საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტის „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ მონიტორინგი

ავტორი: სალომე დავითაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსი;

?????

სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ), მისი წილის, დასაქმების და სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით, თუმცა დღესდღეობით სოფლის მეურნეობა საქართველოში ბევრი პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დგას. 2005 წლიდან რეალური წარმოება  20%-ით შემცირდა, საშუალო წარმოებამ ერთ ჰექტარზე გაანგარიშებით იკლო.

სოფლის მაცხოვრებელთა უმრავლესობისათვის სოფლის მეურნეობა შემოსავლის ძირითადი წყაროა. სწორედ სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული მთელი სამუშაო ძალის 50%. მათი 95% კი  მცირე მეწარმეა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ძალიან მწირია.

Continue reading

Posted in ელ-მმართველობა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

საქართველოს მთავრობის ანგარიშვალდებულების კონტროლი ფინანსთა სამინისტროს მაგალითზე

ავტორი: თეონა დაბრუნდაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული

img

ხშირად ისმის კითხვა მოქალაქეებისაგან: „სად მიდის ჩვენი ფული?“ თუმცა მათი მხრიდან ამ მარშრუტის გარკვევის მცდელობა ძალზე მცირეა, მიუხედავად იმ ელექტრონული ინოვაციებისა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყალიბდება. წინამდებარე ნაშრომის განხილვის საგანს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობა და ამ შესაძლებლობის გამოყენება წარმოადგენს. Continue reading

Posted in ელ-მმართველობა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

სექსისტური დამოკიდებულებები და ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

ავტორი: თამუნა გურჩიანი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციოლოგიის მიმართულების ბაკალავრი

110929074028-large

თანამედროვე საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობა მწვავე პრობლემაა. ხშირია ქალთა დისკრიმინაციის ფაქტები, რაზეც ბოლო პერიოდში საქართველოში ჩატარებული კვლევების შედეგები და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემები მეტყველებს.

2013-2014  წლები  საქართველოში ოჯახში ძალადობის შემთხვევებით დატვირთული იყო. სსიპ-„112“-ის გადაუდებელი ოპერატიული მართვის ცენტრში რეგისტრირებული შემთხვევებიდან დაფიქსირდა ქალზე ძალადობის შემდეგი მონაცემები: ფიზიკური-139; ფსიქოლოგიური-188; ეკონომიკური-18 და იძულება -13. სექსუალური ძალადობის არცერთი ფაქტი  დაფიქსირებულა (შესაძლოა, ეს ფაქტი საზოგადოებაში სექსუალური ძალადობის ტაბუირებაზე მეტყველებდეს). Continue reading

Posted in საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში

ავტორი: ნინო ჩიტიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის მე-2 კურსის სტუდენტი;

cms-image-000022264

არამხოლოდ ქალის ადგილია პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასევე პოლიტიკა უნდა იყოს ქალის ყოველდღიურობას მორგებული.

განსაკუთრებული დაკვირვება არ არის საჭირო იმის შესამჩნევად რომ  ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ცნობიერების ამაღლების, განათლების და ქალთა პოლიტიკური უფლებების გაძლიერების თვალსაზრისით არსებული მცდელობებისდა მიუხედავად,  ქალთა წარმომადგენლობა პოლიტიკაში, განსაკუთრებით კი ხელმძღვანელ პოზიციებზე საგრძნობლად დაბალია

ქართულ პოლიტიკაში გენდერული დისბალანსის საჩვენებლად  საინტერესო  იქნება საქართველოს მთავარ საკანონმდებლო ორგანოს, მთავრობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მონაცემების განხილვა. Continue reading

Posted in საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა: პროპაგანდა თუ რეალობა?

ავტორი: ჰამლეტ კვასხვაძე

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ქართულ საზოგადოებას სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებები და განსაკუთრებით, ტელევიზია ძირითადად, დადებით სიახლეებს აწვდიდა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ეკონომიკური ზრდა სტაბილურად მაღალია, მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) იზრდება, მნიშვნელოვანი წინსვლაა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მხრივ, დაიხვეწა სახელმწიფო სამსახურების მხრიდან მომსახურება და ა.შ თუმცა 2012 წელს, მთავრობის ცვლილების შემდეგ ამ მხრივ მხოლოდ უარყოფით ტენდენციაზეა საუბარი. განუწყვეტლივ ისმის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება, იზრდება სახელმწიფო ვალი, ინფლაცია, მცირდება ინვესტიციები და ა.შ.  ამის მიზეზად კი მთავრობის წარმომადგენლების არაკომპეტენტურობას ასახელებენ.

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია კონკრეტულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით (მთლიანი შიდა პროდუქტი, უმუშევრობის დონე, საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელი, ექსპორტის მაჩვენებელი, ინფლაცია, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები) შეაფასოს ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მსჯელობა არის მშპ ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი, რომელიც განიმარტება, როგორც დროის მოცემულ პერიოდში ქვეყნის შიგნით წარმოებული ყველა საბოლოო საქონლისა და მომსახურების საბაზრო ღირებულება.

image 7

Continue reading

Posted in საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოველწლიური „სიურპრიზი“ აბიტურიენტებს

ავტორი: სალომე ცირეკიძე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის მეორე კურსის სტუდენტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებს ყოველ წელს „სიურპრიზებით“ ეგებება. საინტერესოა, თუ როგორ აისახება ეს „სიურპრიზები“ აბიტურიენტებზე და რატომ იყო გამორჩეული 2013 წელი?

2005 წელს დაინერგა მისაღები გამოცდების სრულიად  ახალი მოდელი, რომელიც ძველი, საბჭოური სისტემისაგან კარდინალურად განსხვავებულია და ეფუძნება  შეფასების გამჭვირვალე, სამართლიან და უნიფიცირებულ პრინციპებს.

მნიშვნელოვანი ტენდენცია შეიმჩნევა 2005 წელს აკადემიურ პროგრამებზე გრანტების გაცემის მხრივ. აღნიშნულ წელს მხოლოდ 100%-იანი დაფინანსების მოპოვება შეეძლოთ აბიტურიენტებს და 4176 მათგანმა მოიპოვა სრული დაფინანსება, რაც შემდეგ წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2005 წელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება 2008 წელი, რამეთუ 100%-იანი დაფინანსების მოპოვება მხოლოდ 961 აბიტურიენტმა შეძლო.

.Capture

Continue reading

Posted in საჯარო დაწესებულება | Tagged , | %(count)s კომენტარი

ავტორი: მარი გელაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის I კურსის მაგისტრანტი

Ministry of Justice

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და ღიაობის მიღწევაში უმნიშვნელოვანესია საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ მონაცემების ხელმისაწვდომობა. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა, მიმოვიხილოთ ერთ-ერთი საჯარო დაწესებულების, კერძოდ,  საქართველოს იუსტიციის სამინიტროს ვებ-გვერდი და ოფიციალური Facebook-მისამართი.  შევაფასოთ, როგორ ახორციელებს აღნიშნული სამინისტრო ელ-მმართველობას.

Continue reading

Posted on by eparticipationge | %(count)s კომენტარი

ქსელური მზაობის ინდექსი 2014: საქართველო მზარდი განვითარების ქვეყნებს შორის

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება და მათი ეფექტური გამოყენება მნიშვნელოვანია ქვეყნების ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი „გლობალური საინფორმაციო ტექნოლოგიების ანგარიში 2014“ სწორედ ამ ორი ფაქტორის – საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეკონომიკური წინსვლა – ურთიერთმიმართებას წარმოაჩენს. პოლიტიკური და ბიზნეს გარემოს, ინტერნეტ ხელმისაწვდომობისა და მისი გამოყენების თავისებურებების, ასევე, ახალი ტექნოლოგიების სოციალური და ეკონომიკური გავლენის გათვალისწინებით, აღნიშნული კვლევა ქვეყნების ქსელური მზაობის ინდექსს (Networked Readiness Index) ადგენს.

საქართველომ წინა წელთან შედარებით 2014 წელს მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესა საკუთარი პოზიცია. თუ იგი 2013 წელს ქსელური მზაობის ინდექსით 3.93 ქულით (7-დან) 65-ე ადგილს იკავებდა, დღეს იგი 60-ე ადგილზეა (148 ქვეყანას შორის), 4.1-იანი მაჩვენებლით. ზოგადად, ანგარიშში საქართველო სომხეთთან, ყაზახეთთან, პანამასთან, ყატართან და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ერთად, „მზარდ ვარსკვლავთა“ (“Rising Star”) კატეგორიაშია მოქცეული. ეს გულისხმობს, რომ მისი ქულა საშუალოზე მაღალია და საშუალოზე სწრაფად იზრდება. ასევე, კვლევაში აღნიშნულია, რომ ეს ქვეყნები მკვეთრი პოზიტიური ცვლილებებით გამოირჩევიან.

 

Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, სოციალური მედია | Tagged , , , , | დატოვე კომენტარი

საქართველოს 2014 წლის ელ-მმართველობისა და ელ-ჩართულობის ინდექსი

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო -UN) 2014 წლის ელექტრონული მმართველობის კვლევის მიხედვით, საქართველომ ელ-მმართველობის განვითარების ინდექსი 0.4 ქულით გააუმჯობესა (აიღო 0.6 ქულა), რის შედეგადაც 193 ქვეყანას შორის 56-ე ადგილი დაიკავა. 2012 წელს საქართველოს იმავე გამოკითხვაში 0.56 ქულით, 72-ე ადგილი ეკავა. კვლევის მეთოდოლოგიისა და საქართველოს მიერ აღებული შეფასების ანალიზმა აჩვენა, რომ პოზიციების ამგვარი გაუმჯობესება ძირითადად მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარების შედეგად გახდა შესაძლებელი. ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კოეფიციენტი, მსოფლიო მასშტაბით, კვლავ დაბალ კატეგორიაშია მოხვედრილი (არსებობს ინდექსის შემდეგი კატეგორიები: დაბალი, საშუალო, მაღალი, ძალიან მაღალი).

საქართველოს მაჩვენებლები 2012 და 2014 წლებში

საქართველოს მაჩვენებლები 2012 და 2014 წლებში

Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, ელ-პლატფორმა, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , , , , , , | დატოვე კომენტარი

შსს-ის მინისტრის Facebook გვერდის თავისებურებანი

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, ალექსანდრე ჭიკაიძის Facebook-ის გვერდის გადახედვისას შეიმჩნევა მხოლოდ დადებითი შინაარსის კომენტარების სიჭარბის ტენდენცია. აღნიშნული ბოლო დროს განხილვების საფუძველიც გახდა სოციალურ ქსელებში. ჩვენ დავინტერესდით ამ ფაქტით და შევეცადეთ გადაგვემოწმებინა ამ კომენტარების ავტორების პერსონალური Facebook გვერდები. მონიტორინგმა აჩვენა, რომ დიდი ალბათობით, ეს მომხმარებლები ერთი ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მიერაა შექმნილი და მართული. ცხადი ხდება აგრეთვე ის, რომ კომენტარების დამწერთა უმეტესობა აღნიშნულ Facebook ანგარიშს პირადი ინტერესებისთვის არ იყენებს და მხოლოდ კონკრეტული მიზნებისთვის აქვს შექმნილი.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, ალექსანდრე ჭიკაიძის Facebook-ის გვერდი

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, ალექსანდრე ჭიკაიძის Facebook-ის გვერდი

მონიტორინგის პროცესში ჩვენ მიერ აღირიცხა და გაანალიზდა შემდეგი გარემოებები: Continue reading

Posted in ელ-კომუნიკაცია, საჯარო დაწესებულება | Tagged , , , , | 2 Comments