საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე არსებული საკომუნიკაციო მექანიზმები

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე არსებული საკომუნიკაციო მექანიზმები

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე არსებული საკომუნიკაციო მექანიზმები

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე რამდენიმე საინტერესო აპლიკაციაა ხელმისაწვდომი, მაგრამ ამასთან გვერდზე უამრავი პრობლემა დაფიქსირდა. დადებით ტენდენციათა შორის აღსანიშნავია აპლიკაცია „წერილი პრეზიდენტს“, რომელიც ქვეყნის პირველ პირთან უშუალო კომუნიკაციის საშუალებას აძლევს მოქალაქეს. ამ გზით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია საკუთარი იდეების ინიცირება მოახდინოს, საკუთარი პრობლემები გაუზიაროს ან კითხვა დაუსვას საქართველოს პრეზიდენტს. მისასალმებელია ისიც, რომ აპლიკაცია აღჭურვილია ფაილის ატვირთვის მექანიზმით, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემის გაზიარების შემთხვევაში მოქალაქეს შეუძლია შეტყობინებას დაურთოს ფოტო-მასალა თუ სხვადასხვა დოკუმენტი PDF, JPG, PNG ფორმატში. თუმცა, საგულისხმოა, რამდენად გამოიყენება პრაქტიკაში ეს მექანიზმი.

პროექტის ფარგლებში პრეზიდენტთან გაგზავნილ წერილზე, რომელიც პრეზიდენტის ფონდიდან ქართველი სტუდენტების უცხოეთში სწავლაზე გამოყოფილ თანხებს ეხებოდა, პასუხი მივიღეთ განათლების სამინისტროდან ოფიციალური წერილის სახით, სადაც დაწვრილებით იყო ახსნილი, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულების მიხედვით „განვითრებისა და რეფორმების ფონდი“ ლიკვიდირებულ იქნა და სასწავლო-სამაგისტრო პროგრამა განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდა. ეს მისასალმებელი ნაბიჯია, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან, რომელმაც შეტყობინება გადაამისამართა, ასევე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან, რომელმაც ამომწურავი პასუხი გაგვცა დასმულ შეკითხვაზე.

პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაგზავნილ შეკითხვაზე მოსული პასუხი

პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაგზავნილ შეკითხვაზე მოსული პასუხი

მისასალმებელია, რომ მომხმარებელს აქვს საშუალება სიახლეები როგორც RSS აპლიკაციის მეშვეობით მიიღოს ან გამოიწეროს  ელ-ფოსტის მისამართზე. ამასთან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი გვთავაზობს წვდომას ოფიციალურ გვერდებზე ყველა აქტუალურ სოციალურ ქსელში. აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაცია ისევე აქტიურად იყენებს Twitter-ს, როგორც Facebook-ს, ამ გვერდებზე ინფორმაცია მუდმივად განახლებულია, რაც პოზიტიური ტენდენციაა.

ვებ-გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია საჯარო მიღების დღეების შესახებ. მითითებულ ნომრებზე დარეკვით შესაძლებელია დარეგისტრირება. თუმცა, სასურველია, ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს ონლაინ რეგისტრაციის აპლიკაცია, რომელიც რეგისტრაციის პროცესს გაამარტივებს.

სამწუხაროდ, ვებ-გვერდზე არ არის ინტეგრირებული მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართვაზე მიმართული არცერთი აპლიკაცია. ადმინისტრაციასთან უშუალო კომუნიკაციის მექანიზმები ამოიწურება პრეზიდენტთან წერილის და ონლაინ შეტყობინების გაგზავნის ფუნქციით. გვერდის მომხმარებელს არ აქვს საშუალება განთავსებულ სიახლეებზე კომენტარი დატოვოს, ვებ-გვერდზე არ იმართება დისკუსიები სხვადასხვა საკითხებზე, რაც კომუნიკაციას ცალმხრივს ხდის და გამორიცხავს მოქალაქეებთან ინტერაქციას.

საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდის მსგავსად, სასურველია, ვებ-გვერდზე განთავსდეს პრეზიდენტის დაგეგმილი შეხვედრების კალენდარი. ამ გზით მოქალაქე ინფორმირებული იქნება საკუთარი ქვეყნის პირველი პირის მიერ გამართული შეხვედრებისა და მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდის მომხმარებელს, საშუალება აქვთ თითოეული დაგეგმილი ღონისძიება გააზიაროს სოციალურ ქსელებში:

Image

This entry was posted in ელ-კომუნიკაცია and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

22 Responses to საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე არსებული საკომუნიკაციო მექანიზმები

 1. Savaneli ამბობს:

  Technical State University of Georgia

  Copy to Tbilisi State University

  To Mr. Levan Klimiashvili

  Deputy Rector for Education of Technical University of Georgia

  Doctor of Technical Sciences, Full Professor

  Address: Kostava st. N77, Administrative Building, III Floor

  My Salutations to You:

  I wish I had some facility for communication in Georgian, but I am an American [1]. My aspiration is to someday lecture in Tbilisi and to experience your rich culture on my lecture circuit.

  I am writing in my capacity as President of the Global Commission on Academic Freedom [“Commission”] in which I, also a member of the American Association of University Professors, am involved {I also serve as President of Scholars and Scientists without Borders [affiliated with the World Federation of Scientific Workers and with affiliates like the US Federation of Scholars and Scientists (founded in 1937, affiliated with the AAAS, Linus Pauling, late Honorary Chair) and the Southern California Federation of Scientists]}.

  Scholars and Scientists without Borders are fortunate to have a substantial number of prominent members in Georgia.

  1. Global Standards of Academic Freedom, Tenure, and Governance.

  It is the Commission’s considered position that societies can better progress, and enhancements of the human condition can best be achieved, by recognizing that the proper function of an academic is to responsibly speak the dictates of his conscience and intellect, founded upon serious research guided by the ethics of the profession, regardless of current political fashions.

  Academic privilege, overall, functioning properly, can well be deserved due to its social contributions to critical thinking. Politically correct, fashionable thinking needs no protection. In fact, it is generally overly protected and rewarded, at the expense of dissent and critical thinking. It is an old adage that the best of ideas starts as a minority of one.

  Academic freedom and governance principles are enunciated in the 1940 AAUP statement of principles of academic freedom, tenure, and governance have been modified, and, hopefully, improved.

  Since these Principles were formulated in the U.S., they may be somewhat parochial. The Commission invites the participation of the Georgian Ministry of Education and Science in reviewing these Principles and suggesting changes that could lead to consensus and to their universal adoption through UNESCO, the World Federation of Scientific Workers, and other relevant national, international, and supranational organizations. The Commission welcomes your participation.

  2. A Georgian Case-in-Point

  That said allow me to turn to one of the cases of interest to the Commission, viz., that of Dr. Ph. Dr. Bizina Savaneli. We are concerned that there may have been inappropriate influence on higher education, viz., on the Ministry of Education and Science, by outside agencies, viz., the Ministry of the Interior. As an ancillary concern, there may be an abuse of senior faculty whose research and teaching is no longer considered to be “politically correct”, as was the case with “Berufsverbot” in Germany [the object of an investigation by the Russell commission headed by Vladimir Dedijer (a noble eminence whom I met in Potoroz, where a language is spoken in which I can function)].

  It would be best if a satisfactory resolution to this matter could be achieved internally, in Georgia. If not, it would be greatly appreciated if, in order to fairly address this matter, you would copy me, as President of the Commission, any documents relevant to this case. Professor Savaneli is also invited to present his case to the Commission.

  Sincerely,

  President, Global Commission on Academic Freedom,
  Roger Dittmann, Ph.D.
  Scientists without Borders,
  Professor of Physics, Emeritus
  California State University, Fullerton
  (657) 278-3421 voicemail; (657) 278-5810 fax; (657) 278-2199 office
  http://www.fullerton.edu/rdittmann

  გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 26 მარტი, 2014

  saqarTvelos prezidents
  baton giorgi margvelaSvils

  batono prezidento,

  prezidentad arCevis meore dRes Tqven ganacxadeT, rom post-sabWoTa epoqa damTavrda. damTavrda ki?!
  post-sabWoTa epoqis dasamTavreblad warumatebeli brZolis mTavari mizezi is aris, rom xelisufleba ZiriTadad dakavebuli იყო cixeebidan ukanonod dapatimrebul pirTa ganTavisuflebiT da Zveli xelisuflebis kriminaluri bandis wevrebis dapatimrebiT mxolod, da es maSin, rodesac nekrofiliis elementebiT gajerebuli saakaSvilis sadisturi reJimis cixeebs gareT myofi politikuri devnis uTvalavi msxverpli Tavisi duxWiri mdgomareobis gamo faqtiurad Sina patimrobaSi imyofeba. maT Soris aris 2005 wlidan politikuri niSniT devnili aseulobiT Rvawlmosili mecnieri, leqtori da sazogado moRvawe.
  mecnierebisa da ganaTlebis dargSi xelisuflebis warumatebeli reformis klasikuri nimuSia politikuri niSniT mravalwliani devnis msverpli – gamoCenili mecnieri, leqtori da sazogado moRvawe batoni biZina savaneli, romlis darRveuli uflebebisaTvis brZolas gazeTi “saqarTvelos respublikis” redaqcia mxars sruliad uWers.
  yvelasaTvis cnobilia batoni biZinas mravalwliani akademiuri satelivizio gamosvlebi, rac, bevrisagan gansxvavebiT, yovelTvis dokumentur masalas eyrdnoba. swored es gaxda mizezi imisa, rom Tbilisis saxelmwifo univeritetSi da saqarTvelos teqnikur univesitetSi batoni biZinas pedagogiuri da samecniero saqmianobis saSualeba aRukveTes.
  mecnierebaSi batoni biZinas kidev erTi didi warmatebis dasturia germanuli gamomcemlobis “lambertis” mier a/w ianvarSi inglisur enaze or tomad gamoqveynebuli naSromi: “globaluri wesrigi Tu globaluri uwesrigoba”, romelSic ganxilulia Tanamedroveobis aqtualuri problemebi da SeTavazebulia maTi gadaWris sinergetikuli da maTematikuri modeli. (aRsaniSnavia, rom gamomcemeli dasavleTSi Tavisi saxsrebiT Zalze iSviaTad Tu dabeWdavs wigns).
  batoni biZina, rom saqarTvelos farglebs gareTac aRiarebuli mecnieria, amas adasturebs amonaridi niu-iorkis mecnierebaTa akademiis Jurnalidan, sadac SaviT TeTrze sweria: “Bidzina Savaneli is recognized as an Authority of the Philosophy of Law and founder of International Human Rights Education in Georgia. He was published the first Manual in the History of Georgia: Universal Human Rights Law.” (Excerpt from Update, New York Academy of Sciences Magazine, March, 2003, p.14).
  werils vurTavT batoni biZinas 2014 wlis 4 Tebervlis mimarTvas saqarTvelos premier-ministris baton irakli RaribaSvilis saxelze, romelic saqarTvelos Sinagan saqmeTa da saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrebs gadaegzavna, da rasac dRemde araviTari reagireba ar mohyolia. da es maSin, rodesac batoni biZina dRemde pensiis amaradaa darCenili. . .
  ufro sagangaSo isaa, rom batoni biZina savanels jer kidev 2012 wlis 8 noembris gancxadebaze Tqven mas sruliad miuRebeli Semdegi pasuxi gaugzavneT: “saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro gamoxatavs ra Tqvendami Rrma pativiscemas rogorc aRiarebuli mecnierisa da sazogado moRvawisadmi, mogiwodebT arsebuli SesaZleblobis farglebSi gamonaxoT yovelnairi saSualeba, raTa SeZloT erTmaneTSi morigeba da Tavidan daiwyos umaRles saswavleblebsa da Tqvens Soris TanamSromloba.”
  ismis kiTxva: ras niSnavs “yovelnairi saSualeba”?! ismis meore kiTxva: ras niSnavs “morigeba”?
  batono giorgi, aSkarad saeWvo miniSnebania!!!

  guram gogiaSvili
  “saqarTvelos respublikis” pasuxismgebeli redaqtori

  saqarTvelos premier-ministrs
  baton irakli RaribaSvils

  meoTxe mimarTva

  politikuri motiviT mravalwliani devnis gamo
  mravalwliani umuSevrobis aRkveTis
  da axal garemoebaTa safuZvelze
  Tanamdebobis pirTa mimarT sisxlis
  samarTlis saqmis aRZvris Sesaxeb

  2012 wlis noembris TveSi parlamentis tribunidan msoflio rangis mecnierma, deputatma, akademikosma ivane kiRuraZem saakaSvilis da misi yurmoWrili monebis mier saqarTvelos saxelmwifo universitetebis cnobil profesorTa da mecnierTa politikuri niSniT devna rogorc genocidi Seafasa.

  pirveli epizodi

  2009 wels saqarTvelos teqnikur universitetis mier gamocxadebuli asocirebuli profesoris Tanamdebobis dasakaveblad konkursSi monawileobis mizniT saTanado sabuTebi warvadgine. sakonkurso komisiaze agvistos bolos mimiwvies. roca Sevedi sakonkurso komisiis Tavmjdomarem – batonma vaxtang sarTaniam dabrZaneba mTxova da miTxra: “batono biZina, Cven formalobas vicavT. Tqveni kandidatura komisiis mier erTxmad mxardaWerilia”.
  komisiis sxdomaze gansakuTrebuli aqtiurobiT prof. giorgi gaCeCilaZe (maSin saakaSvilis mxardamWeri) gamoirCeoda. man Cems Sesaxeb sistyva-sityviT komisiis wevrebs ase mimarTa: “batoni biZinas Sesaxeb mTeli masala gasacnobad Tavmjdomarem me gadmomca. Cemi azri calsaxaa: batoni biZina aris precedenti anu nimuSi imisa, Tu rogori unda iyos leqtori da mecnieri. rac Seexeba mis bolo satelevizio gamosvlebs, batoni biZina adgils tkepnis”. ris Semdeg man ruseTTan omis peripetiebis saakaSviliseuli interpretacia daiwyo.
  Tavmjdomarem daskvniT nawilSi komisiis wevrebs aseTi sityvebiT mimarTa: “baton biZinas sruli profesoris Tanamdebobis dasakaveblad gancxadeba rom Semoetana, mas konkurenti ar eyoleboda. vulacav mas gamarjvebas. batoni biZina imedia mTel Tavis niWsa da gamocdilebas studentobas moaxmars da naklebs satelevizio gamosvlebs”.
  amrigad, sakonkurso komisiam erTsulovnad mxari Cems kandidaturas dauWira.
  rogorc SemdgomSi gavarkvie, es rom saakaSvilisa da benduqiZis mxardamWerma kanclerma Seityo, zewola komisiaze daiwyes, magram komisias azri ver Seacvlevines. amitom moigones mzakvruli xerxi: dayares xma, rom komisia Cem kandidaturas agdebs, da nacnobis akademiuri sabWos wevris zumburiZis meSveobiT amaSi darwmunebas ecadnen. sabuTebis gamotanaze me uari ganvacxade.
  komisiis muSaobis dasrulebamde ori Tu sami dRiT adre teqnikuri universitetis reqtori frangiSvili Sexvedras miniSnavs da sabuTebis gamotanas mTxovs, da samagierod mpirdeba, rom dauyonebliv momiwvevs xelSekrulebiT, Tanac iseTi anazRaurebiT, romelic gansxvavebuli ar iqneba asocirebuli profesoris anazRaurebisagan. rogorc SemdgomSi gairkva masze zewola ufro “maRali” donidan moxda. reqtors mizeziMar daumalia. mizezi telekompania “kavkasiaze”ACemi kritikuli gamosvlebi iyo 2008 wlis 7-8 agvistos movlenebTan dakavSirebiT.
  me reqtor frangiSvils vende da sabuTebi gamovitane.
  amis Semdeg iwyeba Cemi abuCad agdeba. Cems SekiTvaze rodis gadawydeba Cemi sakiTxi, akademiuri sabWos wevri zumburiZe 15 seqtembridan marwmunebda, rom sakiTxi dRe-dReze gadawydeba. Semdeg matyobinebda, rom sakiTxi erT kviraSi gadawydeba, da ase yovel kviras. ase miilia semestri, ris gamoc 2010 wels umuSevari davrCi. dResac umuSevari var. sxvaTa Soris, es is zumburiZea, romelic msxvili.safinanso afiorisaTvis cixeSi Casves da Semdeg Zalian didi Tanxis sanacvlod „saproceso“ garigebiT saxlSi gauSves. am periodis ganmavlobaSi orjer Sevxvdi reqtors romelic marwmunebda, rom yvelaferi kargad iqneboda, Tumca Sedegi ar Canda.
  Cemi ndoba reqtorma borotad gamoiyena, samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT danapirebi ar Seasrula, ris gamo umuSevari davrCi, riTac mniSvnelovani materialuri zarali da moraluri ziani ganvicade, radgan ara Tu saxelmwifo, aramed kerZo univesitetebsac Cemi miwveva, saaTobrivi anazRaurebiTac ki eSinodaT.
  Cemi, rogorc dazaralebulis, zemoaRniSnul braldebaTa damasabuTebel pirdapir mtkicebulebebad gamodgeba:
  1. sakonkurso komisiis oqmi, romlis ZaliT mtkicdeba, rom sakonkurso komisiam erTxmad amirCia, rasac komisiis mdivani da wevrebi daadastureben.
  2. teqnikuri universitetis departamenis xelmZRvanelis zaza ruxaZis imeiliT gamogzavnili werili:
  „mogesalmebiT batono biZina,
  teqnikuri universitetis samarTlis departamentma bevri (?) garemoebis gaTvaliswinebis gadawyvita TqvenTvis moeca saaTebi teqnikur universitetSi.… aqve minda giTxraT, rom am SemTxvevaSi komisiis rekomendacia ar (!) iqneba Cveni saxelmZRvanelo. detalebisaTvis, gTxovT daukavSirdeT departaments. konkretulad profesor qeTi jinWaraZes.
  pativiscemiT,
  teqnikuri universitetis samarTlis departamenis xelmZRvaneli,
  zaza ruxaZe.
  2009 wlis 13 seqtemberi”.
  aRniSnuli werili im faqts adasturebs, rom sakonkurso komisiis mier Cems sakiTxze dadebiTi gadawyvetilebis miRebis Semdeg, qveda doneze Tu rogor cdilobda “frangiSvili da kompania”, raTa Cemi iniciativiT gancxadeba da sabuTebi gamometana, raTa zeda doneze reqtori CaTreuli ar yofiliyo.
  sakonkurso komisiis oqmiT mtkicdeba, rom Cemi gancxadebis safuZvelze sabuTebi damibrunes, rasac komisiis wevrebi da mdivani daadastureben.
  amrigad, moq. arCil frangiSvilma samsaxurebrivi mdgomareobis borotad gamoyenebiT piradad da pirTa jgufTan SeTanxmebiT TaRliTuri gziT saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli samoxeleo danaSaulebi Caidina, ramac mniSvnelovani materialuri da moraluri ziani momayena.
  zemoaRniSnuli faqtebi da mtkicebulebani gancxadebaSi avRwere, romelic mTavari prokuroris saxelze Sevitane. eqvsjer gakeTebulma Cemma gancxadebam da TandarTulma masalebma biurokratiuli vertikaliT mTavari prokuroridan vake-saburTalos Ss sammarTvelos ubnis inspeqtoramde (!) imoZrava. aSkaraa, rom danaSaulis dafarvas qonda adgili. Sedegi 0.

  meore epizodi
  2012 wlis 13 maiss, daaxloebiT 13 saaTsa da 45 wuTze, sacxovrebeli binis karze zari gaisma. kari gavaRe da or policiels vxedav. erTi uqudo, qeraTmiani policieli micxadebs, rom misamarTze SatberaSvili 2, bina 2-Si mcxovrebma moqalaqem gamoiZaxa policia im motiviT, rom mas Tavis manqanaSi darCa nivTi, romelic moipares, razec vupasuxe, rom manqana ar myavs da rom mas misamarTi SeeSala. am dros, saubarSi erTveba meore, qudiani Savgvremani, dabali, jmuxi policieli, romelic mommarTavs, rom mas Zalian ecnoba Cemi saxe televiziidan, razec vpasuxob, rom albaT telearxi “kavkasiaze” vyavar nanaxi. es policieli ar meSveba da mekiTxeba Tu sad vaswavli, razec vpasuxob, rom sasuliero akademiasa da seminariaSi vaswavli. es policieli “dakiTxvas” agrZelebs da mekiTxeba Tu ratom aRar vaswavli Tbilisis saxelmwifo universitetSi? rasac ar vpasuxob. es policieli isev ar meSveba da micxadebs, rom ramaz klimiaSvili aseve iyo aqubardias ukmayofilo da mas uCioda. me vpasuxob, rom es tyuilia. vemSvidobebi da kars demonstraciulad vxurav. yvelaferi es karis zRurblTan xdeboda. am periodis ganmavlobaSi kibeebze xelisuflebasTan moTanamSromle erTma mezobelma niSnis mogebiT Caiara, xolo meore dRes ezoSi rom Semxvda, niSnis mogebiT SemekiTxa: “me ratom ar makiTxavs policiao?”
  saeWvo garemoebebSi gardacvlil ramaz klimiaSvilze policielis miniSneba Cemi sicocxlis xelmyof safrTxeze araorazrovnad miuTiTebda.

  mesame epizodi
  1992 wlis 28 Tebervals ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi sadoqtoro disertacia davicavi da samecniero sabWom iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi momaniWa, ris gamoc iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis damadasturebeli diplomis gacema moviTxove, razedac uari meTqva. amis gamo daiwyo sasamarTlo dava. sabolood, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetilebiT Cemi sakasacio saCivari nawilobriv dakmayofilda da palatam ukve daculi disertaciis gamartivebuli proceduriT dacva daadgina, ris gamoc saaRsrulebo furceli gaica.
  ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis samecniero sabWo saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetilebis aRsrulebas Seudga, rac 2005 wlamde im motiviT gaWianurda, rom me iuridiul fakultets Cemi sadisertacio saqme ar warvudgine, maSin, rodesac sadisertacio saqme rogorc wesi universitetSi da ara disertantTan inaxeba. is, rom sadisertacio saqme 2003 wlamde ukve ganzrax ganadgurebulia, dasturdeba Tsu-s iuridiuli fakultetis samecniero sabWos mdivnis m. cacanaSvilis weriliT, romelic Cemi moTxovnis sapasuxod saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetilebis aRsrulebis mizniT 2003 wels Cemgan sadisertacio saqmis warmodgenas moiTxovs. am weriliT cacanaSvilma daadastura, rom Cemi sadisertacio saqme 2003 wlamde viRacis sityvieri brZanebiT gaanadgures.
  1910 wlis 9 ivliss saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis samarTlebrivi uzrunvelyofis departamentis ufrosi saqarTvelos iusticiis saministros aRsrulebis erovnuli biuros Tbilisis saaRsrulebo biuros Semdegs ganumartavs: “saqarTvelos mTavrobis 2004 wlis 21 maisis n 37 dagenilebiT damtkicebuli saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros debulebis gaTvaliswinebiT, doqtoris samecniero xarisxi miniWeba saministros kompetenciaSi ar Sedis. “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” kanonis meore muxlis h-7 punqtis Tanaxmad, aRniSnul funqcias axorcielebs universitetis fakultetze an universitetSi arsebuli organo – sadisertacio sabWo”. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis samarTlebrivi uzrunvelyofis departamentis ufrosis es werili Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekans gaegzavna, romelmac “saqarTvelos mTavrobis 2004 wlis 21 maisis n 37 dagenilebiT damtkicebuli saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros debulebis moTxovna ganzrax ar Seasrula, riTac man sadisertacio dokumentaciis ganadgureba danaSaulebrivad dafara.
  saakaSvilisa da misi kriminaluri reJimis pirobebSi sisxlis samarTlis saqmis aRZvris uperspeqtivobis gamo me Tavi droebiT Sevikave.
  brZola axali xelisuflebis Semdeg ganvaaxle, da pirveli visac mivmarTe ganaTlebisa da mecnierebis imJamindeli ministri batoni giorgi margvelaSvili iyo. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrisagan 2012 wlis 25 noembers pasuxi miviRe. Cems saxelze gamogzavnili misi pasuxis sarezolucio nawilSi SaviT TeTrze sweria:
  “saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro gamoxatavs ra Tqvendami Rrma pativiscemas rogorc aRiarebuli mecnierisa da sazogado moRvawisadmi, mogiwodebT arsebuli SesaZleblobis farglebSi gamonaxoT yovelnairi saSualeba, raTa SeZloT erTmaneTSi morigeba da Tavidan daiwyos umaRles saswavleblebsa da Tqvens Soris TanamSromloba.”
  ismis kiTxva: ras niSnavs “yovelnairi saSualeba”?! ismis meore kiTxva: “morigeba” visTan?
  brZola droebiT SevaCere. brZola ganvaaxle ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtorad sanimuSo pirovnebis – akademikos lado papavas arCevisTanave.
  kerZod, 2013 wlis 5 oqtombers ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtors – akademikos lado papavas – gancxadebiT mivmarTe, romelSic sxva sakiTxebTan erTad 1992 wlis 28 Tebervals Cems mier daculi sadoqtoro disertaciis dokumentaciis ganadgurebis faqtis gamo administraciuli mokvlevis Catareba moviTxove.
  gancxadeba reagirebisaTvis iuridiuli fakultetis dekans daeqvemdebara, romelmac mipasuxa, rom “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” kanonis Tanaxmad, Cemi samecniero xarisxi gaTanabrebulia doqtoris samecniero xarisxTan.
  is, rom ssrk iusticiis saministrosTan arsebuli sakavSiro kanonmdeblobis samecniero-kvleviTi institutis samecniero sabWos mier jer kidev 1989 wlis 17 Tebervals miniWebuli iuridiul mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxi doqtoris akademiur xarisxs saqarTvelos “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” kanonma gauTanabra, araxalia – Zvelia. da es maSin, rodesac saCivriT Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals daculi sadoqtoro disertaciis dokumentaciis ganadgurebis faqtis gamo administraciuli mokvlevis Catareba reqtors 2013 wlis 29 oqtombers ganmeorebiT movTxove. aSkaraa, rom Zveli kriminaluri xelisuflebis gadmonaSTi – iuridiuli fakultetis dekani – sisxlis samarTlis wesiT dasjadi qmedebis – sajaro dokumentaciis ganzrax danaSaulebrivi ganadgurebis kvalis danaSaulebriv dafarvas agrZelebs.
  amis gamo reqtors ganmeorebiTi saCivriT mivmarTe. amjerad, saCivari sauniversiteto departamentis ufross, xubuas TanamebrZol – kukulavas – daeqvemdebara, romelic samsaxurebrivi mokvlevis Catarebis magivrad sapasuxo werilSi iuridiuli fakultetis dekanis ganmarteba muTiTa.
  Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekanisa da departamentis ufrosis ganmartebas iuridiuli Zala ar aqvs, radgan maT axal kanons ukumoqmedebis Zala mianiWes, riTac iuridiuli Zala daukarges saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 2003 wlis 18 martis gadawyvetilebas da, rac mTavaria, arsebiTad gaauareses mosarCelis mdgomareoba.
  sxvas ra unda movTxovo, rodesac iuridiuli fakultetis amJamindeli dekans da iurist kukulavas iZulebuli var Sevaxseno iuridiuli fakultetis pirvelkurselTaTvis sayovelTaod cnobili principi, rom “kanons ukuqceviTi Zala ar aqvs”, da rom saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetileba aravis gauuqmebia, ris gamoc is unda aRsruldes.
  iuridiuli fakultetis amJamindeli dekanis da kukulavas garda, unda daikiTxos sadisertacio sabWos mdivani – m. cacanaSvili, romlis drosac Cemi sadisertacio dokumentacia ganadgurda da ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis amJamindeli proreqtori – levan aleqsiZe, romelmac presaSi anu sajarod ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals sadoqtoro disertaciis dacva da iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis CemTvis miniWeba gazeT “24 saaTSi” sadao gaxada, rac danaSaulSi mis arapirdapir Tanamonawileobas adasturebs.
  faqts imis Sesaxeb, rom 1992 wlis 28 Tebervals Cems mier daculi iqna sadoqtoro disertacia da iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi momeniWa, adasturebs sadisertacio sabWos Tavmjdomaris, iuridiuli fakultetis dekanis – baton givi inwkirvelis mier gacemuli Semdegi oficialuri cnoba.
  cnoba
  eZleva iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis docents biZina (gurji) savanels maszed, rom Tsu iuridiuli fakultetis n d 057031 specializirebuli samecniero sabWos 1992 wlis 28 Tebervlis gadawyvetilebiT mas mieniWa iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi.
  cnoba ZalaSia diplomis gacemamde.
  specializirebuli samecniero sabWos Tavmjdomare,
  profesori givi inwkirveli.
  faqts imis Sesaxeb, rom Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals daculi iqna sadoqtoro disertacia da iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi momeniWa, aseve adasturebs amonaweri Tsu iuridiuli fakultetis n d 057031 specializirebuli samecniero sabWos 1992 wlis 28 Tebervlis gadawyvetilebis oqmidan, romlis sarezolucio nawilSi sweria:
  “specializirebuli samecniero sabWo xmis micemis Sedegebis safuZvelze adgens:
  mieniWos iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi
  biZina (gurji) savanels”.
  swored amis gamoc moviTxove da moviTxov, raTa aRiZras sisxlis samarTlis saqme, daiwyos gamoZieba Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals daculi sadoqtoro disertaciis dokumentaciis ganadgurebis faqtis gamo, raTa gamovlindes danaSaulis Camdeni da danaSaulis damfaravi pirebi.

  meoTxe epizodi
  saqarTvelos teqnikur universitetSi Cadenili danaSaulis gamo saqarTvelos iusticiis ministrs gancxadebiT mivmarTe. gancxadeba Sss q. Tbilisis mTavari sammarTvelos daeqvemdebara. 27. 08. 2013 w. sammarTvelos SenobaSi Sedga oqmi gasaubrebis Sesaxeb. es iyo da es. pasuxi dRemde ar mimiRia.
  zemoaRniSnuli oTxi epizodis gamo sisxlis samarTlis saqmis aRZvris moTxovniT saqarTvelos generalur prokurors orjer mivmarTe. identuri, erT winadadebiani pasuxi erTxel vake-saburTalos sammarTvelos ubnis inspeqtoridan da meorejer misi ufrosis moadgilidan miviRe. “gacnobebT, rom gancxadebaSi miTiTebuli faqtebi ar Seicaven sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebul danaSaulis niSnebs”.
  ai rogori samarTaldamrRvevi iuridiuli kadrebiT aris dRemde dakompleqtebuli samarTaldamcveli organoebi!

  yvela zemoaRniSnulis gamo moviTxov:

  1. bolo moeRos mravalwliani devnis gamo Cems mravalwlian umuSevrobas.
  2. Ss Tbilisis vake-saburTalos sammarTvelodan da Ss Tbilisis sammarTvelodan gamoTxovili iqnas yvela masala, aRiZras sisxlis samarTlis saqmeebi da Catardes miukerZoebeli gamoZieba saCivarSi aRweril danaSaulebriv qmedebaTa gamo Tanamdebobis im pirTa da maTi Tanamonawile yvela im piris mimarT, romelTac brali miuZRviT saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli samoxeleo danaSaulTa politikuri motiviT CadenaSi anda amave motiviT dafarvaSi, ramac gansakuTrebiT mniSvnelovani materialuri da moraluri ziani momayena.

  pativiscemiT,
  samarTlis უმუშევარი doqtori,
  biZina savaneli

 2. Savaneli ამბობს:

  გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 26 მარტი, 2014

  saqarTvelos prezidents
  baton giorgi margvelaSvils

  batono prezidento,

  prezidentad arCevis meore dRes Tqven ganacxadeT, rom post-sabWoTa epoqa damTavrda.
  damTavrda ki?!
  postsabWoTa epoqis dasamTavreblad warumatebeli brZolis mTavari mizezi is aris, rom xelisufleba ZiriTadad dakavebulia cixeebidan ukanonod dapatimrebul pirTa ganTavisuflebiT da Zveli xelisuflebis kriminaluri bandis wevrebis dapatimrebiT mxolod, da es maSin, rodesac nekrofiliis elementebiT gajerebuli saakaSvilis sadisturi reJimis cixeebs gareT myofi politikuri devnis uTvalavi msxverpli Tavisi duxWiri mdgomareobis gamo faqtiurad Sina patimrobaSi imyofeba. maT Soris aris 2005 wlidan politikuri niSniT devnili aseulobiT Rvawlmosili mecnieri, leqtori da sazogado moRvawe.
  mecnierebisa da ganaTlebis dargSi xelisuflebis warumatebeli reformis klasikuri nimuSia politikuri niSniT mravalwliani devnis msverpli – gamoCenili mecnieri, leqtori da sazogado moRvawe batoni biZina savaneli, romlis darRveuli uflebebisaTvis brZolas gazeTi “saqarTvelos respublikis” redaqcia mxars sruliad uWers.
  yvelasaTvis cnobilia batoni biZinas mravalwliani akademiuri satelivizio gamosvlebi, rac, bevrisagan gansxvavebiT, yovelTvis dokumentur masalas eyrdnoba. swored es gaxda mizezi imisa, rom Tbilisis saxelmwifo universitetSi baton biZinas pedagogiuri da samecniero saqmianobis saSualeba aRukveTes.
  mecnierebaSi batoni biZinas kidev erTi didi warmatebis dasturia germanuli gamomcemlobis “lambertis” mier dafinansebuli, a/w ianvarSi inglisur enaze or tomad gamoqveynebuli naSromi: “globaluri wesrigi Tu globaluri uwesrigoba”, romelSic ganxilulia Tanamedroveobis aqtualuri problemebi, da SeTavazebulia maTi gadaWris sinergetikuli da maTematikuri modeli. (aRsaniSnavia, rom gamomcemeli dasavleTSi Tavisi saxsrebiT Zalze iSviaTad Tu dabeWdavs wigns).
  batoni biZina რომ aRiarebuli mecnieria დასტურდება “socialur da saganmanaTlebo kvlevaTa xmelTa-SuazRvis samecniero centris” mier 2013 wlis seqtembris N 3 “socialur mecnierebaTa xmelTaSuazRvis JurnalSi“ (romi, italia) gamoqveynebuli samecniero statiis gamo mecnierebaSi 2013 wels eqstraordinaluri miRwevisaTvis mis saxelze gacemuli sigeliთ, ufro adre ki, misi naRvawis Sefasebით niu-iorkis mecnierebaTa akademiis mier. mogvyavs teqsti: ”ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მოქმედი წევრი ბიძინა სავანელი აღიარებულია როგორც ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა განათლების დამფუძნებელი საქართველოში. მან გამოსცა საქართველოს ისტორიაში პირველი სახელმძღვანელო: ”ადამიანის საყოველთაო უფლებათა სამართალი”. (იხ. ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ”აპდეიტ”, მარტი, 2003 წელი).
  da am dros, batoni biZina dRemde pensiis amaradaa darCenili. . .
  ufro sagangaSo isaa, rom batoni biZina sავანელის jer kidev 2012 wlis 8 noembris gancxadebaze Tqven mas sruliad miuRebeli Semdegi pasuxi gaugzavneT: “saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro gamoxatavs ra Tqvendami Rrma pativiscemas rogorc aRiarebuli mecnierisa da sazogado moRvawisadmi, mogiwodebT arsebuli SesaZleblobis farglebSi gamonaxoT yovelnairi saSualeba, raTa SeZloT erTmaneTSi morigeba da Tavidan daiwyos umaRles saswavleblebsa da Tqvens Soris TanamSromloba.”
  ismis kiTxva: ras niSnavs “yovelnairi saSualeba”?! ismis meore kiTxva: ras niSnavs “morigeba”?
  batono giorgi, aSkarad saeWvo miniSnebania!!!

  guram gogiaSvili
  “saqarTvelos respublikis” pasuxismgebeli redaqtori

 3. Savaneli ამბობს:
  გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 26 მარტი, 2014 საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ბატონო პრეზიდენტო, პრეზიდენტად არჩევის მეორე დღეს თქვენ განაცხადეთ, რომ პოსტსაბჭოთა ეპოქა დასრულდა. დასრულდა კი?! პოსტსაბჭოთა ეპოქის დასამთავრებლად წარუმატებელი ბრძოლის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ხელისუფლება ძირითადად დაკავებული იყო ციხეებიდან უკანონოდ დაპატიმრებულ პირთა განთავისუფლებით და ძველი ხელისუფლების კრიმინალური ბანდის წევრების დაპატიმრებით მხოლოდ, და ეს მაშინ, როდესაც ნეკროფილიის ელემენტებით გაჯერებული სააკაშვილის სადისტური რეჟიმის ციხეებს გარეთ მყოფი პოლიტიკური დევნის უთვალავი მსხვერპლი თავისი დუხჭირი მდგომარეობის გამო ფაქტიურად შინა პატიმრობაში იმყოფება. მათ შორის არის 2005 წლიდან პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ასეულობით ღვაწლმოსილი მეცნიერი, ლექტორი და საზოგადო მოღვაწე. მეცნიერებისა და განათლების დარგში ხელისუფლების წარუმატებელი რეფორმის კლასიკური ნიმუშია პოლიტიკური ნიშნით მრავალწლიანი დევნის მსვერპლი – გამოჩენილი მეცნიერი, ლექტორი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი ბიძინა სავანელი, რომლის დარღვეული უფლებებისათვის ბრძოლას გაზეთი “საქართველოს რესპუბლიკის” რედაქცია მხარს სრულიად უჭერს. ყველასათვის ცნობილია ბატონი ბიძინას მრავალწლიანი აკადემიური სატელივიზიო გამოსვლები, რაც, ბევრისაგან განსხვავებით, ყოველთვის დოკუმენტურ მასალას ეყრდნობა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბატონ ბიძინას პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის საშუალება აღუკვეთეს. მეცნიერებაში ბატონი ბიძინას კიდევ ერთი დიდი წარმატების დასტურია გერმანული გამომცემლობის “ლამბერტის” მიერ დაფინანსებული, ა/წ იანვარში ინგლისურ ენაზე ორ ტომად გამოქვეყნებული ნაშრომი: “გლობალური წესრიგი თუ გლობალური უწესრიგობა”, რომელშიც განხილულია თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები, და შეთავაზებულია მათი გადაჭრის სინერგეტიკული მოდელი. (აღსანიშნავია, რომ გამომცემელი დასავლეთში თავისი სახსრებით ძალზე იშვიათად თუ დაბეჭდავს წიგნს). ბატონი ბიძინა რომ აღიარებული მეცნიერია აგრეთვე დასტურდება “სოციალურ და საგანმანათლებო კვლევათა ხმელთა-შუაზღვის სამეცნიერო ცენტრის” მიერ 2013 წლის სექტემბრის N 3 “სოციალურ მეცნიერებათა ხმელთაშუაზღვის ჟურნალში“ (რომი, იტალია) გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიის გამო „მეცნიერებაში 2013 წელს ექსტრაორდინალური მიღწევისათვის“ მის სახელზე გაცემული სიგელით, უფრო ადრე კი, მისი ნაღვაწის შეფასებით ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ. მოგვყავს ტექსტი: ”ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მოქმედი წევრი ბიძინა სავანელი აღიარებულია როგორც ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა განათლების დამფუძნებელი საქართველოში. მან გამოსცა საქართველოს ისტორიაში პირველი სახელმძღვანელო: ”ადამიანის საყოველთაო უფლებათა სამართალი”. (იხ. ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ”აპდეიტ”, მარტი, 2003 წელი). და ამ დროს, ბატონი ბიძინა დღემდე პენსიის ამარადაა დარჩენილი. . . უფრო საგანგაშო ისაა, რომ ბატონი ბიძინა სავანელის ჯერ კიდევ 2012 წლის 8 ნოემბრის განცხადებაზე თქვენ მას სრულიად მიუღებელი შემდეგი პასუხი გაუგზავნეთ: “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოხატავს რა თქვენდამი ღრმა პატივისცემას როგორც აღიარებული მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწისადმი, მოგიწოდებთ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში გამონახოთ ყოველნაირი საშუალება, რათა შეძლოთ ერთმანეთში მორიგება და თავიდან დაიწყოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და თქვენს შორის თანამშრომლობა.” ისმის კითხვა: რას ნიშნავს “ყოველნაირი საშუალება”?! ისმის მეორე კითხვა: რას ნიშნავს “მორიგება”? ბატონო გიორგი, აშკარად საეჭვო მინიშნებანია!!! გურამ გოგიაშვილი “საქართველოს რესპუბლიკის” პასუხისმგებელი რედაქტორი ____________________________________________________________________________ მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს თავშესაფრისა და სამუშაოს მძებნელისაგან 2012 წლის ნოემბრის თვეში პარლამენტის ტრიბუნიდან მსოფლიო რანგის მეცნიერმა, დეპუტატმა, აკადემიკოსმა ივანე კიღურაძემ სააკაშვილის და მისი ყურმოჭრილი მონების მიერ საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების ცნობილ პროფესორთა და მეცნიერთა პოლიტიკური ნიშნით დევნა როგორც გენოციდი შეაფასა. პირველი ეპიზოდი 1992 წლის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტის სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის კათედრას წარვუდგინე ნაშრომი „ლექციები სამართ-ლის თეორიაში“ (ტომი I), რათა კათედრას მის დასაბეჭდად რეკომენდაცია გაეწია. კათედრის გამგემ ნაშრომი დასკვნისათვის გადასცა ბატონ გ. ტყეშელიაძეს. ბატონმა გ. ტყეშელიაძემ ნაშრომი დასკვნითურთ კათედრის გამგეს დაუბრუნა. დასკვნის სარეზოლუციო ნაწილში ვკითხულობთ: „ნაშრომის დახვეწის შემდეგ მისი გამოქვეყნება, განსაკუთრებით სამართლის თეორიაში შექმნილი მდგომარეობის გამო, უსათუოდ მიზანშეწონილია. პატივისცემით, პროფ. გ. ტყეშელიაძე. იანვარი, 1993 წელი“. პროფ. გ. ტყეშელიაძის შენიშვნების გათვალისწინებისთანავე ნაშრომი კათედრის გამგეს ამავე წლის თებერვალში გადავეცი. კათედრის გამგემ ნაშრომი ოთხი თვის შემდეგ დასკვნითურთ დამიბრუნა და მირჩია გამეთვალისწინებინა მისი შენიშვნები. ნაშრომისათვის სახელმძღვანელოს ფორმის მიცემისა და კათედრის გამგის შვიდი შენიშვნიდან ხუთის გათვალისწინებით, ნაშრომი კათედრის გამგეს გადავეცი, რომელიც მან სამ დღეში დამიბრუნა და განმიცხადა, რომ მისი გამოცემა არ არის მიზანშეწონილი, რადგან ის არ შეესაბამება სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ საკითხებს. (ამ დროისათვის სასწავლო პროგრამა მარქსისტულ-ლენინური სამართლის თეორიის საბჭოური პროგრამებისაგან არაფრით განსხ-ვავდებოდა). კათედრის გამგის მიერ “დაწუნებული” ნაშრომი სპონსორის დახმარებით სახელ-ძღვანელო სახით წლის ბოლოს გამოიცა, რამაც მისი აღშფოთება გამოიწვია. . . საქართველოს დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს დადგე-ნილების საფუძველზე 1997 წლის აგვისტოში სახელმძღვანელო მეორედ გამოიცა, რომელმაც სტუდენტობაში ავტორიტეტი სწრაფად მოიპოვა, და რამაც მისი აგრესიულობა ჩემს მიმართ გა-ცილებით გაზარდა. “სამაგიერო” იმით მიმეზღო, რომ კათედრამ კათედრის გამგის ინიციატივით 1998 წელს ჩემს დაუსწრებლად რეკომენდაცია არ მომცა მონაწილეობა მიმეღო ახალი ვადით თანამ-დებობის დაკავებაზე. საკითხმა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე გადაინაცვლა, რომელსაც დეკანის რანგში კათედრის გამგე თავმჯდომარეობდა. “განაჩენი” ისე გამოიტანეს, რომ არც ამ სხდომაზე მივუწვევივარ. განსაკუთრებული აქტიურობით საბჭოთა მეცნიერი ლ. ალექსიძე გამოირჩეოდა. უნივერსიტეტიდან ჩემი დათხოვნის გადაწყვეტილების წინააღმდეგი მხოლოდ მსოფლიო რანგის მეცნიერები გ. ტყეშელიაძე და ზ. ჯინჯოლავა გამოვიდნენ. საკითხის დიდ საბჭოზე განხილვა მოვითხოვე, რამაც კათედრის გამგე და კომპანია ძალზე შეაშფოთა, რადგან, როგორც მოგვიანებით დიდი საბჭოს ორი წევრისგან შევიტყვე, დიდი საბჭოს წევრების უმრავლესობამ უნივერსიტეტიდან ჩემი დათხოვნა მიუღებლად მიიჩნია. ამიტომ მზაკვრულ ხერხს მიმართეს: დაძაბულობის განსამუხტავად უნივერსიტეტის მაშინ-დელმა რექტორმა დროებით სამართლის სხვა კათედრაზე გადასვლა შემომთავაზა, რასაც იმ პირობით დავთანხმდი, რომ კათედრას უკან დავუბრუნდებოდი. მხოლოდ კათედრის გამგის- დეკანის გარდაცვალების შემდეგ კათედრას დავუბრუნდი, მაგრამ მოხდა უარესი. 2000-2001 წლებში გამოვეცი დამხმარე სახელმძღვანელო „საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები“ და სახელმძღვანელო „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი“. ეს უკანასკნელი სახალხო დამცველის რეკომენდაციისა და პროფ. ნინიძის რეცენზიის საფუძველზე გამოიცა. ლევან ალექსიძე „მის დარგში“ სახელმძღვანელოების გამოქვეყნებამ აღაშფოთა, რომელმაც გაზეთ „24 საათში“ მყისიერად პასკვილური ფორმის წერილი გამოაქვეყნა, რასაც რა თქმა უნდა პასუხი არ გავეცი, რადგან მეცნიერთა შორის დავის პრესის ფურცლებზე გადატანა მეცნიერული ეთიკის ნორმების დარღვევად მივიჩნიე. თუმცა დასაბუთებული პასუხი მას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ერთმა ცნობილმა პროფესორმა გასცა. 2005 წელს საკონკურსო კომისიამ, რომელიც მხოლოდ თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორებით იყო დაკომპლექტებული, ჩემი კანდიდატურა ჩააგდო. კომისიის წევრებმა ხმა ერთმანეთს და მათთვის “ნდობით აღჭურვილ პირებს” მისცეს. აქაც ლევან ალექსიძემ იაქტიურა, თუმცა როგორც მოგვიანებით ცხადი გახდა, ამ პროცესში გარკვეული როლი ხუბუამაც ითამაშა. ხუბუასთან შეპაექრება 2004 წელს და მანამდეც მის მიერ კუთხური სეპარატიზმის არაერთ გამოვლენასთან დაკავშირებით მქონდა. (მხედველობაში მაქვს განსაკუთრებით მისი პოზიცია საქართველოს ფედერალიზაციასთან და საქართველოს კუთხეების სახელმწიფო ავტონომიებად გამოცხადებასთან დაკავშირებით). შედეგი – უმუშევრობა. მიუხედავათ ამისა, ფარ-ხმალი არ დამიყრია. ჩავერთე იურიდიულ ფაკულტეტზე თსუ-ს უნივერსიტეტის რექტორის მიერ ამჯერად 06. 05. 2011 გამოცხადებულ კონკურსში. საკონკურსო კომისია უპირატესობას მე მანიჭებდა, რადგან უნივერსიტეტიდან დიდი ეროვნული ღირებულებისა და ანტიკვარული წიგნების გატაცების, აგრეთვე პრემიების უკანონო დანიშვნის ფაქტებზე ხუბუას მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ კიდევ ღია რჩებოდა. ამიტომ, ალექსიძის ზეწოლით გამოსავალი მონახეს: უნივერსიტეტის საბჭომ კონკურსში გამარჯვებულად “არავინ” არ სცნო. ხუბუა დროებით გერმანიაში გადამალეს, შემდეგ სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტეს, და საქართველოს შინ და გარეთ მყოფი თანაკუთხელი თანამდებობის პირების ხელშეწყობით უნივერსიტეტში თანამდებობაზე უკან დააბრუნეს. და ეს მაშინ, როდესაც ხუბუას მიერ დარბეული სამასზე მეტი პროფესორ-მასწავლებელი 2005 წლიდან დღემდე უმუშევარია. ეს ის ხუბუაა, რომელმაც უნივერსიტეტის შენობაში პროფესორ-მასწავლებელთა დევნასა და ჩაკეტილ სივრცეში პოლიციის მხრიდან მრავალდღიან წამებას ხელი შეუწყო, რითაც უნივერსიტეტების ისტორიაში უპრეცედენტო დანაშაული ჩაიდინა. (რუსის ჯარს არა თუ შენობაში, არამედ უნივერსიტეტის ეზოში შეღწევაც კი არასდროს უცდია). მეორე ეპიზოდი 1992 წლის 28 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაცია დავიცავი და სპეციალიზებულმა სამეცნიერო საბჭომ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომანიჭა, რის გამოც იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა მოვითხოვე, რაზედაც უარი იმ მოტივით მეთქვა, რომ დაცვისშემდეგ დისერტაცია მასალებითურთ რუსეთის საატესტაციო კომისიას დასამტკიცებლად არ გადავუგზავნე, რადგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რუსეთის საატესტაციო კომისიას საქართველოში დაცულ დისერტაციასთან არაფერი ესაქმებოდა. ამის გამო დაიწყო სასამართლო დავა. საბოლოოდ, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილებით ჩემი საკასაციო საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და პალატამ უკვე დაცული დისერტაციის გამარტივებული პროცედურით დაცვა დაადგინა, რის გამოც სააღსრულებო ფურცელი გაიცა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილების აღსრულებას შეუდგა, რაც 2005 წლამდე იმ მოტივით გაჭიანურდა, რომ მე იურიდიულ ფაკულტეტს ჩემი სადი-სერტაციო საქმე არ წარვუდგინე, მაშინ, როდესაც სადისერტაციო საქმე როგორც წესი უნივერსიტეტში და არა დისერტანტთან ინახება. ის, რომ სადისერტაციო საქმე 2003 წლამდე უკვე განზრახ განადგურდა, დასტურდება თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს მდივნის მ. ცაცანაშვილის წერილით, რომელიც ჩემი მოთხოვნის საპასუხოდ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით 2005 წელს ჩემგან სადისერტაციო საქმის წარმოდგენა მოითხოვა. ამ წერილით ცაცანაშვილმა არაპირდაპირ დაადასტურა, რომ ჩემი სადისერტაციო საქმე მანამდე განადგურდა. 2010 წლის 9 ივლისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამართლებრივი უზრუნ-ველყოფის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებო ბიუროს შემდეგს განუმარტავს: “საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის ნ 37 დაგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების გათვალისწინებით, დოქტორის სამეც-ნიერო ხარისხი მინიჭება სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის. “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონის მეორე მუხლის ჰ-7 პუნქტის თანახმად, აღნიშნულ ფუნქციას ახორციელებს უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე ან უნივერსიტეტში არსებული ორგანო – სადისერტაციო საბჭო”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის ეს წერილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს გაეგზავნა, რომელმაც “საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის ნ 37 დაგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების მოთხოვნა განზრახ არ შეასრულა, რითაც მან სადისერტაციო დოკუმენტაციის განადგურება დანაშაულებრივად დაფარა. სააკაშვილისა და მისი კრიმინალური რეჟიმის პირობებში სისხლის სამართლის საქმის აღძ-ვრის უპერსპექტივობის გამო მე თავი დროებით შევიკავე. ბრძოლა ახალი ხელისუფლების შემდეგ განვაახლე, და პირველი ვისაც მივმართე განათლებისა და მეცნიერების იმჟამინდელი მინისტრი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი იყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისაგან 2012 წლის 25 ნოემბერს პასუხი მივიღე. ჩემს სახელზე გამოგზავნილი მისი პასუხის სარეზოლუციო ნაწილში შავით თეთრზე სწერია: “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოხატავს რა თქვენდამი ღრმა პატივისცემას როგორც აღიარებული მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწისადმი, მოგიწოდებთ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში გამონახოთ ყოველნაირი საშუალება, რათა შეძლოთ ერთმანეთში მორიგება და თავიდან დაიწყოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და თქვენს შორის თანამშრომლობა.” ისმის კითხვა: რას ნიშნავს “ყოველნაირი საშუალება”?! ისმის მეორე კითხვა: “მორიგება” ვისთან? ბრძოლა დროებით შევაჩერე. ბრძოლა განვაახლე ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად – აკადემიკოს ლადო პაპავას არჩევის-თანავე. კერძოდ, 2013 წლის 5 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს – აკადემიკოს ლადო პაპავას – განცხადებით მივმართე, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად 1992 წლის 28 თებერვალს ჩემს მიერ დაცული სადოქტორო დისერტაციის დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული მოკვლევის ჩატარება მოვითხოვე. განცხადება რეაგირებისათვის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს დაექვემდებარა, რომელმაც მიპასუხა, რომ “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონის თანახმად, ჩემი სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის სამეცნიერო ხარისხთან. ის, რომ სსრკ იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული საკავშირო კანონმდებლობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ ჯერ კიდევ 1989 წლის 17 თებერვალს მინიჭებული იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი დოქტორის აკადემიურ ხარისხს საქართველოს “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონმა გაუთანაბრა, არახალია – ძველია. და ეს მაშინ, როდესაც საჩივრით ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს დაცული სადოქტორო დისერტაციის დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული მოკვლევის ჩატარება რექტორს 2013 წლის 29 ოქტომბერს განმეორებით მოვთხოვე. აშკარაა, რომ ძველი კრიმინალური ხელისუფლების გადმონაშთი – იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი – სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედების – საჯარო დოკუმენტაციის განზრახ დანაშაულებრივი განადგურების კვალის დანაშაულებრივ დაფარვას აგრძელებს. ამის გამო რექტორს განმეორებითი საჩივრით მივმართე. ამჯერად, საჩივარი საუნივერ-სიტეტო დეპარტამენტის უფროსს კუკულავას დაექვემდებარა, რომელმაც სამსახურებრივი მოკვლევის ჩატარების მაგივრად საპასუხო წერილში იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის განმარტება გაიმეორა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანისა და დეპარტამენტის უფროსის განმარტებას იურიდიული ძალა არ აქვს, რადგან მათ ახალ კანონს უკუმოქმედების ძალა მიანიჭეს, რითაც იურიდიული ძალა დაუკარგეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2003 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებას და, რაც მთავარია, არსებითად გააუარესეს მოსარჩელის მდგომარეობა. სხვას რა უნდა მოვთხოვო, როდესაც იურიდიული ფაკულტეტის ამჟამინდელი დეკანს და კუკულავას იძულებული ვარ შევახსენო იურიდიული ფაკულტეტის პირველ-კურსელთათვის საყოველთაოდ ცნობილი პრინციპი, რომ “კანონს უკუქცევითი ძალა არ აქვს”, და რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილება არავის გაუუქმებია, რის გამოც ის უნდა აღსრულებუ-ლიყო. იურიდიული ფაკულტეტის ამჟამინდელი დეკანის და კუკულავას გარდა, სადისერტაციო საბჭოს მდივნის – მ. ცაცანაშვილის, რომლის დროსაც ჩემი სადისერტაციო დოკუმენტაცია განადგურდა, და აგრეთვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამჟამინდელი პრორექტორის – ლევან ალექსიძის გამოკითხვა მოვითხოვე, რომელმაც საჯაროდ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს სადოქტორო დისერტაციის დაცვა და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის ჩემთვის მინიჭება გაზეთ “24 საათში” სადაო გახადა. უფრო მეტი, უვიცი და უმეცარი მიწოდა. . . ფაქტს იმის შესახებ, რომ 1992 წლის 28 თებერვალს ჩემს მიერ დაცული იქნა სადოქტორო დისერტაცია და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომენიჭა, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის – ბატონ გივი ინწკირველის მიერ გაცემული შემდეგი ოფიციალური ცნობა ადასტურებს. ცნობა ეძლევა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტს ბიძინა (გურჯი) სავანელს მასზედ, რომ თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ნ დ 057031 სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს 1992 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილებით მას მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. ცნობა ძალაშია დიპლომის გაცემამდე. სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი გივი ინწკირველი. ფაქტს იმის შესახებ, რომ ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს დაცული იქნა სადოქტორო დისერტაცია და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომენიჭა, ასევე ადასტურებს ამონაწერი თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ნ დ 057031 სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს 1992 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების ოქმიდან, რომლის სარეზოლუციო ნაწილში სწერია: “სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭო ხმის მიცემის შედეგების საფუძველზე ადგენს: მიენიჭოს იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი ბიძინა (გურჯი) სავანელს”. მესამე ეპიზოდი 2009 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის მიზნით სათანადო საბუთები წარვადგინე. საკონკურსო კომისიაზე აგვისტოს ბოლოს მიმიწვიეს. როცა შევედი საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ – ბატონმა ვახტანგ სართანიამ დაბრძანება მთხოვა და მითხრა: “ბატონო ბიძინა, ჩვენ ფორმალობას ვიცავთ. თქვენი კანდიდატურა კომისიის მიერ ერთხმად მხარდაჭერილია”. კომისიის სხდომაზე განსაკუთრებული აქტიურობით პროფ. გიორგი გაჩეჩილაძე (მაშინ სააკაშვილის მხარდამჭერი) გამოირჩეოდა. მან ჩემს შესახებ სისტყვა-სიტყვით კომისიის წევრებს ასე მიმართა: “ბატონი ბიძინას შესახებ მთელი მასალა გასაცნობად თავმჯდომარემ მე გადმომცა. ჩემი აზრი ცალსახაა: ბატონი ბიძინა არის პრეცედენტი ანუ ნიმუში იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ლექტორი და მეცნიერი. რაც შეეხება მის ბოლო სატელევიზიო გამოსვლებს, ბატონი ბიძინა ადგილს ტკეპნის”. რის შემდეგ მან რუსეთთან ომის პერიპეტიების სააკაშვილისეული ინტერპრეტაცია დაიწყო. თავმჯდომარემ დასკვნით ნაწილში კომისიის წევრებს ასეთი სიტყვებით მიმართა: “ბატონ ბიძინას სრული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განცხადება რომ შემოეტანა, მას კონკურენტი არ ეყოლებოდა. ვულაცავ მას გამარჯვებას. ბატონი ბიძინა იმედია მთელ თავის ნიჭსა და გამოცდილებას სტუდენტობას მოახმარს და ნაკლებს სატელევიზიო გამოსვლებს”. ამრიგად, საკონკურსო კომისიამ ერთსულოვნად მხარი ჩემს კანდიდატურას დაუჭირა. როგორც შემდგომში გავარკვიე, ეს რომ სააკაშვილისა და ბენდუქიძის მხარდამჭერმა კანცლერმა შეიტყო, ზეწოლა კომისიაზე დაიწყეს, მაგრამ კომისიას აზრი ვერ შეაცვლევინეს. ამიტომ მოიგონეს მზაკვრული ხერხი: დაყარეს ხმა, რომ კომისია ჩემ კანდიდატურას აგდებს, და ნაცნობის აკადემიური საბჭოს წევრის ზუმბურიძის მეშვეობით ამაში დარწმუნებას ეცადნენ. საბუთების გამოტანაზე მე უარი განვაცხადე. კომისიის მუშაობის დასრულებამდე ორი თუ სამი დღით ადრე ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი ფრანგიშვილი შეხვედრას მინიშნავს და საბუთების გამოტანას მთხოვს, და სამაგიეროდ მპირდება, რომ დაუყონებლივ მომიწვევს ხელშეკრულებით, თანაც ისეთი ანაზღაურებით, რომელიც განსხვავებული არ იქნება ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურებისაგან. როგორც შემდგომში გაირკვა მასზე ზეწოლა უფრო “მაღალი” დონიდან მოხდა. რექტორს მიზეზი არ დაუმალია. მიზეზი 2008 წლის 7-8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით ევროპის კავშირის საგამოძიებო მისიის დასკვნებზე დამყარებული ტელეკომპანია “კავკასიაზე” ჩემი გამოსვლები იყო. მე რექტორ ფრანგიშვილს ვენდე და საბუთები გამოვიტანე. ამის შემდეგ იწყება ჩემი აბუჩად აგდება. ჩემს შეკითვაზე როდის გადაწყდება ჩემი საკითხი, აკადემიური საბჭოს წევრი ზუმბურიძე 15 სექტემბრიდან მარწმუნებდა, რომ საკითხი დღე-დღეზე გადაწყდება. შემდეგ მატყობინებდა, რომ საკითხი ერთ კვირაში გადაწყდება, და ასე ყოველ კვირას. ასე მიილია სემესტრი, რის გამოც 2010 წელს უმუშევარი დავრჩი. დღესაც უმუშევარი ვარ. სხვათა შორის, ეს ის ზუმბურიძეა, რომელიც მსხვილი.საფინანსო აფიორისათვის ციხეში ჩასვეს და შემდეგ ძალიან დიდი თანხის სანაცვლოდ „საპროცესო“ გარიგებით სახლში გაუშვეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ორჯერ შევხვდი რექტორს რომელიც მარწმუნებდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, თუმცა შედეგი არ ჩანდა. ჩემი ნდობა რექტორმა ბოროტად გამოიყენა, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დანაპირები არ შეასრულა, რის გამო უმუშევარი დავრჩი, რითაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზარალი და მორალური ზიანი განვიცადე, რადგან არა თუ სახელმწიფო, არამედ კერძო უნივესიტეტებსაც ჩემი მიწვევა, საათობრივი ანაზღაურებითაც კი ეშინოდათ. ჩემი, როგორც დაზარალებულის, ზემოაღნიშნულ ბრალდებათა დამასაბუთებელ პირდაპირ მტკიცებულებებად გამოდგება: 1. საკონკურსო კომისიის ოქმი, რომლის ძალით მტკიცდება, რომ საკონკურსო კომისიამ ერთხმად ამირჩია, რასაც კომისიის მდივანი და წევრები დაადასტურებენ. 2. ტექნიკური უნივერსიტეტის დეპარტამენის ხელმძღვანელის ზაზა რუხაძის იმეილით გამოგზავნილი წერილი: „მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტმა ბევრი (?) გარემოების გათვალისწინების გადაწყვიტა თქვენთვის მოეცა საათები ტექნიკურ უნივერსიტეტში.… აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში კომისიის რეკომენდაცია არ (!) იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო. დეტალებისათვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ დეპარტამენტს. კონკრეტულად პროფესორ ქეთი ჯინჭარაძეს. პატივისცემით, ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენის ხელმძღვანელი, ზაზა რუხაძე. 2009 წლის 13 სექტემბერი”. აღნიშნული წერილი იმ ფაქტს ადასტურებს, რომ საკონკურსო კომისიის მიერ ჩემს საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ქვედა დონეზე თუ როგორ ცდილობდა “ფრანგიშვილი და კომპანია”, რათა ჩემი ინიციატივით განცხადება და საბუთები გამომეტანა, რათა ზედა დონეზე რექტორი ჩათრეული არ ყოფილიყო. საკონკურსო კომისიის ოქმით მტკიცდება, რომ ჩემი განცხადების საფუძველზე საბუთები დამიბრუნეს, რასაც კომისიის წევრები და მდივანი დაადასტურებენ. ამრიგად, მოქ. არჩილ ფრანგიშვილმა სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით პირადად და პირთა ჯგუფთან შეთანხმებით თაღლითური გზით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამოხელეო დანაშაულები ჩაიდინა, რამაც მნიშვნელოვანი მატერიალური და მორალური ზიანი მომაყენა. მეოთხე ეპიზოდი 2012 წლის 13 მაისს, დაახლოებით 13 საათსა და 45 წუთზე, საცხოვრებელი ბინის კარზე ზარი გაისმა. კარი გავაღე და ორ პოლიციელს ვხედავ. ერთი უქუდო, ქერათმიანი პოლიციელი მიცხადებს, რომ მისამართზე შატბერაშვილი 2, ბინა 2-ში მცხოვრებმა მოქალაქემ გამოიძახა პოლიცია იმ მოტივით, რომ მას თავის მანქანაში დარჩა ნივთი, რომელიც მოიპარეს, რაზეც ვუპასუხე, რომ მანქანა არ მყავს და რომ მას მისამართი შეეშალა. ამ დროს, საუბარში ერთვება მეორე, ქუდიანი შავგვრემანი, დაბალი, ჯმუხი პოლიციელი, რომელიც მომმართავს, რომ მას ძალიან ეცნობა ჩემი სახე ტელევიზიიდან, რაზეც ვპასუხობ, რომ ალბათ ტელეარხი “კავკასიაზე” ვყავარ ნანახი. ეს პოლიციელი არ მეშვება და მეკითხება თუ სად ვასწავლი, რაზეც ვპასუხობ, რომ სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ვასწავლი. ეს პოლიციელი “დაკითხვას” აგრძელებს და მეკითხება თუ რატომ აღარ ვასწავლი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რასაც არ ვპასუხობ. ეს პოლიციელი ისევ არ მეშვება და მიცხადებს, რომ “რამაზ კლიმიაშვილი ასევე იყო აქუბარდიას უკმაყოფილო და მას უჩიოდა”. (ბატონი რამაზ კლიმიაშვილი ხელისუფლების დაუნდობელი კრიტიკოსი და ცნობილი მეცნიერი იყო, რომელიც თითქოს გაზით გაიგუდა – ბ. ს.) მე ვპასუხობ, რომ “ეს ტყუილია, ის პირიქით იქცეოდა.” პოლიციელებს ვემშვიდობები და კარს დემონსტრაციულად ვხურავ. ყველაფერი ეს კარის ზღურბლთან ხდებოდა. ამ პერიოდის განმავლობაში კიბეებზე ხელისუფლებასთან მოთანამშრომლე ერთმა მეზობელმა ქალმა ნიშნის მოგებით ჩაიარა, ხოლო მეორე დღეს ეზოში რომ შემხვდა, ნიშნის მოგებით შემეკითხა: “მე რატომ არ მაკითხავს პოლიციაო?!”. საეჭვო გარემოებებში გარდაცვლილ რამაზ კლიმიაშვილზე პოლიციელის მინიშნება ჩემი სიცოცხლის ხელმყოფ საფრთხეზე არაორაზროვნად მიუთითებდა. მეხუთე ეპიზოდი ზემოაღნიშნული ფაქტები და მტკიცებულებანი განცხადებაში ავღწერე, რომელიც მთავარი პროკურორის, პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის სახელზე შევიტანე. შვიდჯერ გაკეთებულმა ჩემმა განცხადებამ და თანდართულმა მასალებმა ბიუროკრატიული ვერტიკალით ვაკე-საბურთალოს შს სამმართველოს უბნის ინსპექტორამდე და მის უფროსამდე (!) იმოძრავა. ნიშანდობლივია, რომ ერთი წლის განმავლობაში გაკეთებული შვიდი მიმართვიდან პასუხი მხოლოდ ორჯერ გამეცა და ისიც 2013 წლის 14 და 19 დეკემბერს. შედეგი, რა თქმა უნდა, 0. პასუხებში სწერია (მომყავს ამონარიდი): „… თქვენ განცხადებაში მითითებული ფაქტები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებრივ ნიშნებს არ შეიცავს.“… აღმაშფოთებელი ისაა, რომ თანამდებობის პირებმა თავის პასუხებში ზემოაღნიშნული ფაქტების არსებობა არ უარყვეს, რაც სამართლის დარგში მათ უვიცობას ადასტურებს. აშკარაა, რომ დანაშაულების მრავალგზის დაფარვას ქონდა ადგილი. ფიზიკურად და გონებით ჯანმრთელი პენსიონერი, ბიძინა სავანელი ჩემი მისამართია: ქ. თბილისი, 0179, შატბერაშვილის ქ. 2/8, ბინა 2.
 4. Savaneli ამბობს:

  _ Saakashvili and organized by him gang the nation’s natural resources and energy assets sold Russia.
  _ Saakashvili and organized by him gang changed constitution of Georgia whereby established the tyrannical, sadistic and oppressive regimes saturated with elements of necrophilia.
  _ Saakashvili and organized by him gang attacked the Kodori Gorge and disarmed the defenders from Russia the armed forces.
  _ Saakashvili and organized by him gang incorporated the Kodori Gorge in Abkhazia, restored South Ossetia autonomy and incorporated Akhalgori district to the.
  _ Saakashvili and organized by him gang bombarded Tskhinvali, by which Russia helped to occupy Abkhazia and South Ossetia.
  _ Saakashvili and organized by him gang established regime based on the principle of “zero tolerance” and “everyone in prison”.
  _ Saakashvili and organized by him gang organized the systematic torture, murder and rape of prisoners, and the brutal attack on protesters in the streets and young people, and has imposed a brutal murder.
  _ Saakashvili and organized by him gang trying to realize a historical dream of neighbor through the transfer of capital from Tbilisi in Kutaisi.
  _ Saakashvili and organized by him gang stirring the pro-Russian separatism in Samegrelo.
  _ Saakashvili and organized by him gang contrary to Constitution of Georgia presents to non-Orthodox religious organizations equal legal status of Autocephalous Church of Georgia.
  _ Saakashvili and organized by him gang canceled the world famous Georgian scientific schools and institutions or some of them leave without real legal status.
  _ Saakashvili and organized by him gang dispersed 500 well-known figures from the Tbilisi State University, 70 of which died suddenly.
  _ Saakashvili and organized by him gang helped to build and multiplie the mosques in Adjara, 47 thousand Turkish settled on, of which 38 thousand present dual citizenship, while in accordance the Georgian Constitution: Dual citizenship is granted only to a person who has a special merit before Georgia.

  These facts confirmed by international organizations and governments of EU countries, including the European Union fact-finding mission, which indicate on committing unprecedented in history of the World treason made by Saakashvili and organized by him gang.

  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ რუსეთს ერის კუთვნილი ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგეტიკული ობიექტების უმეტესობა გადასცა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანით საქართველოში ტირანული, ნეკროფილიის ელემენტებით გაჯერებული სადისტური და მჩაგვრელი რეჟიმი ჩამოყალიბა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ კოდორის ხეობაზე შეიარაღებული თავდასხმა მოაწყო და ხეობის დამცველნი განაიარაღა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ აფხაზეთს კოდორის ხეობა მიუერთა, სამხრეთ ოსეთი აღადგინა და მას ახალგორი მიუერთა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ ცხინვალი დაბომბა, რითაც რუსეთს ხელი შეუწყო რათა მას აფხაზეთისა და ჩრდილო ქართლის ოკუპაცია მოეხდინა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ ველური პრინციპი “ნულოვანი ტოლერანტობა” და “ყველანი ციხეში” დაამკვიდრა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ ციხეებში პატიმართა სისტემატური წამება, მკვლელობა და გაუპატიურება, ხოლო ქუჩებში მომიტინგეთა უმოწყალო ცემა და ახალგაზრდების სასტიკი მკვლელობა შემოიღო და დაამკვიდრა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ საქართველოს ისტორიული „ძმის“ ოცნების ასახდენად დედაქალაქის გადატანის პერსპექტივით პარლამენტი ქუთაისში გადაიტანა, რის გამოც სომხურმა ვებ-გვერდმა სააკაშვილი გამოჩენილ სომეხთა ოცეულში შეიყვანა.
  _ სააკაშვილი და მის მიერ ორგანიზებული ბანდა რუსეთზე ორიენტირებულ კუთხურ სეპარატიზმს სამეგრელოში ფარულად აღვივებდა და აღვივებს.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ თვითაღიარებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის 2012 წლამდე საქართველოსათვის ძალზე საშიში მრავალი ხელშეკრულებამიაჩუმათა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესიის თანაბარი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი არამართლმადიდებელ რელიგიურ ორგანიზაციებს მიანიჭა.
  _ სააკაშვილმა და მისმა ბანდამ მსოფლიოში ცნობილი ქართული სამეცნიერო სკოლები და ინსტიტუტები გააუქმა ან რეალური სამართლებრივი სტატუსის გარეშე დატოვა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ განათლებისა და მეცნიერების 500-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარბია და გაყარა, რითაც 70-ს სიცოცხლე მოუსწრაფა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ ჭარბმოსახლეობიანი ქვეყნებიდან ხალხის შემოსახლება-დასახლებით და მათთვის მოქალაქეობის მინიჭებით საქართველოში დემოგრაფიული სიტუაცია მკვეთრად გააუარესა.
  _ სააკაშვილმა და მის მიერ ორგანიზებულმა ბანდამ აჭარაში მეჩეთები გაამრავლა, 47 ათასი თურქი შემოასახლა, რომელთაგან 38 ათასს საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობა მიანიჭა, მაშინ როდესაც საქართველოს კონსტიტუციის ძალით: ორმაგი მოქალაქეობა ენიჭება მხოლო იმ პირს, რომელსაც განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს წინაშე.

  ზემოაღნიშნული ფაქტები დადასტურებულია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ევროკავშირის სახელმწიფოების მთავრობების, მათ შორის ევროკავშირის საგამოძიებო მისიის, დასკვნენებით, რაც მიუთითებს სააკაშვილისა და მის მიერ ორგანიზებული ბანდის მიერ 2004-2010 წლების მონაკვეთში საქართველოს სახელმწიფოს ღალატის ჩადენას, და რაც საქართველოს მთავარ პრუკურატურას ამ ბრალდებით სისხლის საქმის აღძვრასა და გამძიების ჩატარებას ავალდებულებს.

 5. Bidzina ამბობს:
  გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 26 მარტი, 2014 საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ბატონო პრეზიდენტო, პრეზიდენტად არჩევის მეორე დღეს თქვენ განაცხადეთ, რომ პოსტსაბჭოთა ეპოქა დასრულდა. ვითომ დასრულდა? პოსტსაბჭოთა ეპოქის დასამთავრებლად წარუმატებელი ბრძოლის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ხელისუფლება ძირითადად დაკავებული იყო ციხეებიდან უკანონოდ დაპატიმრებულ პირთა განთავისუფლებით და ძველი ხელისუფლების კრიმინალური ბანდის წევრების დაპატიმრებით მხოლოდ, და ეს მაშინ, როდესაც ნეკროფილიის ელემენტებით გაჯერებული სააკაშვილის სადისტური რეჟიმის ციხეებს გარეთ მყოფი პოლიტიკური დევნის უთვალავი მსხვერპლი თავისი დუხჭირი მდგომარეობის გამო ფაქტიურად შინა პატიმრობაში იმყოფება. მათ შორის არის 2005 წლიდან პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ასეულობით ღვაწლმოსილი მეცნიერი, ლექტორი და საზოგადო მოღვაწე. მეცნიერებისა და განათლების დარგში ხელისუფლების წარუმატებელი რეფორმის კლასიკური ნიმუშია პოლიტიკური ნიშნით მრავალწლიანი დევნის მსვერპლი – გამოჩენილი მეცნიერი, ლექტორი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი ბიძინა სავანელი, რომლის დარღვეული უფლებებისათვის ბრძოლას გაზეთი “საქართველოს რესპუბლიკის” რედაქცია მხარს სრულიად უჭერს. ყველასათვის ცნობილია ბატონი ბიძინას მრავალწლიანი აკადემიური სატელივიზიო გამოსვლები, რაც, ბევრისაგან განსხვავებით, ყოველთვის დოკუმენტურ მასალას ეყრდნობა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბატონ ბიძინას პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის საშუალება აღუკვეთეს. მეცნიერებაში ბატონი ბიძინას კიდევ ერთი დიდი წარმატების დასტურია გერმანული გამომცემლობის “ლამბერტის” მიერ დაფინანსებული, ა/წ იანვარში ინგლისურ ენაზე ორ ტომად გამოქვეყნებული ნაშრომი: “გლობალური წესრიგი თუ გლობალური უწესრიგობა”, რომელშიც განხილულია თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები, და შეთავაზებულია მათი გადაჭრის სინერგეტიკული მოდელი. (აღსანიშნავია, რომ გამომცემელი დასავლეთში თავისი სახსრებით ძალზე იშვიათად თუ დაბეჭდავს წიგნს). ბატონი ბიძინა რომ აღიარებული მეცნიერია აგრეთვე დასტურდება “სოციალურ და საგანმანათლებო კვლევათა ხმელთა-შუაზღვის სამეცნიერო ცენტრის” მიერ 2013 წლის სექტემბრის N 3 “სოციალურ მეცნიერებათა ხმელთაშუაზღვის ჟურნალში“ (რომი, იტალია) გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიის გამო „მეცნიერებაში 2013 წელს ექსტრაორდინალური მიღწევისათვის“ მის სახელზე გაცემული სიგელით, უფრო ადრე კი, მისი ნაღვაწის შეფასებით ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ. მოგვყავს ტექსტი: ”ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მოქმედი წევრი ბიძინა სავანელი აღიარებულია როგორც ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა განათლების დამფუძნებელი საქართველოში. მან გამოსცა საქართველოს ისტორიაში პირველი სახელმძღვანელო: ”ადამიანის საყოველთაო უფლებათა სამართალი”. (იხ. ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ”აპდეიტ”, მარტი, 2003 წელი). და ამ დროს, ბატონი ბიძინა დღემდე პენსიის ამარადაა დარჩენილი. . . უფრო საგანგაშო ისაა, რომ ბატონი ბიძინა სავანელის ჯერ კიდევ 2012 წლის 8 ნოემბრის განცხადებაზე თქვენ მას სრულიად მიუღებელი შემდეგი პასუხი გაუგზავნეთ: “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოხატავს რა თქვენდამი ღრმა პატივისცემას როგორც აღიარებული მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწისადმი, მოგიწოდებთ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში გამონახოთ ყოველნაირი საშუალება, რათა შეძლოთ ერთმანეთში მორიგება და თავიდან დაიწყოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და თქვენს შორის თანამშრომლობა.” ისმის კითხვა: რას ნიშნავს “ყოველნაირი საშუალება”?! ისმის მეორე კითხვა: რას ნიშნავს “მორიგება”? ბატონო გიორგი, აშკარად საეჭვო მინიშნებანია!!! გურამ გოგიაშვილი “საქართველოს რესპუბლიკის” პასუხისმგებელი რედაქტორი ____________________________________________________________________________ მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს თავშესაფრისა და სამუშაოს მძებნელი მეცნიერისაგან 2012 წლის ნოემბრის თვეში პარლამენტის ტრიბუნიდან მსოფლიო რანგის მეცნიერმა, დეპუტატმა, აკადემიკოსმა ივანე კიღურაძემ სააკაშვილის და მისი ყურმოჭრილი მონების მიერ საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების ცნობილ პროფესორთა და მეცნიერთა პოლიტიკური ნიშნით დევნა როგორც გენოციდი შეაფასა. პირველი ეპიზოდი 1992 წლის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტის სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის კათედრას წარვუდგინე ნაშრომი „ლექციები სამართ-ლის თეორიაში“ (ტომი I), რათა კათედრას მის დასაბეჭდად რეკომენდაცია გაეწია. კათედრის გამგემ ნაშრომი დასკვნისათვის გადასცა ბატონ გ. ტყეშელიაძეს. ბატონმა გ. ტყეშელიაძემ ნაშრომი დასკვნითურთ კათედრის გამგეს დაუბრუნა. დასკვნის სარეზოლუციო ნაწილში ვკითხულობთ: „ნაშრომის დახვეწის შემდეგ მისი გამოქვეყნება, განსაკუთრებით სამართლის თეორიაში შექმნილი მდგომარეობის გამო, უსათუოდ მიზანშეწონილია. პატივისცემით, პროფ. გ. ტყეშელიაძე. იანვარი, 1993 წელი“. პროფ. გ. ტყეშელიაძის შენიშვნების გათვალისწინებისთანავე ნაშრომი კათედრის გამგეს ამავე წლის თებერვალში გადავეცი. კათედრის გამგემ ნაშრომი ოთხი თვის შემდეგ დასკვნითურთ დამიბრუნა და მირჩია გამეთვალისწინებინა მისი შენიშვნები. ნაშრომისათვის სახელმძღვანელოს ფორმის მიცემისა და კათედრის გამგის შვიდი შენიშვნიდან ხუთის გათვალისწინებით, ნაშრომი კათედრის გამგეს გადავეცი, რომელიც მან სამ დღეში დამიბრუნა და განმიცხადა, რომ მისი გამოცემა არ არის მიზანშეწონილი, რადგან ის არ შეესაბამება სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ საკითხებს. (ამ დროისათვის სასწავლო პროგრამა მარქსისტულ-ლენინური სამართლის თეორიის საბჭოური პროგრამებისაგან არაფრით განსხ-ვავდებოდა). კათედრის გამგის მიერ “დაწუნებული” ნაშრომი სპონსორის დახმარებით სახელ-ძღვანელო სახით წლის ბოლოს გამოიცა, რამაც მისი აღშფოთება გამოიწვია. . . საქართველოს დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს დადგე-ნილების საფუძველზე 1997 წლის აგვისტოში სახელმძღვანელო მეორედ გამოიცა, რომელმაც სტუდენტობაში ავტორიტეტი სწრაფად მოიპოვა, და რამაც მისი აგრესიულობა ჩემს მიმართ გა-ცილებით გაზარდა. “სამაგიერო” იმით მიმეზღო, რომ კათედრამ კათედრის გამგის ინიციატივით 1998 წელს ჩემს დაუსწრებლად რეკომენდაცია არ მომცა მონაწილეობა მიმეღო ახალი ვადით თანამ-დებობის დაკავებაზე. საკითხმა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე გადაინაცვლა, რომელსაც დეკანის რანგში კათედრის გამგე თავმჯდომარეობდა. “განაჩენი” ისე გამოიტანეს, რომ არც ამ სხდომაზე მივუწვევივარ. განსაკუთრებული აქტიურობით საბჭოთა მეცნიერი ლ. ალექსიძე გამოირჩეოდა. უნივერსიტეტიდან ჩემი დათხოვნის გადაწყვეტილების წინააღმდეგი მხოლოდ მსოფლიო რანგის მეცნიერები გ. ტყეშელიაძე და ზ. ჯინჯოლავა გამოვიდნენ. საკითხის დიდ საბჭოზე განხილვა მოვითხოვე, რამაც კათედრის გამგე და კომპანია ძალზე შეაშფოთა, რადგან, როგორც მოგვიანებით დიდი საბჭოს ორი წევრისგან შევიტყვე, დიდი საბჭოს წევრების უმრავლესობამ უნივერსიტეტიდან ჩემი დათხოვნა მიუღებლად მიიჩნია. ამიტომ მზაკვრულ ხერხს მიმართეს: დაძაბულობის განსამუხტავად უნივერსიტეტის მაშინ-დელმა რექტორმა დროებით სამართლის სხვა კათედრაზე გადასვლა შემომთავაზა, რასაც იმ პირობით დავთანხმდი, რომ კათედრას უკან დავუბრუნდებოდი. მხოლოდ კათედრის გამგის- დეკანის გარდაცვალების შემდეგ კათედრას დავუბრუნდი, მაგრამ მოხდა უარესი. 2000-2001 წლებში გამოვეცი დამხმარე სახელმძღვანელო „საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები“ და სახელმძღვანელო „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი“. ეს უკანასკნელი სახალხო დამცველის რეკომენდაციისა და პროფ. ნინიძის რეცენზიის საფუძველზე გამოიცა. ლევან ალექსიძე „მის დარგში“ სახელმძღვანელოების გამოქვეყნებამ აღაშფოთა, რომელმაც გაზეთ „24 საათში“ მყისიერად პასკვილური ფორმის წერილი გამოაქვეყნა, რასაც რა თქმა უნდა პასუხი არ გავეცი, რადგან მეცნიერთა შორის დავის პრესის ფურცლებზე გადატანა მეცნიერული ეთიკის ნორმების დარღვევად მივიჩნიე. თუმცა დასაბუთებული პასუხი მას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ერთმა ცნობილმა პროფესორმა გასცა. 2005 წელს საკონკურსო კომისიამ, რომელიც მხოლოდ თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორებით იყო დაკომპლექტებული, ჩემი კანდიდატურა ჩააგდო. კომისიის წევრებმა ხმა ერთმანეთს და მათთვის “ნდობით აღჭურვილ პირებს” მისცეს. აქაც ლევან ალექსიძემ იაქტიურა, თუმცა როგორც მოგვიანებით ცხადი გახდა, ამ პროცესში გარკვეული როლი ხუბუამაც ითამაშა. ხუბუასთან შეპაექრება 2004 წელს და მანამდეც მის მიერ კუთხური სეპარატიზმის არაერთ გამოვლენასთან დაკავშირებით მქონდა. (მხედველობაში მაქვს განსაკუთრებით მისი პოზიცია საქართველოს ფედერალიზაციასთან და საქართველოს კუთხეების სახელმწიფო ავტონომიებად გამოცხადებასთან დაკავშირებით). შედეგი – უმუშევრობა. მიუხედავათ ამისა, ფარ-ხმალი არ დამიყრია. ჩავერთე იურიდიულ ფაკულტეტზე თსუ-ს უნივერსიტეტის რექტორის მიერ ამჯერად 06. 05. 2011 გამოცხადებულ კონკურსში. საკონკურსო კომისია უპირატესობას მე მანიჭებდა, რადგან უნივერსიტეტიდან დიდი ეროვნული ღირებულებისა და ანტიკვარული წიგნების გატაცების, აგრეთვე პრემიების უკანონო დანიშვნის ფაქტებზე ხუბუას მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ კიდევ ღია რჩებოდა. ამიტომ, ალექსიძის ზეწოლით გამოსავალი მონახეს: უნივერსიტეტის საბჭომ კონკურსში გამარჯვებულად “არავინ” არ სცნო. ხუბუა დროებით გერმანიაში გადამალეს, შემდეგ სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტეს, და საქართველოს შინ და გარეთ მყოფი თანაკუთხელი თანამდებობის პირების ხელშეწყობით უნივერსიტეტში თანამდებობაზე უკან დააბრუნეს. და ეს მაშინ, როდესაც ხუბუას მიერ დარბეული სამასზე მეტი პროფესორ-მასწავლებელი 2005 წლიდან დღემდე უმუშევარია. ეს ის ხუბუაა, რომელმაც უნივერსიტეტის შენობაში პროფესორ-მასწავლებელთა დევნასა და ჩაკეტილ სივრცეში პოლიციის მხრიდან მრავალდღიან წამებას ხელი შეუწყო, რითაც უნივერსიტეტების ისტორიაში უპრეცედენტო დანაშაული ჩაიდინა. (რუსის ჯარს არა თუ შენობაში, არამედ უნივერსიტეტის ეზოში შეღწევაც კი არასდროს უცდია). მეორე ეპიზოდი 1992 წლის 28 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაცია დავიცავი და სპეციალიზებულმა სამეცნიერო საბჭომ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომანიჭა, რის გამოც იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა მოვითხოვე, რაზედაც უარი იმ მოტივით მეთქვა, რომ დაცვისშემდეგ დისერტაცია მასალებითურთ რუსეთის საატესტაციო კომისიას დასამტკიცებლად არ გადავუგზავნე, რადგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რუსეთის საატესტაციო კომისიას საქართველოში დაცულ დისერტაციასთან არაფერი ესაქმებოდა. ამის გამო დაიწყო სასამართლო დავა. საბოლოოდ, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილებით ჩემი საკასაციო საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და პალატამ უკვე დაცული დისერტაციის გამარტივებული პროცედურით დაცვა დაადგინა, რის გამოც სააღსრულებო ფურცელი გაიცა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილების აღსრულებას შეუდგა, რაც 2005 წლამდე იმ მოტივით გაჭიანურდა, რომ მე იურიდიულ ფაკულტეტს ჩემი სადი-სერტაციო საქმე არ წარვუდგინე, მაშინ, როდესაც სადისერტაციო საქმე როგორც წესი უნივერსიტეტში და არა დისერტანტთან ინახება. ის, რომ სადისერტაციო საქმე 2003 წლამდე უკვე განზრახ განადგურდა, დასტურდება თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს მდივნის მ. ცაცანაშვილის წერილით, რომელიც ჩემი მოთხოვნის საპასუხოდ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით 2005 წელს ჩემგან სადისერტაციო საქმის წარმოდგენა მოითხოვა. ამ წერილით ცაცანაშვილმა არაპირდაპირ დაადასტურა, რომ ჩემი სადისერტაციო საქმე მანამდე განადგურდა. 2010 წლის 9 ივლისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამართლებრივი უზრუნ-ველყოფის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებო ბიუროს შემდეგს განუმარტავს: “საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის ნ 37 დაგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების გათვალისწინებით, დოქტორის სამეც-ნიერო ხარისხი მინიჭება სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის. “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონის მეორე მუხლის ჰ-7 პუნქტის თანახმად, აღნიშნულ ფუნქციას ახორციელებს უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე ან უნივერსიტეტში არსებული ორგანო – სადისერტაციო საბჭო”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის ეს წერილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს გაეგზავნა, რომელმაც “საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის ნ 37 დაგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების მოთხოვნა განზრახ არ შეასრულა, რითაც მან სადისერტაციო დოკუმენტაციის განადგურება დანაშაულებრივად დაფარა. სააკაშვილისა და მისი კრიმინალური რეჟიმის პირობებში სისხლის სამართლის საქმის აღძ-ვრის უპერსპექტივობის გამო მე თავი დროებით შევიკავე. ბრძოლა ახალი ხელისუფლების შემდეგ განვაახლე, და პირველი ვისაც მივმართე განათლებისა და მეცნიერების იმჟამინდელი მინისტრი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი იყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისაგან 2012 წლის 25 ნოემბერს პასუხი მივიღე. ჩემს სახელზე გამოგზავნილი მისი პასუხის სარეზოლუციო ნაწილში შავით თეთრზე სწერია: “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოხატავს რა თქვენდამი ღრმა პატივისცემას როგორც აღიარებული მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწისადმი, მოგიწოდებთ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში გამონახოთ ყოველნაირი საშუალება, რათა შეძლოთ ერთმანეთში მორიგება და თავიდან დაიწყოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და თქვენს შორის თანამშრომლობა.” ისმის კითხვა: რას ნიშნავს “ყოველნაირი საშუალება”?! ისმის მეორე კითხვა: “მორიგება” ვისთან? ბრძოლა დროებით შევაჩერე. ბრძოლა განვაახლე ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად – აკადემიკოს ლადო პაპავას არჩევის-თანავე. კერძოდ, 2013 წლის 5 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს – აკადემიკოს ლადო პაპავას – განცხადებით მივმართე, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად 1992 წლის 28 თებერვალს ჩემს მიერ დაცული სადოქტორო დისერტაციის დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული მოკვლევის ჩატარება მოვითხოვე. განცხადება რეაგირებისათვის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს დაექვემდებარა, რომელმაც მიპასუხა, რომ “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონის თანახმად, ჩემი სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის სამეცნიერო ხარისხთან. ის, რომ სსრკ იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული საკავშირო კანონმდებლობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ ჯერ კიდევ 1989 წლის 17 თებერვალს მინიჭებული იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი დოქტორის აკადემიურ ხარისხს საქართველოს “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონმა გაუთანაბრა, არახალია – ძველია. და ეს მაშინ, როდესაც საჩივრით ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს დაცული სადოქტორო დისერტაციის დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული მოკვლევის ჩატარება რექტორს 2013 წლის 29 ოქტომბერს განმეორებით მოვთხოვე. აშკარაა, რომ ძველი კრიმინალური ხელისუფლების გადმონაშთი – იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი – სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედების – საჯარო დოკუმენტაციის განზრახ დანაშაულებრივი განადგურების კვალის დანაშაულებრივ დაფარვას აგრძელებს. ამის გამო რექტორს განმეორებითი საჩივრით მივმართე. ამჯერად, საჩივარი საუნივერ-სიტეტო დეპარტამენტის უფროსს კუკულავას დაექვემდებარა, რომელმაც სამსახურებრივი მოკვლევის ჩატარების მაგივრად საპასუხო წერილში იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის განმარტება გაიმეორა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანისა და დეპარტამენტის უფროსის განმარტებას იურიდიული ძალა არ აქვს, რადგან მათ ახალ კანონს უკუმოქმედების ძალა მიანიჭეს, რითაც იურიდიული ძალა დაუკარგეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2003 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებას და, რაც მთავარია, არსებითად გააუარესეს მოსარჩელის მდგომარეობა. სხვას რა უნდა მოვთხოვო, როდესაც იურიდიული ფაკულტეტის ამჟამინდელი დეკანს და კუკულავას იძულებული ვარ შევახსენო იურიდიული ფაკულტეტის პირველ-კურსელთათვის საყოველთაოდ ცნობილი პრინციპი, რომ “კანონს უკუქცევითი ძალა არ აქვს”, და რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილება არავის გაუუქმებია, რის გამოც ის უნდა აღსრულებუ-ლიყო. იურიდიული ფაკულტეტის ამჟამინდელი დეკანის და კუკულავას გარდა, სადისერტაციო საბჭოს მდივნის – მ. ცაცანაშვილის, რომლის დროსაც ჩემი სადისერტაციო დოკუმენტაცია განადგურდა, და აგრეთვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამჟამინდელი პრორექტორის – ლევან ალექსიძის გამოკითხვა მოვითხოვე, რომელმაც საჯაროდ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს სადოქტორო დისერტაციის დაცვა და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის ჩემთვის მინიჭება გაზეთ “24 საათში” სადაო გახადა. უფრო მეტი, უვიცი და უმეცარი მიწოდა. . . ფაქტს იმის შესახებ, რომ 1992 წლის 28 თებერვალს ჩემს მიერ დაცული იქნა სადოქტორო დისერტაცია და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომენიჭა, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის – ბატონ გივი ინწკირველის მიერ გაცემული შემდეგი ოფიციალური ცნობა ადასტურებს. ცნობა ეძლევა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტს ბიძინა (გურჯი) სავანელს მასზედ, რომ თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ნ დ 057031 სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს 1992 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილებით მას მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. ცნობა ძალაშია დიპლომის გაცემამდე. სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი გივი ინწკირველი. ფაქტს იმის შესახებ, რომ ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს დაცული იქნა სადოქტორო დისერტაცია და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომენიჭა, ასევე ადასტურებს ამონაწერი თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ნ დ 057031 სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს 1992 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების ოქმიდან, რომლის სარეზოლუციო ნაწილში სწერია: “სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭო ხმის მიცემის შედეგების საფუძველზე ადგენს: მიენიჭოს იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი ბიძინა (გურჯი) სავანელს”. მესამე ეპიზოდი 2009 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის მიზნით სათანადო საბუთები წარვადგინე. საკონკურსო კომისიაზე აგვისტოს ბოლოს მიმიწვიეს. როცა შევედი საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ – ბატონმა ვახტანგ სართანიამ დაბრძანება მთხოვა და მითხრა: “ბატონო ბიძინა, ჩვენ ფორმალობას ვიცავთ. თქვენი კანდიდატურა კომისიის მიერ ერთხმად მხარდაჭერილია”. კომისიის სხდომაზე განსაკუთრებული აქტიურობით პროფ. გიორგი გაჩეჩილაძე (მაშინ სააკაშვილის მხარდამჭერი) გამოირჩეოდა. მან ჩემს შესახებ სისტყვა-სიტყვით კომისიის წევრებს ასე მიმართა: “ბატონი ბიძინას შესახებ მთელი მასალა გასაცნობად თავმჯდომარემ მე გადმომცა. ჩემი აზრი ცალსახაა: ბატონი ბიძინა არის პრეცედენტი ანუ ნიმუში იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ლექტორი და მეცნიერი. რაც შეეხება მის ბოლო სატელევიზიო გამოსვლებს, ბატონი ბიძინა ადგილს ტკეპნის”. რის შემდეგ მან რუსეთთან ომის პერიპეტიების სააკაშვილისეული ინტერპრეტაცია დაიწყო. თავმჯდომარემ დასკვნით ნაწილში კომისიის წევრებს ასეთი სიტყვებით მიმართა: “ბატონ ბიძინას სრული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განცხადება რომ შემოეტანა, მას კონკურენტი არ ეყოლებოდა. ვულაცავ მას გამარჯვებას. ბატონი ბიძინა იმედია მთელ თავის ნიჭსა და გამოცდილებას სტუდენტობას მოახმარს და ნაკლებს სატელევიზიო გამოსვლებს”. ამრიგად, საკონკურსო კომისიამ ერთსულოვნად მხარი ჩემს კანდიდატურას დაუჭირა. როგორც შემდგომში გავარკვიე, ეს რომ სააკაშვილისა და ბენდუქიძის მხარდამჭერმა კანცლერმა შეიტყო, ზეწოლა კომისიაზე დაიწყეს, მაგრამ კომისიას აზრი ვერ შეაცვლევინეს. ამიტომ მოიგონეს მზაკვრული ხერხი: დაყარეს ხმა, რომ კომისია ჩემ კანდიდატურას აგდებს, და ნაცნობის აკადემიური საბჭოს წევრის ზუმბურიძის მეშვეობით ამაში დარწმუნებას ეცადნენ. საბუთების გამოტანაზე მე უარი განვაცხადე. კომისიის მუშაობის დასრულებამდე ორი თუ სამი დღით ადრე ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი ფრანგიშვილი შეხვედრას მინიშნავს და საბუთების გამოტანას მთხოვს, და სამაგიეროდ მპირდება, რომ დაუყონებლივ მომიწვევს ხელშეკრულებით, თანაც ისეთი ანაზღაურებით, რომელიც განსხვავებული არ იქნება ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურებისაგან. როგორც შემდგომში გაირკვა მასზე ზეწოლა უფრო “მაღალი” დონიდან მოხდა. რექტორს მიზეზი არ დაუმალია. მიზეზი 2008 წლის 7-8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით ევროპის კავშირის საგამოძიებო მისიის დასკვნებზე დამყარებული ტელეკომპანია “კავკასიაზე” ჩემი გამოსვლები იყო. მე რექტორ ფრანგიშვილს ვენდე და საბუთები გამოვიტანე. ამის შემდეგ იწყება ჩემი აბუჩად აგდება. ჩემს შეკითვაზე როდის გადაწყდება ჩემი საკითხი, აკადემიური საბჭოს წევრი ზუმბურიძე 15 სექტემბრიდან მარწმუნებდა, რომ საკითხი დღე-დღეზე გადაწყდება. შემდეგ მატყობინებდა, რომ საკითხი ერთ კვირაში გადაწყდება, და ასე ყოველ კვირას. ასე მიილია სემესტრი, რის გამოც 2010 წელს უმუშევარი დავრჩი. დღესაც უმუშევარი ვარ. სხვათა შორის, ეს ის ზუმბურიძეა, რომელიც მსხვილი.საფინანსო აფიორისათვის ციხეში ჩასვეს და შემდეგ ძალიან დიდი თანხის სანაცვლოდ „საპროცესო“ გარიგებით სახლში გაუშვეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ორჯერ შევხვდი რექტორს რომელიც მარწმუნებდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, თუმცა შედეგი არ ჩანდა. ჩემი ნდობა რექტორმა ბოროტად გამოიყენა, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დანაპირები არ შეასრულა, რის გამო უმუშევარი დავრჩი, რითაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზარალი და მორალური ზიანი განვიცადე, რადგან არა თუ სახელმწიფო, არამედ კერძო უნივესიტეტებსაც ჩემი მიწვევა, საათობრივი ანაზღაურებითაც კი ეშინოდათ. ჩემი, როგორც დაზარალებულის, ზემოაღნიშნულ ბრალდებათა დამასაბუთებელ პირდაპირ მტკიცებულებებად გამოდგება: 1. საკონკურსო კომისიის ოქმი, რომლის ძალით მტკიცდება, რომ საკონკურსო კომისიამ ერთხმად ამირჩია, რასაც კომისიის მდივანი და წევრები დაადასტურებენ. 2. ტექნიკური უნივერსიტეტის დეპარტამენის ხელმძღვანელის ზაზა რუხაძის იმეილით გამოგზავნილი წერილი: „მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტმა ბევრი (?) გარემოების გათვალისწინების გადაწყვიტა თქვენთვის მოეცა საათები ტექნიკურ უნივერსიტეტში.… აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში კომისიის რეკომენდაცია არ (!) იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო. დეტალებისათვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ დეპარტამენტს. კონკრეტულად პროფესორ ქეთი ჯინჭარაძეს. პატივისცემით, ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენის ხელმძღვანელი, ზაზა რუხაძე. 2009 წლის 13 სექტემბერი”. აღნიშნული წერილი იმ ფაქტს ადასტურებს, რომ საკონკურსო კომისიის მიერ ჩემს საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ქვედა დონეზე თუ როგორ ცდილობდა “ფრანგიშვილი და კომპანია”, რათა ჩემი ინიციატივით განცხადება და საბუთები გამომეტანა, რათა ზედა დონეზე რექტორი ჩათრეული არ ყოფილიყო. საკონკურსო კომისიის ოქმით მტკიცდება, რომ ჩემი განცხადების საფუძველზე საბუთები დამიბრუნეს, რასაც კომისიის წევრები და მდივანი დაადასტურებენ. ამრიგად, მოქ. არჩილ ფრანგიშვილმა სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით პირადად და პირთა ჯგუფთან შეთანხმებით თაღლითური გზით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამოხელეო დანაშაულები ჩაიდინა, რამაც მნიშვნელოვანი მატერიალური და მორალური ზიანი მომაყენა. მეოთხე ეპიზოდი 2012 წლის 13 მაისს, დაახლოებით 13 საათსა და 45 წუთზე, საცხოვრებელი ბინის კარზე ზარი გაისმა. კარი გავაღე და ორ პოლიციელს ვხედავ. ერთი უქუდო, ქერათმიანი პოლიციელი მიცხადებს, რომ მისამართზე შატბერაშვილი 2, ბინა 2-ში მცხოვრებმა მოქალაქემ გამოიძახა პოლიცია იმ მოტივით, რომ მას თავის მანქანაში დარჩა ნივთი, რომელიც მოიპარეს, რაზეც ვუპასუხე, რომ მანქანა არ მყავს და რომ მას მისამართი შეეშალა. ამ დროს, საუბარში ერთვება მეორე, ქუდიანი შავგვრემანი, დაბალი, ჯმუხი პოლიციელი, რომელიც მომმართავს, რომ მას ძალიან ეცნობა ჩემი სახე ტელევიზიიდან, რაზეც ვპასუხობ, რომ ალბათ ტელეარხი “კავკასიაზე” ვყავარ ნანახი. ეს პოლიციელი არ მეშვება და მეკითხება თუ სად ვასწავლი, რაზეც ვპასუხობ, რომ სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ვასწავლი. ეს პოლიციელი “დაკითხვას” აგრძელებს და მეკითხება თუ რატომ აღარ ვასწავლი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რასაც არ ვპასუხობ. ეს პოლიციელი ისევ არ მეშვება და მიცხადებს, რომ “რამაზ კლიმიაშვილი ასევე იყო აქუბარდიას უკმაყოფილო და მას უჩიოდა”. (ბატონი რამაზ კლიმიაშვილი ხელისუფლების დაუნდობელი კრიტიკოსი და ცნობილი მეცნიერი იყო, რომელიც თითქოს გაზით გაიგუდა – ბ. ს.) მე ვპასუხობ, რომ “ეს ტყუილია, ის პირიქით იქცეოდა.” პოლიციელებს ვემშვიდობები და კარს დემონსტრაციულად ვხურავ. ყველაფერი ეს კარის ზღურბლთან ხდებოდა. ამ პერიოდის განმავლობაში კიბეებზე ხელისუფლებასთან მოთანამშრომლე ერთმა მეზობელმა ქალმა ნიშნის მოგებით ჩაიარა, ხოლო მეორე დღეს ეზოში რომ შემხვდა, ასევე ნიშნის მოგებით შემეკითხა: “მე რატომ არ მაკითხავს პოლიციაო?!”. . . საეჭვო გარემოებებში გარდაცვლილ რამაზ კლიმიაშვილზე პოლიციელის მინიშნება ჩემი სიცოცხლის ხელმყოფ საფრთხეზე არაორაზროვნად მიუთითებდა. მეხუთე ეპიზოდი ზემოაღნიშნული ფაქტები და მტკიცებულებანი განცხადებაში ავღწერე, რომელიც მთავარი პროკურორის, პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის სახელზე შევიტანე. შვიდჯერ გაკეთებულმა ჩემმა განცხადებამ და თანდართულმა მასალებმა ბიუროკრატიული ვერტიკალით ზემოდან ქვემოთ ვაკე-საბურთალოს შს სამმართველოს უბნის ინსპექტორამდე და მის უფროსამდე (!) იმოძრავა. ნიშანდობლივია, რომ ერთი წლის განმავლობაში გაკეთებული შვიდი მიმართვიდან პასუხი მხოლოდ ორჯერ გამეცა და ისიც 2013 წლის 14 და 19 დეკემბერს. შედეგი, რა თქმა უნდა, 0. პასუხებში სწერია (მომყავს ამონარიდი): „… თქვენ განცხადებაში მითითებული ფაქტები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებრივ ნიშნებს არ შეიცავს.“… აღმაშფოთებელი ისაა, რომ თანამდებობის პირებმა თავის პასუხებში ზემოაღნიშნული ფაქტების არსებობა არ უარყვეს, რაც სამართლის დარგში მათ უვიცობას ადასტურებს. აშკარაა, რომ დანაშაულების მრავალგზის დაფარვას ქონდა ადგილი. სულითა და ხორცით ჯანმრთელი პენსიონერი, ბიძინა სავანელი ჩემი მისამართია: ქ. თბ
 6. Bidzina ამბობს:
  გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 26 მარტი, 2014 საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ბატონო პრეზიდენტო, პრეზიდენტად არჩევის მეორე დღეს თქვენ განაცხადეთ, რომ პოსტსაბჭოთა ეპოქა დასრულდა. ვითომ დასრულდა? პოსტსაბჭოთა ეპოქის დასამთავრებლად წარუმატებელი ბრძოლის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ხელისუფლება ძირითადად დაკავებული იყო ციხეებიდან უკანონოდ დაპატიმრებულ პირთა განთავისუფლებით და ძველი ხელისუფლების კრიმინალური ბანდის წევრების დაპატიმრებით მხოლოდ, და ეს მაშინ, როდესაც ნეკროფილიის ელემენტებით გაჯერებული სააკაშვილის სადისტური რეჟიმის ციხეებს გარეთ მყოფი პოლიტიკური დევნის უთვალავი მსხვერპლი თავისი დუხჭირი მდგომარეობის გამო ფაქტიურად შინა პატიმრობაში იმყოფება. მათ შორის არის 2005 წლიდან პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ასეულობით ღვაწლმოსილი მეცნიერი, ლექტორი და საზოგადო მოღვაწე. მეცნიერებისა და განათლების დარგში ხელისუფლების წარუმატებელი რეფორმის კლასიკური ნიმუშია პოლიტიკური ნიშნით მრავალწლიანი დევნის მსვერპლი – გამოჩენილი მეცნიერი, ლექტორი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი ბიძინა სავანელი, რომლის დარღვეული უფლებებისათვის ბრძოლას გაზეთი “საქართველოს რესპუბლიკის” რედაქცია მხარს სრულიად უჭერს. ყველასათვის ცნობილია ბატონი ბიძინას მრავალწლიანი აკადემიური სატელივიზიო გამოსვლები, რაც, ბევრისაგან განსხვავებით, ყოველთვის დოკუმენტურ მასალას ეყრდნობა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბატონ ბიძინას პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის საშუალება აღუკვეთეს. მეცნიერებაში ბატონი ბიძინას კიდევ ერთი დიდი წარმატების დასტურია გერმანული გამომცემლობის “ლამბერტის” მიერ დაფინანსებული, ა/წ იანვარში ინგლისურ ენაზე ორ ტომად გამოქვეყნებული ნაშრომი: “გლობალური წესრიგი თუ გლობალური უწესრიგობა”, რომელშიც განხილულია თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები, და შეთავაზებულია მათი გადაჭრის სინერგეტიკული მოდელი. (აღსანიშნავია, რომ გამომცემელი დასავლეთში თავისი სახსრებით ძალზე იშვიათად თუ დაბეჭდავს წიგნს). ბატონი ბიძინა რომ აღიარებული მეცნიერია აგრეთვე დასტურდება “სოციალურ და საგანმანათლებო კვლევათა ხმელთა-შუაზღვის სამეცნიერო ცენტრის” მიერ 2013 წლის სექტემბრის N 3 “სოციალურ მეცნიერებათა ხმელთაშუაზღვის ჟურნალში“ (რომი, იტალია) გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიის გამო „მეცნიერებაში 2013 წელს ექსტრაორდინალური მიღწევისათვის“ მის სახელზე გაცემული სიგელით, უფრო ადრე კი, მისი ნაღვაწის შეფასებით ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ. მოგვყავს ტექსტი: ”ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის მოქმედი წევრი ბიძინა სავანელი აღიარებულია როგორც ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა განათლების დამფუძნებელი საქართველოში. მან გამოსცა საქართველოს ისტორიაში პირველი სახელმძღვანელო: ”ადამიანის საყოველთაო უფლებათა სამართალი”. (იხ. ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ”აპდეიტ”, მარტი, 2003 წელი). და ამ დროს, ბატონი ბიძინა დღემდე პენსიის ამარადაა დარჩენილი. . . უფრო საგანგაშო ისაა, რომ ბატონი ბიძინა სავანელის ჯერ კიდევ 2012 წლის 8 ნოემბრის განცხადებაზე თქვენ მას სრულიად მიუღებელი შემდეგი პასუხი გაუგზავნეთ: “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოხატავს რა თქვენდამი ღრმა პატივისცემას როგორც აღიარებული მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწისადმი, მოგიწოდებთ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში გამონახოთ ყოველნაირი საშუალება, რათა შეძლოთ ერთმანეთში მორიგება და თავიდან დაიწყოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და თქვენს შორის თანამშრომლობა.” ისმის კითხვა: რას ნიშნავს “ყოველნაირი საშუალება”?! ისმის მეორე კითხვა: რას ნიშნავს “მორიგება”? ბატონო გიორგი, აშკარად საეჭვო მინიშნებანია!!! გურამ გოგიაშვილი “საქართველოს რესპუბლიკის” პასუხისმგებელი რედაქტორი ____________________________________________________________________________ მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს თავშესაფრისა და სამუშაოს მძებნელი მეცნიერისაგან 2012 წლის ნოემბრის თვეში პარლამენტის ტრიბუნიდან მსოფლიო რანგის მეცნიერმა, დეპუტატმა, აკადემიკოსმა ივანე კიღურაძემ სააკაშვილის და მისი ყურმოჭრილი მონების მიერ საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების ცნობილ პროფესორთა და მეცნიერთა პოლიტიკური ნიშნით დევნა როგორც გენოციდი შეაფასა. პირველი ეპიზოდი 1992 წლის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტის სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის კათედრას წარვუდგინე ნაშრომი „ლექციები სამართ-ლის თეორიაში“ (ტომი I), რათა კათედრას მის დასაბეჭდად რეკომენდაცია გაეწია. კათედრის გამგემ ნაშრომი დასკვნისათვის გადასცა ბატონ გ. ტყეშელიაძეს. ბატონმა გ. ტყეშელიაძემ ნაშრომი დასკვნითურთ კათედრის გამგეს დაუბრუნა. დასკვნის სარეზოლუციო ნაწილში ვკითხულობთ: „ნაშრომის დახვეწის შემდეგ მისი გამოქვეყნება, განსაკუთრებით სამართლის თეორიაში შექმნილი მდგომარეობის გამო, უსათუოდ მიზანშეწონილია. პატივისცემით, პროფ. გ. ტყეშელიაძე. იანვარი, 1993 წელი“. პროფ. გ. ტყეშელიაძის შენიშვნების გათვალისწინებისთანავე ნაშრომი კათედრის გამგეს ამავე წლის თებერვალში გადავეცი. კათედრის გამგემ ნაშრომი ოთხი თვის შემდეგ დასკვნითურთ დამიბრუნა და მირჩია გამეთვალისწინებინა მისი შენიშვნები. ნაშრომისათვის სახელმძღვანელოს ფორმის მიცემისა და კათედრის გამგის შვიდი შენიშვნიდან ხუთის გათვალისწინებით, ნაშრომი კათედრის გამგეს გადავეცი, რომელიც მან სამ დღეში დამიბრუნა და განმიცხადა, რომ მისი გამოცემა არ არის მიზანშეწონილი, რადგან ის არ შეესაბამება სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ საკითხებს. (ამ დროისათვის სასწავლო პროგრამა მარქსისტულ-ლენინური სამართლის თეორიის საბჭოური პროგრამებისაგან არაფრით განსხ-ვავდებოდა). კათედრის გამგის მიერ “დაწუნებული” ნაშრომი სპონსორის დახმარებით სახელ-ძღვანელო სახით წლის ბოლოს გამოიცა, რამაც მისი აღშფოთება გამოიწვია. . . საქართველოს დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს დადგე-ნილების საფუძველზე 1997 წლის აგვისტოში სახელმძღვანელო მეორედ გამოიცა, რომელმაც სტუდენტობაში ავტორიტეტი სწრაფად მოიპოვა, და რამაც მისი აგრესიულობა ჩემს მიმართ გა-ცილებით გაზარდა. “სამაგიერო” იმით მიმეზღო, რომ კათედრამ კათედრის გამგის ინიციატივით 1998 წელს ჩემს დაუსწრებლად რეკომენდაცია არ მომცა მონაწილეობა მიმეღო ახალი ვადით თანამ-დებობის დაკავებაზე. საკითხმა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე გადაინაცვლა, რომელსაც დეკანის რანგში კათედრის გამგე თავმჯდომარეობდა. “განაჩენი” ისე გამოიტანეს, რომ არც ამ სხდომაზე მივუწვევივარ. განსაკუთრებული აქტიურობით საბჭოთა მეცნიერი ლ. ალექსიძე გამოირჩეოდა. უნივერსიტეტიდან ჩემი დათხოვნის გადაწყვეტილების წინააღმდეგი მხოლოდ მსოფლიო რანგის მეცნიერები გ. ტყეშელიაძე და ზ. ჯინჯოლავა გამოვიდნენ. საკითხის დიდ საბჭოზე განხილვა მოვითხოვე, რამაც კათედრის გამგე და კომპანია ძალზე შეაშფოთა, რადგან, როგორც მოგვიანებით დიდი საბჭოს ორი წევრისგან შევიტყვე, დიდი საბჭოს წევრების უმრავლესობამ უნივერსიტეტიდან ჩემი დათხოვნა მიუღებლად მიიჩნია. ამიტომ მზაკვრულ ხერხს მიმართეს: დაძაბულობის განსამუხტავად უნივერსიტეტის მაშინ-დელმა რექტორმა დროებით სამართლის სხვა კათედრაზე გადასვლა შემომთავაზა, რასაც იმ პირობით დავთანხმდი, რომ კათედრას უკან დავუბრუნდებოდი. მხოლოდ კათედრის გამგის- დეკანის გარდაცვალების შემდეგ კათედრას დავუბრუნდი, მაგრამ მოხდა უარესი. 2000-2001 წლებში გამოვეცი დამხმარე სახელმძღვანელო „საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები“ და სახელმძღვანელო „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი“. ეს უკანასკნელი სახალხო დამცველის რეკომენდაციისა და პროფ. ნინიძის რეცენზიის საფუძველზე გამოიცა. ლევან ალექსიძე „მის დარგში“ სახელმძღვანელოების გამოქვეყნებამ აღაშფოთა, რომელმაც გაზეთ „24 საათში“ მყისიერად პასკვილური ფორმის წერილი გამოაქვეყნა, რასაც რა თქმა უნდა პასუხი არ გავეცი, რადგან მეცნიერთა შორის დავის პრესის ფურცლებზე გადატანა მეცნიერული ეთიკის ნორმების დარღვევად მივიჩნიე. თუმცა დასაბუთებული პასუხი მას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ერთმა ცნობილმა პროფესორმა გასცა. 2005 წელს საკონკურსო კომისიამ, რომელიც მხოლოდ თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორებით იყო დაკომპლექტებული, ჩემი კანდიდატურა ჩააგდო. კომისიის წევრებმა ხმა ერთმანეთს და მათთვის “ნდობით აღჭურვილ პირებს” მისცეს. აქაც ლევან ალექსიძემ იაქტიურა, თუმცა როგორც მოგვიანებით ცხადი გახდა, ამ პროცესში გარკვეული როლი ხუბუამაც ითამაშა. ხუბუასთან შეპაექრება 2004 წელს და მანამდეც მის მიერ კუთხური სეპარატიზმის არაერთ გამოვლენასთან დაკავშირებით მქონდა. (მხედველობაში მაქვს განსაკუთრებით მისი პოზიცია საქართველოს ფედერალიზაციასთან და საქართველოს კუთხეების სახელმწიფო ავტონომიებად გამოცხადებასთან დაკავშირებით). შედეგი – უმუშევრობა. მიუხედავათ ამისა, ფარ-ხმალი არ დამიყრია. ჩავერთე იურიდიულ ფაკულტეტზე თსუ-ს უნივერსიტეტის რექტორის მიერ ამჯერად 06. 05. 2011 გამოცხადებულ კონკურსში. საკონკურსო კომისია უპირატესობას მე მანიჭებდა, რადგან უნივერსიტეტიდან დიდი ეროვნული ღირებულებისა და ანტიკვარული წიგნების გატაცების, აგრეთვე პრემიების უკანონო დანიშვნის ფაქტებზე ხუბუას მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ კიდევ ღია რჩებოდა. ამიტომ, ალექსიძის ზეწოლით გამოსავალი მონახეს: უნივერსიტეტის საბჭომ კონკურსში გამარჯვებულად “არავინ” არ სცნო. ხუბუა დროებით გერმანიაში გადამალეს, შემდეგ სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტეს, და საქართველოს შინ და გარეთ მყოფი თანაკუთხელი თანამდებობის პირების ხელშეწყობით უნივერსიტეტში თანამდებობაზე უკან დააბრუნეს. და ეს მაშინ, როდესაც ხუბუას მიერ დარბეული სამასზე მეტი პროფესორ-მასწავლებელი 2005 წლიდან დღემდე უმუშევარია. ეს ის ხუბუაა, რომელმაც უნივერსიტეტის შენობაში პროფესორ-მასწავლებელთა დევნასა და ჩაკეტილ სივრცეში პოლიციის მხრიდან მრავალდღიან წამებას ხელი შეუწყო, რითაც უნივერსიტეტების ისტორიაში უპრეცედენტო დანაშაული ჩაიდინა. (რუსის ჯარს არა თუ შენობაში, არამედ უნივერსიტეტის ეზოში შეღწევაც კი არასდროს უცდია). მეორე ეპიზოდი 1992 წლის 28 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაცია დავიცავი და სპეციალიზებულმა სამეცნიერო საბჭომ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომანიჭა, რის გამოც იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემა მოვითხოვე, რაზედაც უარი იმ მოტივით მეთქვა, რომ დაცვისშემდეგ დისერტაცია მასალებითურთ რუსეთის საატესტაციო კომისიას დასამტკიცებლად არ გადავუგზავნე, რადგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რუსეთის საატესტაციო კომისიას საქართველოში დაცულ დისერტაციასთან არაფერი ესაქმებოდა. ამის გამო დაიწყო სასამართლო დავა. საბოლოოდ, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილებით ჩემი საკასაციო საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და პალატამ უკვე დაცული დისერტაციის გამარტივებული პროცედურით დაცვა დაადგინა, რის გამოც სააღსრულებო ფურცელი გაიცა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილების აღსრულებას შეუდგა, რაც 2005 წლამდე იმ მოტივით გაჭიანურდა, რომ მე იურიდიულ ფაკულტეტს ჩემი სადი-სერტაციო საქმე არ წარვუდგინე, მაშინ, როდესაც სადისერტაციო საქმე როგორც წესი უნივერსიტეტში და არა დისერტანტთან ინახება. ის, რომ სადისერტაციო საქმე 2003 წლამდე უკვე განზრახ განადგურდა, დასტურდება თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს მდივნის მ. ცაცანაშვილის წერილით, რომელიც ჩემი მოთხოვნის საპასუხოდ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით 2005 წელს ჩემგან სადისერტაციო საქმის წარმოდგენა მოითხოვა. ამ წერილით ცაცანაშვილმა არაპირდაპირ დაადასტურა, რომ ჩემი სადისერტაციო საქმე მანამდე განადგურდა. 2010 წლის 9 ივლისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამართლებრივი უზრუნ-ველყოფის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებო ბიუროს შემდეგს განუმარტავს: “საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის ნ 37 დაგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების გათვალისწინებით, დოქტორის სამეც-ნიერო ხარისხი მინიჭება სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის. “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონის მეორე მუხლის ჰ-7 პუნქტის თანახმად, აღნიშნულ ფუნქციას ახორციელებს უნივერსიტეტის ფაკულტეტზე ან უნივერსიტეტში არსებული ორგანო – სადისერტაციო საბჭო”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის ეს წერილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს გაეგზავნა, რომელმაც “საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის ნ 37 დაგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების მოთხოვნა განზრახ არ შეასრულა, რითაც მან სადისერტაციო დოკუმენტაციის განადგურება დანაშაულებრივად დაფარა. სააკაშვილისა და მისი კრიმინალური რეჟიმის პირობებში სისხლის სამართლის საქმის აღძ-ვრის უპერსპექტივობის გამო მე თავი დროებით შევიკავე. ბრძოლა ახალი ხელისუფლების შემდეგ განვაახლე, და პირველი ვისაც მივმართე განათლებისა და მეცნიერების იმჟამინდელი მინისტრი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი იყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისაგან 2012 წლის 25 ნოემბერს პასუხი მივიღე. ჩემს სახელზე გამოგზავნილი მისი პასუხის სარეზოლუციო ნაწილში შავით თეთრზე სწერია: “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გამოხატავს რა თქვენდამი ღრმა პატივისცემას როგორც აღიარებული მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწისადმი, მოგიწოდებთ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში გამონახოთ ყოველნაირი საშუალება, რათა შეძლოთ ერთმანეთში მორიგება და თავიდან დაიწყოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და თქვენს შორის თანამშრომლობა.” ისმის კითხვა: რას ნიშნავს “ყოველნაირი საშუალება”?! ისმის მეორე კითხვა: “მორიგება” ვისთან? ბრძოლა დროებით შევაჩერე. ბრძოლა განვაახლე ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად – აკადემიკოს ლადო პაპავას არჩევის-თანავე. კერძოდ, 2013 წლის 5 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს – აკადემიკოს ლადო პაპავას – განცხადებით მივმართე, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად 1992 წლის 28 თებერვალს ჩემს მიერ დაცული სადოქტორო დისერტაციის დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული მოკვლევის ჩატარება მოვითხოვე. განცხადება რეაგირებისათვის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს დაექვემდებარა, რომელმაც მიპასუხა, რომ “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონის თანახმად, ჩემი სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის სამეცნიერო ხარისხთან. ის, რომ სსრკ იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული საკავშირო კანონმდებლობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ ჯერ კიდევ 1989 წლის 17 თებერვალს მინიჭებული იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი დოქტორის აკადემიურ ხარისხს საქართველოს “უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონმა გაუთანაბრა, არახალია – ძველია. და ეს მაშინ, როდესაც საჩივრით ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს დაცული სადოქტორო დისერტაციის დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტის გამო ადმინისტრაციული მოკვლევის ჩატარება რექტორს 2013 წლის 29 ოქტომბერს განმეორებით მოვთხოვე. აშკარაა, რომ ძველი კრიმინალური ხელისუფლების გადმონაშთი – იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი – სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედების – საჯარო დოკუმენტაციის განზრახ დანაშაულებრივი განადგურების კვალის დანაშაულებრივ დაფარვას აგრძელებს. ამის გამო რექტორს განმეორებითი საჩივრით მივმართე. ამჯერად, საჩივარი საუნივერ-სიტეტო დეპარტამენტის უფროსს კუკულავას დაექვემდებარა, რომელმაც სამსახურებრივი მოკვლევის ჩატარების მაგივრად საპასუხო წერილში იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის განმარტება გაიმეორა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანისა და დეპარტამენტის უფროსის განმარტებას იურიდიული ძალა არ აქვს, რადგან მათ ახალ კანონს უკუმოქმედების ძალა მიანიჭეს, რითაც იურიდიული ძალა დაუკარგეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2003 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებას და, რაც მთავარია, არსებითად გააუარესეს მოსარჩელის მდგომარეობა. სხვას რა უნდა მოვთხოვო, როდესაც იურიდიული ფაკულტეტის ამჟამინდელი დეკანს და კუკულავას იძულებული ვარ შევახსენო იურიდიული ფაკულტეტის პირველ-კურსელთათვის საყოველთაოდ ცნობილი პრინციპი, რომ “კანონს უკუქცევითი ძალა არ აქვს”, და რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2003 წლის 18 მარტის ნ 3გ/ად-365 გადაწყვეტილება არავის გაუუქმებია, რის გამოც ის უნდა აღსრულებუ-ლიყო. იურიდიული ფაკულტეტის ამჟამინდელი დეკანის და კუკულავას გარდა, სადისერტაციო საბჭოს მდივნის – მ. ცაცანაშვილის, რომლის დროსაც ჩემი სადისერტაციო დოკუმენტაცია განადგურდა, და აგრეთვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამჟამინდელი პრორექტორის – ლევან ალექსიძის გამოკითხვა მოვითხოვე, რომელმაც საჯაროდ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს სადოქტორო დისერტაციის დაცვა და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის ჩემთვის მინიჭება გაზეთ “24 საათში” სადაო გახადა. უფრო მეტი, უვიცი და უმეცარი მიწოდა. . . ფაქტს იმის შესახებ, რომ 1992 წლის 28 თებერვალს ჩემს მიერ დაცული იქნა სადოქტორო დისერტაცია და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომენიჭა, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის – ბატონ გივი ინწკირველის მიერ გაცემული შემდეგი ოფიციალური ცნობა ადასტურებს. ცნობა ეძლევა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტს ბიძინა (გურჯი) სავანელს მასზედ, რომ თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ნ დ 057031 სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს 1992 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილებით მას მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. ცნობა ძალაშია დიპლომის გაცემამდე. სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი გივი ინწკირველი. ფაქტს იმის შესახებ, რომ ჩემს მიერ 1992 წლის 28 თებერვალს დაცული იქნა სადოქტორო დისერტაცია და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მომენიჭა, ასევე ადასტურებს ამონაწერი თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ნ დ 057031 სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭოს 1992 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების ოქმიდან, რომლის სარეზოლუციო ნაწილში სწერია: “სპეციალიზირებული სამეცნიერო საბჭო ხმის მიცემის შედეგების საფუძველზე ადგენს: მიენიჭოს იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი ბიძინა (გურჯი) სავანელს”. მესამე ეპიზოდი 2009 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის მიზნით სათანადო საბუთები წარვადგინე. საკონკურსო კომისიაზე აგვისტოს ბოლოს მიმიწვიეს. როცა შევედი საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ – ბატონმა ვახტანგ სართანიამ დაბრძანება მთხოვა და მითხრა: “ბატონო ბიძინა, ჩვენ ფორმალობას ვიცავთ. თქვენი კანდიდატურა კომისიის მიერ ერთხმად მხარდაჭერილია”. კომისიის სხდომაზე განსაკუთრებული აქტიურობით პროფ. გიორგი გაჩეჩილაძე (მაშინ სააკაშვილის მხარდამჭერი) გამოირჩეოდა. მან ჩემს შესახებ სისტყვა-სიტყვით კომისიის წევრებს ასე მიმართა: “ბატონი ბიძინას შესახებ მთელი მასალა გასაცნობად თავმჯდომარემ მე გადმომცა. ჩემი აზრი ცალსახაა: ბატონი ბიძინა არის პრეცედენტი ანუ ნიმუში იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ლექტორი და მეცნიერი. რაც შეეხება მის ბოლო სატელევიზიო გამოსვლებს, ბატონი ბიძინა ადგილს ტკეპნის”. რის შემდეგ მან რუსეთთან ომის პერიპეტიების სააკაშვილისეული ინტერპრეტაცია დაიწყო. თავმჯდომარემ დასკვნით ნაწილში კომისიის წევრებს ასეთი სიტყვებით მიმართა: “ბატონ ბიძინას სრული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად განცხადება რომ შემოეტანა, მას კონკურენტი არ ეყოლებოდა. ვულაცავ მას გამარჯვებას. ბატონი ბიძინა იმედია მთელ თავის ნიჭსა და გამოცდილებას სტუდენტობას მოახმარს და ნაკლებს სატელევიზიო გამოსვლებს”. ამრიგად, საკონკურსო კომისიამ ერთსულოვნად მხარი ჩემს კანდიდატურას დაუჭირა. როგორც შემდგომში გავარკვიე, ეს რომ სააკაშვილისა და ბენდუქიძის მხარდამჭერმა კანცლერმა შეიტყო, ზეწოლა კომისიაზე დაიწყეს, მაგრამ კომისიას აზრი ვერ შეაცვლევინეს. ამიტომ მოიგონეს მზაკვრული ხერხი: დაყარეს ხმა, რომ კომისია ჩემ კანდიდატურას აგდებს, და ნაცნობის აკადემიური საბჭოს წევრის ზუმბურიძის მეშვეობით ამაში დარწმუნებას ეცადნენ. საბუთების გამოტანაზე მე უარი განვაცხადე. კომისიის მუშაობის დასრულებამდე ორი თუ სამი დღით ადრე ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი ფრანგიშვილი შეხვედრას მინიშნავს და საბუთების გამოტანას მთხოვს, და სამაგიეროდ მპირდება, რომ დაუყონებლივ მომიწვევს ხელშეკრულებით, თანაც ისეთი ანაზღაურებით, რომელიც განსხვავებული არ იქნება ასოცირებული პროფესორის ანაზღაურებისაგან. როგორც შემდგომში გაირკვა მასზე ზეწოლა უფრო “მაღალი” დონიდან მოხდა. რექტორს მიზეზი არ დაუმალია. მიზეზი 2008 წლის 7-8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით ევროპის კავშირის საგამოძიებო მისიის დასკვნებზე დამყარებული ტელეკომპანია “კავკასიაზე” ჩემი გამოსვლები იყო. მე რექტორ ფრანგიშვილს ვენდე და საბუთები გამოვიტანე. ამის შემდეგ იწყება ჩემი აბუჩად აგდება. ჩემს შეკითვაზე როდის გადაწყდება ჩემი საკითხი, აკადემიური საბჭოს წევრი ზუმბურიძე 15 სექტემბრიდან მარწმუნებდა, რომ საკითხი დღე-დღეზე გადაწყდება. შემდეგ მატყობინებდა, რომ საკითხი ერთ კვირაში გადაწყდება, და ასე ყოველ კვირას. ასე მიილია სემესტრი, რის გამოც 2010 წელს უმუშევარი დავრჩი. დღესაც უმუშევარი ვარ. სხვათა შორის, ეს ის ზუმბურიძეა, რომელიც მსხვილი.საფინანსო აფიორისათვის ციხეში ჩასვეს და შემდეგ ძალიან დიდი თანხის სანაცვლოდ „საპროცესო“ გარიგებით სახლში გაუშვეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ორჯერ შევხვდი რექტორს რომელიც მარწმუნებდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, თუმცა შედეგი არ ჩანდა. ჩემი ნდობა რექტორმა ბოროტად გამოიყენა, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დანაპირები არ შეასრულა, რის გამო უმუშევარი დავრჩი, რითაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზარალი და მორალური ზიანი განვიცადე, რადგან არა თუ სახელმწიფო, არამედ კერძო უნივესიტეტებსაც ჩემი მიწვევა, საათობრივი ანაზღაურებითაც კი ეშინოდათ. ჩემი, როგორც დაზარალებულის, ზემოაღნიშნულ ბრალდებათა დამასაბუთებელ პირდაპირ მტკიცებულებებად გამოდგება: 1. საკონკურსო კომისიის ოქმი, რომლის ძალით მტკიცდება, რომ საკონკურსო კომისიამ ერთხმად ამირჩია, რასაც კომისიის მდივანი და წევრები დაადასტურებენ. 2. ტექნიკური უნივერსიტეტის დეპარტამენის ხელმძღვანელის ზაზა რუხაძის იმეილით გამოგზავნილი წერილი: „მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტმა ბევრი (?) გარემოების გათვალისწინების გადაწყვიტა თქვენთვის მოეცა საათები ტექნიკურ უნივერსიტეტში.… აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში კომისიის რეკომენდაცია არ (!) იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო. დეტალებისათვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ დეპარტამენტს. კონკრეტულად პროფესორ ქეთი ჯინჭარაძეს. პატივისცემით, ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენის ხელმძღვანელი, ზაზა რუხაძე. 2009 წლის 13 სექტემბერი”. აღნიშნული წერილი იმ ფაქტს ადასტურებს, რომ საკონკურსო კომისიის მიერ ჩემს საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ქვედა დონეზე თუ როგორ ცდილობდა “ფრანგიშვილი და კომპანია”, რათა ჩემი ინიციატივით განცხადება და საბუთები გამომეტანა, რათა ზედა დონეზე რექტორი ჩათრეული არ ყოფილიყო. საკონკურსო კომისიის ოქმით მტკიცდება, რომ ჩემი განცხადების საფუძველზე საბუთები დამიბრუნეს, რასაც კომისიის წევრები და მდივანი დაადასტურებენ. ამრიგად, მოქ. არჩილ ფრანგიშვილმა სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით პირადად და პირთა ჯგუფთან შეთანხმებით თაღლითური გზით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამოხელეო დანაშაულები ჩაიდინა, რამაც მნიშვნელოვანი მატერიალური და მორალური ზიანი მომაყენა. მეოთხე ეპიზოდი 2012 წლის 13 მაისს, დაახლოებით 13 საათსა და 45 წუთზე, საცხოვრებელი ბინის კარზე ზარი გაისმა. კარი გავაღე და ორ პოლიციელს ვხედავ. ერთი უქუდო, ქერათმიანი პოლიციელი მიცხადებს, რომ მისამართზე შატბერაშვილი 2, ბინა 2-ში მცხოვრებმა მოქალაქემ გამოიძახა პოლიცია იმ მოტივით, რომ მას თავის მანქანაში დარჩა ნივთი, რომელიც მოიპარეს, რაზეც ვუპასუხე, რომ მანქანა არ მყავს და რომ მას მისამართი შეეშალა. ამ დროს, საუბარში ერთვება მეორე, ქუდიანი შავგვრემანი, დაბალი, ჯმუხი პოლიციელი, რომელიც მომმართავს, რომ მას ძალიან ეცნობა ჩემი სახე ტელევიზიიდან, რაზეც ვპასუხობ, რომ ალბათ ტელეარხი “კავკასიაზე” ვყავარ ნანახი. ეს პოლიციელი არ მეშვება და მეკითხება თუ სად ვასწავლი, რაზეც ვპასუხობ, რომ სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ვასწავლი. ეს პოლიციელი “დაკითხვას” აგრძელებს და მეკითხება თუ რატომ აღარ ვასწავლი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რასაც არ ვპასუხობ. ეს პოლიციელი ისევ არ მეშვება და მიცხადებს, რომ “რამაზ კლიმიაშვილი ასევე იყო აქუბარდიას უკმაყოფილო და მას უჩიოდა”. (ბატონი რამაზ კლიმიაშვილი ხელისუფლების დაუნდობელი კრიტიკოსი და ცნობილი მეცნიერი იყო, რომელიც თითქოს გაზით გაიგუდა – ბ. ს.) მე ვპასუხობ, რომ “ეს ტყუილია, ის პირიქით იქცეოდა.” პოლიციელებს ვემშვიდობები და კარს დემონსტრაციულად ვხურავ. ყველაფერი ეს კარის ზღურბლთან ხდებოდა. ამ პერიოდის განმავლობაში კიბეებზე ხელისუფლებასთან მოთანამშრომლე ერთმა მეზობელმა ქალმა ნიშნის მოგებით ჩაიარა, ხოლო მეორე დღეს ეზოში რომ შემხვდა, ასევე ნიშნის მოგებით შემეკითხა: “მე რატომ არ მაკითხავს პოლიციაო?!”. . . საეჭვო გარემოებებში გარდაცვლილ რამაზ კლიმიაშვილზე პოლიციელის მინიშნება ჩემი სიცოცხლის ხელმყოფ საფრთხეზე არაორაზროვნად მიუთითებდა. მეხუთე ეპიზოდი ზემოაღნიშნული ფაქტები და მტკიცებულებანი განცხადებაში ავღწერე, რომელიც მთავარი პროკურორის, პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის სახელზე შევიტანე. შვიდჯერ გაკეთებულმა ჩემმა განცხადებამ და თანდართულმა მასალებმა ბიუროკრატიული ვერტიკალით ზემოდან ქვემოთ ვაკე-საბურთალოს შს სამმართველოს უბნის ინსპექტორამდე და მის უფროსამდე (!) იმოძრავა. ნიშანდობლივია, რომ ერთი წლის განმავლობაში გაკეთებული შვიდი მიმართვიდან პასუხი მხოლოდ ორჯერ გამეცა და ისიც 2013 წლის 14 და 19 დეკემბერს. შედეგი, რა თქმა უნდა, 0. პასუხებში სწერია (მომყავს ამონარიდი): „… თქვენ განცხადებაში მითითებული ფაქტები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებრივ ნიშნებს არ შეიცავს.“… აღმაშფოთებელი ისაა, რომ თანამდებობის პირებმა თავის პასუხებში ზემოაღნიშნული ფაქტების არსებობა არ უარყვეს, რაც სამართლის დარგში მათ უვიცობას ადასტურებს. აშკარაა, რომ დანაშაულების მრავალგზის დაფარვას ქონდა ადგილი. სულითა და ხორცით ჯანმრთელი პენსიონერი, ბიძინა სავანელი ჩემი მისამართია: ქ. თბ
 7. Bidzina Savanelli ამბობს:

  LAST RESEARCH:
  BIDZINA SAVANELLI, 2016, Creative Transformation of Synergy and Homeostasis of the
  Nature in the Peaceful Development of Humankind, Category: PHYSICS, HUMAN, SOCIETY, ed. MCSER, Rome, Italy, 353 pages.

 8. Bidzina Savanelli ამბობს:

  „ცუდი დროება დაგვიდგა,
  ძალიან ცუდი დარია,
  თაგვები კატებს ახრჩობენ,
  ტურამ ლომს ხელი დარია.
  ქორი დაქოჩრა ქათამმა,
  ომი შეექმნათ ცხარია,
  „საგმირო“ საქმეებს სჩადის
  ინდაურების გვარია“…
  ვაჟა (1906)

 9. Bidzina Savanelli ამბობს:

  Responses to the President of Republic… – Bidzina Savaneli | Fac

 10. Bidzina Savanelli ამბობს:

  More information see: Google – Bidzina Savaneli:
  1. Bidzina Savaneli Dr. Ph. Dr., Professor-Researcher at the …
  2. Responses to the President of Republic… – Bidzina Savaneli | Fac
  3.. [DOC]116K – Independent Media Center
  4. Global Order or Global Disorder. Vol.1 (9783659480799): Bidzina …
  5. Global Order or Global Disorder Vol. 2 (9783846586327): Bidzina
  6. Ф. М. Достоевский «Нечто о Русском Вранье» «Отчего у наc
  7. Bidzina Savaneli – Academia.edu
  8. Mediterranean Journal of Social Sciences
  9. Volume 1, No 6, 2012 – European Journal of Business and Social
  10. Volume 6, 2010 – Journal Issue
  11. God Is One and Unique for All Nations: Save Nature from Hum…

 11. Bidzina Savanelli ამბობს:

  ორ ვეშაპზე,
  მათ ფარულ და ღია მხარდამჭერებზე,
  აგრეთვე სეპარატისტებზე დასავლეთ საქართველოში,
  დიდი მგოსნის მრავლობითში გარდასახული
  შემდეგი კუპლეტი ზედგამოჭრილია:
  ”ფარისეველნო, გაუტანელნო,
  სხვასთან თავმხრელნო,
  შინ ორმოს მთხრელნო,
  ნაგავის მყრელნო,
  თქვე ჭრელო გველნო,
  რამ შეგაძულათ,
  სთქვით, საქართველო?!”
  აკაკი

 12. Bidzina Savanelli ამბობს:

  Если суммировать все де-факто совершенные преступления Саакашвили, то получим следующую картину.
  1) Саакашвили и его банда природные ресурсы и энергетические объекты Грузии продала России.
  2) Саакашвили и его банда установила тиранический, садистский и жестокий полицейский режим с элементами некрофилии.
  3) Саакашвили и его банда силами полиции организовала вторжение в Кодорское ущелье и разоружила защитников ущелья от российских вооруженных сил.
  4) Саакашвили и его банда Кодорское ущелье присоединила к непризнанной республике Абхазии и восстановила ранее отмененное правительством Грузии автономию Южной Осетии и присоединила к ней Ахалгорский район.
  5) Саакашвили и его банда ночью организовала бомбардировку города Цхинвали и близлежащих сёл охраняемые российскими миротворческими силами, тем самым дала повод России признать независимость оккупируемой им Абхазии и Южную Осетии.
  6) Саакашвили и его банда установила политический режим, основанный на выдвинутый им принцип “нулевой толерантности” и “всех в тюрьму”.
  7) Саакашвили и его банда организовала систематические пытки, убийство и изнасилование заключенных, жестокое избиение демонстрантов и убийства молодых мужчин.
  8) Саакашвили и его банда организовала перенос Конституционного суда в Батуми и парламента в Кутаиси с перспективой переноса туда столицы Тбилиси с целью реализации исторической мечты соседней страны на Юге.
  В этой связи примечательно поведение Армении – единственного стратегического партнёра и оплота России на Кавказе, президент которого в июне 2009 г. устроил тёплый приём президенту Гру¬зии Саакашвили в Армении, во время которого президент Ар¬ме¬нии наградил его ор¬деном Чести – высшей (!) государственной наг¬ра¬дой Армении, которая вручается гражданам иностранных госу¬дарств, в том числе, за защиту государственных и национальных интересов Респуб¬ли¬ки Армении.
  9) Саакашвили и его банда насаждали пророссийский сепаратизм в Западной провинции Грузии – Самегрело.
  10) Саакашвили и его банда отменили большинство всемирно известных научных школ и институтов, а оставшимися лишили реального правового статуса.
  12) Саакашвили и его банда буквально выгнали 300 известных ученых и профессоров из Тбилисского Государственного Университета, 53 из которых скончались преждевременно.
  13) Саакашвили и его банда способствовала строительству мечетей в юго-восточной Грузии, заселила турками эту часть страны, большинству туркам предоставила двойное гражданство, в то время как согласно Конституции Грузии: “Двойное гражданство предоставляется только лицу, которое имеет особые заслуги перед Грузией”.
  14) Саакашвили прикарманил более чем $ 7 миллиардов государственных средств и вывёз за рубежом.
  15) И, наконец, Саакашвили как президент вел распутный образ жизни. Он типичный извращенец, пример которого история Грузии не знала.

 13. rezo ამბობს:

  ვეფხის ტყაოსნის გმირს ბატო ბიძინა ივანიშვილს მოგესალმებით უშგულიდან მსოფლიოს მაშტაბით თქვენმა გონებამ საქართველო გადაარჩინა ‘აგვისტოს ომი” ეს იყო ქართველი ერის მხოლოდ კულტურული დარიგება რუსეთის მიერ. ნათქვამია მოთმინება ღმერთის გვარიაო. თქვენი გამოჩენა პოლიტიკაში არის ღმერთის ტოლფასი. წინასწარ გილოცავ ტოლვილების დაბრუნებას ჩემს პირდაპირ ეთერში გამოსვლამდე. ყოფილი საბჭოს თავჯდომარე და არჩეული გამგებელი რეზო საბანიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის აგენტი. ამჟამად პედაგოგად ვმუშაობ ფიზიკა მათემატიკაში. იმედი მაქვს მალე შევხვდებით ერთმანეთს.

 14. rezo ამბობს:

  საქართველოს პრემიერ მინისტრს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს მოგესალმებით დიდი იმედით ზემო სვანეთიდან. თქვენი მოვლენის მერე ხალხი დიდი იმედით სარგებლობს. ხართ ძლიან გაწონასწორებული მშვიდი პიროვნება, ხალხისთვის იმედის და საყრდენი კედელი
  ვითხოვ პირდაპირ ეთერში გასვლას ამ პლანეტაზე. ჩემი აზრით დღეს მსოფლიო სვანეთის ხელშია. მჭირდება ორი მიკროფონი რუსული და გერმანული, გერმანული ცხენი რუსული უნაგირით. თეორია და პრაქტიკა ერთად არის ძლიერი. მაქვს ორი დიპლომი სპეციალობით ინჟინერი.

  დავწერე სივრცეში სხეულის წონასწორობის განტოლება, მსოფლიოში მხოლოდ ერთი სახელმწიფოსთვის არის ცნობილი ………………….

  იმედი მაქვს ჩემ თხოვნას შეასრულებთ., წინასწარ გიხდით მადლობას. პატივისცემით ზემო სვანეთიდან რეზო საბანიძე.

  ვეცდები სტალინის როლი შევასრულო. მაპატიეთ გწერთ ძალიან უბრალო სიტყვებით. მომავალ შეხვედრამდე.

 15. Review of the Scientific Work of
  Dr. Bidzina Savaneli

  “Transformation of Space and Time in the Human
  Science from the Viewpoint of Second Law of Thermodynamics”

  The scientific-philosophical work of Dr. Bidzina Savaneli presents the investigation of phenomena of space and time from the anthropologic point of view. The scientific inquiry encompasses the history of physics. The philosophical interpretation of spatial-temporal transformation of physical and conscious events refers to the antique philosophy (Democrit, Aristotle) and philosophies of Kant, Hegel, Leibnitz … The author rejects the classical forms of absolute space and time which presents the unchangeable volume, enveloping all the reality of spatial-temporal phenomena. He also doesn’t share the position of Kant concerning the relative character of space and time. However we would like to note that according to Kant a priori forms of space and time are relative to the human consciousness, but at the same time they go beyond human subjectivity and attach to the physical events objective nature.
  The author makes a deep insight in the theory of relativity and eventually comes to the point that velocity of light seems not to be the limit of cosmic events. We agree with this position since none of physical quantity is suitable to be the absolute limit of real phenomena.
  We are delighted with review of problems of quantum physics which increases the originality of this work. The researcher considers the “strange” quantum-physical situation, Bohr’s principle of complementarity, wave-particle duality of quantum events. Especially we would like to emphasize his understanding of principle of uncertainty by Werner Heisenberg. The author rightly believes that situation of uncertainty in quantum area serves as a basis of quantum “openness” toward the human world, toward the anthropology. We have devoted the special work to this analogy and therefore, we share the position of Dr. Bidzina Savaneli who uses the Heisenberg’s principle to rethink the problem of time and to interpret the concept of “order” in philosophy and physics. Instead of Russian and English words he introduces the Georgian word “Cesrigi”. The letter is complex, compound word denoting the synthesis of rule and row (Ces – rigi ). The row indicates the succession of events whereas the law refers to the ideal sphere, to the human consciousness. Georgian word indicates that the row as a succession of physical events is not sufficient for the order, and it needs the rule which gives to the row an ideal form. We should note here that ideal succession of physical events treats with human cognitive act and presents the self-reflective system of real events. So the order relates to the cognitive act and without human mind is senseless.
  It’s not accidental that the author considers the phenomenon of order as an ideal succession with principle of uncertainty by Heisenberg. Although the uncertainty unveils the disorder in quantum state, this disorder has positive value since it reveals the quantum state as a cognitive situation where the measurement tool plays a role of consciousness. So this disorder has a hidden connection with high-quality of ideal order, turning the quantum state of particles into cognitive situation according to the sense of Georgian word “Ces – rigi”.
  Dr. Bidzina Savaneli devotes his investigation to the problems of modern physics: development of quantum theory, cosmological models of the universe. He also reduces his ideas on the philosophical basis in the light of history of philosophy. It is important that this philosophical conception develops in the context of anthropology. Human consciousness appears to be the center of his wave-particle picture of the universe.
  He examines the collective and individual consciousness and comes to the point that the individual consciousness refers to the empirical reality and expresses the human existence according to the state “I wish”, whereas the collective mental activity relates to the transcendent-ideal sphere with responsibility “I must”. The author’s idea is that although the human mind appears to be independent from the experiment and thanks to its pure logical structure deals with “thing in itself”, it furtively takes into account the experimental data.
  The hidden, invisible bridge between pure theoretical mind and practical reason unites empirical reality with transcendent-ideal sphere and makes an opportunity to draw an analogy between physics (quantum mechanics) and anthropology.
  The ideas coming from this scientific opus reveal the burning desire of the author to rethink philosophically all the important achievements of modern physics and what are significant, in the context of anthropology.
  The researcher believes that there is a deep connection between objective reality of physical events and subjective world of human being. The wide scale of human problems (including Ethics and Jurisdiction) are considered in the harmony of scientific picture of physical world.
  Philosophical background helps him to interpret the physical problems of space and time in the light of human world, and Human dimension helps him to interpret the puzzle of time from the new point of view.
  Indeed, the domination of time upon the space means that the time, differently from the space has internal, subjective dimension which makes an opportunity to connect through the category of time the picture of physical reality with anthropological point of view.
  We highly appreciate the scientific work presented by Dr. Bidzina Savaneli. It seems to be the top point of an iceberg which alludes to the great creative work conducted by the researcher to rethink the philosophical problems of modern physics in the context of humanitarian sciences.

  Mamuka Dolidze,
  Doctor of philosophy, Professor of Tbilisi State University,
  Department of humanitarian sciences, Institute of philosophy
  03.09.2015

 16. Review

  On the Monograph of Dr. PhD. Professor Bidzina Savaneli:
  “The Parameters of Transformation of Space and Time in
  Human Being in the Light of the Theory of
  Synergetic and Homeostasis”

  Not necessary to be seven spans in a forehead to understand that at the present time, the process of self-destruction of human civilization becomes irreversible, because of the aggressive human impact on the ecosphere of the planet from his side became too great. It is obvious that such acute civilizational crisis arose as a result of disharmony between the processes of human life with the evolutionary vector paradigm of life itself in the interaction of the aspects with the General laws of the Universe.
  In connection with the foregoing, it is very important offered to attention of readers the monograph Dr. Prof. Bidzina Savaneli, which addresses fundamental problems of philosophy, by definition of the place of Humanity in the life space of the Universe, as well as the social community, trying to understand the way of its harmonious development, based on the interaction of the General physical laws of the world order. and social laws and humanitarian aspects of the evolution of human civilization.
  The author, aware of the depth of the affected themes, declares, that he “Adheres to the noble objectives: to provoke their colleagues from different fields of science to learn more about the building of bridges between natural and human Sciences in order to adequately “fit” the Humanity in the harmony of Nature.
  The author in his work gives a general analysis of the current state of the philosophical views of physical science in understanding the concepts of space and time. It comes in a very original conclusion that “space seems like a curved spring, in which energy flows and circulates helically, and initiated core leading energy is accumulated in the axis, around which particles are spirally turbulence”. He further argues that the essence of space is a continuous and spiral process of mutual transformation of energies that has no beginning and no end, and to it nothing is added and nothing from it is unbroken. Without changing the coefficient, it pulsing constantly and irreversibly shrinks and expands. As a working hypothesis Author is proposed thesis: “In the center of the universe is located a self-governing and initial spiral galaxy.”
  The author has also given an analysis of the factors and specific manifestations of Time depending on the state of Space, the mechanisms of manifestation of time in biological systems, etc., which lead to the conviction of the applicability of the “Time and Space” to Wildlife, Human Being and Social relations. In addition, from the analysis of the correlation of Synergy and Entropy, he cites the mechanisms of Applicability of the Theory of Synergy and Homeostasis of Nature to Human Existence, as well as mutual transformation of Legal Order and Positive Law under the auspices of a third force which are Universal Human Rights and Freedoms. In short, the Author’s proposed model for the application of synergy and homeostasis of natural space to Human Existence, I believe a breakthrough.
  Despite the fact that some suggestions of the author are controversial, but these and other innovative directions of the research presented to the scientists without borders and its work in General, is the key for the construction of the new world by the harmonization of all the Sciences, in particular physics of inanimate nature and the human soul, its emotional and mental spheres of life and social relations.
  I am grateful to the author that he has opened me – as the author of the monograph “The concept of the dynamic structure of the atom in the space of potential areas” – a space of common and depth extension of the laws of nature in macrocosm, not in microcosm but in the life of Humankind.
  Dr. Bidzina Savaneli showed us the way not in a linear World, assuming it’s a single axle having a center, but in sacred geometry where the center is the helical configuration of the linear forces, forming centers outside of these linear formations.
  Professor Bidzina Savaneli pointed us the way not in a linear arrangement of the world, assuming its single axis having a center, but on sacred geometry, which serve as the center of the linear configuration of forces forming centers outside these linear formations.
  Dr., Prof. Rahimyan S. Galiev.
  Grand Ph.D. IAIT
  (International Academy for Information Technologies)
  Senior researcher, “Mait”
  Main Scientific Area
  Physics:
  Cosmology
  Quantum Mechanics
  Atomic Physics
  The structure and Geometry of Space
  12/02/2016

 17. davit shioshvili ამბობს:

  var tvitnaswavli mxatvari minda chemi daxatuli qartuli ordenebis eskizebi naxot

 18. Usaxelo ამბობს:

  Gamarjobat ar vici vin waikitxavs am werils me mainc yvelgan sadac mimiwveda xeli vwer.shewyalebis komisiash araobieqturia shida mafiaa vinmem gaakontrolet ganxilulu werilebi romelic ganixiles da prezidenttan unda asuliyo xelmosawerad sad midis. Arc mkvlelia arc narkomaniad.xuti shvilis mama aravin dainteresdit ? Sad aris adamianebi vssac sheudzlia samartali Ando .yvelas moekitxeba vinc adamianisbed igbalswyvets.

 19. Nato ამბობს:

  Batono Giorgio .tkveni imedi da sheqyalebis imedi gvqonda, ukve meored. Ganixiles dadebitad da tkvenamde ver movida, xurcilava nikolozis romelic xuti shvilis mama ,arc mkvlelia da arc narkomani ratom ar moxda shewyaleba ,esaa obieqturia komisiash,? Gtxovt da gemudarebit dagvexmaret tkven shegidzliat mxolod chveni daxmarebas sruli ufleba gaqvt. Tkvenamde ver shevdzeki mosvla imedit gemshvidobebit.

 20. Gocha ამბობს:

  Baton giorgi margvelashvils. 2015clis 18 aprils momisajes 177 muxlis tanaxmad. 4 celi pirobiti var msjavrdebuli me gocha kordzaia 61003007392 calian vnanob rac chavidine es yvelaferi chema gajirvebulma cxovrebam chamadenina myavs 3 shvili aqedan 2 avad myavs 1 bronquli asma aqvs. Meores ki ce epatiti aqvs aseti problemis gamo chavidine sisulele sadac mivedi versad davicye samsaxuri yvelgan nasamartleobis cnobas mtxoven aravin ar myavs damxmare can gajirvebulad vcxovrob bavshvebiza camlebi ver miyidia var naqiraveb padvalshi cudi pirobebia matxovrad var gadaqceuli cam minda normalur cxovrebas daubrunde gtxovd shemicxalod da shvilebi gadamirchinid am problemisgan mat tkivils vegar vida camals ver vyidulob ro davalevino mat saxes ro vuyureb sikvdili mindeba minda davexmaro mara ar maqvs sashvaleba mapatied agelvebul gulze vcer sazgvarzec ver gadavdivar ro vimushavo da saxlshi lukma puri shemovidano damexocon unda shvilebi ase tu gamigrcelda cxovreba gtxovd shemicyaled ro shvilebi gamovkvebo da vumkurnalo shl 4 celi momisajes 2 gavida 2 damrcha kidev eg oricelic ro ese viyo damexocebian shvilebi gtxovd gultan mitanod chemi txovna

 21. bidzina ამბობს:

  “BIDZINA SAVANELI IS A PROMINENT AUTHORITY ON LEGAL PHILOSOPHY AND FOUNDER OF HUMAN RIGHTS EDUCATION I GEORGIA. NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES J. UPDATE, MARCH, 2003, P. 14.

 22. ლაშა ამბობს:

  შეწყალებაზე მინდა დაწერა და ვინ დამაკვალიანებს სად მივიდე და როგორ უნდა მოვიქცე შემეხმიანეთ თუ შეგიძლიათ .ლ ხელაია 595700526

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s