ჭკუა უხმარ არს ბრიყვთათვის, ჭკვა ცოდნით მოიხმარების

ავტორი: კონსტანტინე ჩაჩიბაია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი

1414660863_ea3c68c5d8d1a33650689a657d47e2fe_2005

განათლება და მეცნიერება, როგორც ქვეყნის მოდერნიზაციის უმნიშვნელოვანესი მასტიმულირებელი ფაქტორები,  სულ უფრო და უფრო მეტად ექცევა საყოველთაო ყურადღების ეპიცენტრში.  თითოეული ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს, თუ რა დიდ ზეგავლენას ახდენს ცოდნა როგორც პირადად მის, ასევე მთელი ქვეყნის კეთილდღეობაზე, მოწადინებულია მიიღოს განათლება, აიმაღლოს კვალიფიკაცია.  თუმცა საკითხავია რამდენად ეძლევათ მათ შესაძლებლობა მიიღონ ისეთი ხარისხის განათლება, როგორიც სურთ?

ამ კითხვას  შეგვიძლია უარყოფითი პასუხი გავცეთ, რადგან ვხედავთ, რომ უამრავი სტუდენტი ცდილობს განათლება მიიღოს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ამგვარი მასობრივი გადინება ლოგიკურ ეჭვს ბადებს, რომ მათ მხოლოდ უცხო კულტურისა და გარემოს ნახვის სურვილი კი არ ამოძრავებთ, არამედ ცდილობენ უცხოეთში მაინც მიიღონ უკეთესი განათლება.  კვალიფიციური აკადემიური პერსონალის არარსებობა ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში ერთ-ერთ  წინაღობათაგანია  საქართველოში განათლების მიღების მოსურნეთათვის, ვინაიდან ყველას არ  ხელეწიფება საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება. გარდა ამისა, კვალიფიციური, საერთაშორისო აღიარების მქონე აკადემიური პერსონალის არსებობა აუცილებელია არა მხოლოდ სასწავლო მიზნებისათვის, არამედ მეცნიერების ამა თუ იმ დარგის განსავითარებლად, რაც თავის მხრივ, ქვეყნის წინაშე მდგარი არა ერთი გამოწვევის რაციონალურად გადაჭრის საწინდარად შეგვიძლია მოვიაზროთ.

მეცნიერების განვითარება თანამედროვე ეპოქაში დიდძალ თანხებთანაა დაკავშირებული. არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოს მსგავსმა მცირე მოცულობის ეკონომიკის მქონე ქვეყანამ კოლოსალური თანხები ვერ დახარჯოს მეცნიერების განსავითარებლად, თუმცა განათლებისა და მეცნიერების პრიორიტეტად გამოცხადება, რაც ამ დარგისთვის დაფინანასების გაზრდას გულისხმობს, ვფიქრობ სწორედ ქვეყნის კეთილდღეობისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.

სამომავლო პერსპექტივების და შესაძლებლობების შეფასებამდე, აუცილებელი იყო გარკვევა იმისა, თუ რა თანხა იხარჯება ამჟამად საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მეცნიერების განსავითარებლად. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში (2009-2013) საქართველოში საშუალოდ 12 მილიონი ლარი იხარჯებოდა სხვადასხვა სამეცნიერო ინსტიტუტებისა და კვლევითი ცენტრების დასაფინანსებლად.  დაფინანასება ყველაზე მაღალი იყო 2009 წელს (13, 822 მილიონი ლარი), ხოლო ყველაზე მცირე 2012 წელს (10 მილიონი ლარი).  2009 წლიდან შეინიშნება დაფინანსების კლების ტენდენცია, რომელმაც მაქსიმუმს სწორედ 2012 წელს მიაღწია. 2013 წლიდან დაფინანსება კვლავ გაეზარდათ სამეცნიერო ინსტიტუტებს და 11 636 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, თუმცა ჩამორჩება უფრო ადრეული წლების მონაცემებს.

დაფინანსებულ სამეცნიერო დაწესებულებებს შორის ლიდერობენ: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი (რომლის დაფინანსება ბოლო ხუთი წლის მანძილზე მუდმივად იზრდებოდა და 2009 წელს 415 ათასი ლარი), , 2013 წელს  829 ათას ლარი შეადგინა. მაღალია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა (559 ათასი ლარი საშუალო წლიური დაფინანსება) და ელიფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის  დაფინანსების მაჩვენებლები.  მთლიანი დაფინანასების კლების კვალად, ბუნებრივია იკლებდა თითოეული ინსტიტუტისათვის გამოყოფილი თანხის მოცულობაც. ამ მხრივ ბედნიერი გამონაკლისი აღმოჩნდა აწ უკვე ნახსენები ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ასევე არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინტიტუტი (319 ათასი ლარი წლიური დაფინანასება) და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (357 ათასი ლარი წლიური დაფინანსება).

2010-2011 წწ. განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების (კვლევითი ინსტიტუტების) რეორგანიზაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრუქტურულ ერთეულებად – დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებად მიერთების გზით. ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზნად გამოცხადდა სამეცნიერო  და სამეცნიერო-სასწავლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის თანდათანობითი ინტეგრაციისათვის ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა.  თუმცა საჯაროდ არაფერი თქმულა კონკრეტული ნაბიჯები ს თაობაზე. შესაბამისად, ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ მექანიკური მიერთებად მოჩანს.

რაც შეეხება სამეცნიერო პროექტების დაფინანსებას, აღნიშნული მიმართულებით თანხები გამოიყოფა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით, რომლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებებმა მკვეთრად იკლო 2011-2012 წლებში და მხოლოდ 2013 წელს მიუახლოვდა კლებაბმდელ ნიშნულს და 21 მილიონ ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მინიმალური მაჩვენებელი ბოლო ხუთი წლის მანძილზე 2012 წელს დაფიქსირდა -13 მილიონი ლარის სახით. 2012  წელს მკვეთრად შემცირდა როგორც სამეცნიერო ფონდის, ასევე სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების დაფინანსება.   ერთი შეხედვით აუხსნელია რატომ იკლო მაინდამაინც ამ წელს დაფინანსების მაჩვენებლებმა მკვეთრად, მაშინ როცა ერთი წლის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდა ადრეულ ნიშნულს.  შესაძლებელია ეს კლება საარჩევნო ციებ-ცხელებითა აიხსნას, თუმცა რასაკვირველია მეცნიერებისთვის გამოყოფილი დაფინანსების შემცირების ლეგიტიმურ მიზეზად ეს ვერ გამოდგება.

საქართველოში მეცნიერების დაფინანსების მდგომარეობის შესახებ სრული სურათის აღსაქმელად საჭიროა საქართველოში არსებული ვითარება შეედაროს სხვა ქვეყნების მდგომარეობას, მათ ვითარებას.  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში – „განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“, ნაჩვენებია საქართველოში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში განათლებისათვის გამოყოფილი თანხების მიმართება მთლიან შიდა პროდუქტთან. საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების მოცულობა მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 2.8 %-ს შეადგენდა 2012 წელს და აღნიშნული მონაცემით საქართველოს უსწრებდნენ არა მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპიდან (ხორვატია, ჩეხეთი, ბულგარეთი, სლოვაკეთი, ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი), არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ზოგიერთი ის ქვეყანაც, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგალითად: ბელორუსია, მოლდოვა და  სომხეთი.  გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში განათლების წილი 2000 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში შემცირდა 11.7%-დან  8.3%-მდე ანუ რაოდენობრივად, აღნიშნულ წლებში  გაიზარდა განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსება, რადგან იზრდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიც, თუმცა განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების პროცენტული წილი შემცირდა აწ უკვე გაზრდილ სახელმწიფო ბიუჯეტში.  მაშასადამე, თეორიულად შესაძლებელი იყო აღნიშნულ წლებში განათლებისა და მეცნიერების დასაფინანსებლად მეტი თანხის გამოყოფა, რომ შენარჩუნებულიყო პროცენტული წილი, თუმცა როგორც ჩანს, სახელმწიფომ აღნიშნულ წლებში სხვა დარგების დაფინანსება მიიჩნია უფრო პრიორიტეტულად.

საქართველოში მეცნიერების არასათანადოდ განვითარების მაჩვენებელია ის გარემოებაც, რომ საქართველოს სამეცნიერო პროდუქცია ნაკლებადაა წარმოდგენილი რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალების საერთაშორისო ნუსხებში.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით, საქართველოში 1000 მოსახლეზე სამეცნიერო პროდუქციის მაჩვენებელი 0.5-ს არ აღემატება და ეს მაჩვენებელი ნაკლებია რუსეთის, სომხეთის, ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით.

ვფიქრობ, აღნიშნული ინფორმაცია არ იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს და ნაკლოვანების განცდას წარმოშობს ყველა იმ ადამიანში, რომელიც დაინტერესებულია მეცნიერების განვითარებით საქართველოში, ან/და სამომავლოდ თავად აპირებს სამეცნიერო სფეროში საქმიანობას.  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გვპირდება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას არსებული ვითარების გამოსასწორებლად, კერძოდ: მეცნიერების სფეროში პრიორიტეტების დასახვის მექანიზმის ამოქმედებას და კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების დამატებითი ნაკადის ფორმირებას გრძელვადიანი სახელმწიფო კვლევითი პრიორიტეტების მხარდასაჭერად.

როგორც განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სტრატეგია გვამცნობს, 2015 წლის მეორე ნახევრიდან უნდა ამოქმედდეს მეცნიერების პოპულარიზაცის მრავალწლიანი პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას მეცნიერების სფეროში, ასევე გაგრძელდება და ეტაპობრივად გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინსტიტუციური დაფინანსება. იმედია, აღნიშნული დაპირებები მხოლოდ ქაღალდზე არ დარჩება და რეალურ ცხოვრებაში ჰპოვებს ასახვას კონკრეტული პროექტებისა და ინიციატივების სახით. თუმცა, ამისათვის საზოგადოების მეტი ჩართულობა და აქტიურობა იქნება საჭირო. თუ საზოგადოების უპირველესი დაკვეთა განათლებისა და მეცნიერების განვითარება იქნება, მაშინ  ნებისმიერი ხელისუფალს მოუწევს ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. როგორც  ქართველი „განმანათლებელი“ იაკობ გოგებაშვილი ამბობდა: „მთავარი ძალა, რაც გამარჯვებას ანიჭებს ერს საარსებო ბრძოლაში, არის ცოდნა, განათლება“. დღეს სწორედ არსებობისთვის ბრძოლაში ვართ ჩაბმული და ვინ იცის, იქნებ ამ ბრძოლის მოსაგებად სჯობდეს, თანხა ჯავშანტექნიკის შესაძენად კი არა, ცოდნის გასაღრმავებლად დაგვეხარჯა.

ნაშრომი მომზადებულია პროექტის “ახალგაზრდებში მთავრობის გასაკონტროლებლად საჭირო ელ-უნარების განვითარება” ფარგლებში მიმდინარე ესეების კონკურსისთვის.

პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ის საელჩოს მიერ.  გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის და IDFI-ის თვალსაზრისს.

IDFI_LOGO_BIGUSEmbassyseal               embassy_FLAG

This entry was posted in ელ-კომუნიკაცია. Bookmark the permalink.

13 Responses to ჭკუა უხმარ არს ბრიყვთათვის, ჭკვა ცოდნით მოიხმარების

 1. Bidzina ამბობს:

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი კონსტანტინე ჩაჩიბაიას მიმოხილვაში სწორად არის ასახული ფაქტიური მდგომარეობა, რაც უდაოდ მისასალმებელია. მაგრამ, მკვლევარი იურისტის მთავარი ფუნქცია არა “არსის” შესწავლა და ანალიზი, არამედ პირველ ეტაპზე “ჯერარსის” (კანონმდებლობის) შესწავლა და ანალიზია, ხოლო მეორე ეტაპზე ( და ეს უმთავრესია) საკანონმდებლო მოდელის შეთავაზებაა. ეს არის სამართლებრივი კვლევის ელემენტალური მეთოდი. მაგრამ ამ ანბანური ჭეშმარიტების უგულველყოფაში სტუდენტ კონსტანტინე ჩაჩიბაიას ვერ დავადანაუშაულებთ. “დამნაშავე” სამართლის ის პროფესორია, რომელსაც (რბილად რომ ვსთქვათ) ბოლომდე არ აქვს გააზრებული სამართლის არსი და ფუნქცია, და სამართლებრივი კვლევის მეთოდები. ამიტომ ამ ნიჭიერ სტუდენტსა, და საერთოდ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს, ვურჩევ გაეცნონ ჩემს ორ სახელმძღვანელოს: 1. სამართლის ზოგადი თეორია (2009) და 2. იურიდიული მეთოდები (2008).
  Bidzina Savaneli – [Georgian: ბიძინა (გურჯი) სავანელი, 1938] Dr. Ph. Dr., Professor-Researcher at the Tbilisi State University, Member of International Scientific Council of Mediterranean Center of Social and Educational Research, Editor in Chief and Scientific Coordinator of Mediterranean Journal of Social Sciences. (Rome, Italy).

 2. Bidzina ამბობს:

  დამატებითი ლიტერატურა:
  Monographs:
  1. Legal Forms of Citizens Position in Society, Editor “Academy of Sciences of Georgia”, Tbilisi, 1969, in Russian, Dedicated to the memory of prof. E. A. Fleishitz.
  2. Law and Order and Legal Practice, Editor “Soviet Georgia”, Tbilisi, 1981, (in Russian).
  3. International Covenants on Economic, Social, Cultural, Civil and Political Rights, Commentaries, Editor “Teaching Center at the Ministry of Justice of Georgia”, Tbilisi, 1997.
  4. Jus Cogens Character of International Human Rights Law: Philosophy of Law for the 21st Century, Editor “Meridian”, Tbilisi, 2003, in English, Dedicated to the memory of Giant of Law and International Law – Hans Kelsen.
  5. What is Democracy, Editor “David Agmashenebeli University of Georgia”, Tbilisi, 2005.
  6. Abkhazia: History and Present, Editor “Press Center”, 2007, (in Russian).
  7. Global Order or Global Disorder, Lambert Academic Publishing, vol.1 (31 January 2014) and vol.2 (12 February 2014), in English, Saarbrücken, Germany, 2014.
  Doctoral Dissertation: Legal Order in Relation with the Positive Law from the Point of View of Comprehension of Sense of Law (in Georgian and Russian. Автореферат Дисертации на Соискании Степени Доктора Юридических Наук. Офиц. оппоненты: Проф. И. Самощенко, Проф. А. Пиголкин, Проф. Э. Кодуа. Защищена 28.02.1992 / Тбилисский государственный университет, Тбилиси, 1992. 71 с.

 3. Bidzina ამბობს:

  უახლესი კვლევა: Bidzina Savaneli, Parameters of Transformation of Space and Time in the Genesis of Humanity in the Light of Synergistic Theory, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 5, No 27, December 2014, pp. 1746-1767.
  შეფასებები:
  “Bidzina Savaneli is recognized as an Authority of the Philosophy of Law and founder of International Human Rights Education in Georgia. He was published the first Manual in the History of Georgia: Universal Human Rights Law.” (Excerpt from Update, New York Academy of Sciences Magazine, March, 2003, p. 14).
  “Universal Impact Factor. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2030-2117. Bidzina Savaneli. Universal Impact Factor 0.28210 for Year 2013. We Congratulate Your Extraordinary Achievement. Review Team. Universal Impact Factor.
  მიწვევა:
  WORLD CONGRESS OF THE
  INTERNATIONAL ASSOCIATION
  for the Philosophy of Law and Social Philosophy—2015
  Dear Professor Dr. Savaneli,
  Thank you for submitting your proposal for a paper on “Parameters of Transformation of Space and Time in the Genesis of Humanity in the Light of Synergistic Theory” to be delivered at the XXVII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Washington, D.C. in July 2015.
  I am very pleased to be able to report that your paper has been approved for inclusion in a working group at the conference. The paper will appear on the conference website as soon as you have paid your registration fee to attend the conference, which can be done at http://ivr2015.org/ .
  We look forward to seeing you in Washington D.C.!
  Yours sincerely,
  2015 IVR Secretariat

 4. Bidzina ამბობს:

  საერთოდ, მათ შორის მეცნიერებასა და განათლებაში:
  „ცუდი დროება დაგვიდგა,
  ძალიან ცუდი დარია,
  თაგვები კატებს ახრჩობენ,
  ტურამ ლომს ხელი დარია.
  ქორი დაქოჩრა ქათამმა,
  ომი შეექმნათ ცხარია,
  „საგმირო“ საქმეებს სჩადის
  ინდაურების გვარია“…
  ვაჟა (1906)

 5. Bidzina ამბობს:

  სააკიანსა და მის ბანდაზე ზედგამოჭრილია:

  1. „სულთა-მხუთავის ძმობასა სჯობს კბილით ჰკვნეტდე ქვასაო“. ვაჟა „ჰაოს და ქართლოს”.
  2. „მტერიას შინა ყოლასა, ლომიას გზასა ზედა წოლა სჯობია“. ქართული ხალხური

 6. Bidzina ამბობს:

  Is there an evidence of same-sex sexual acts in the animal world?! No!!!
  Shame and Disgrace!
  To the People of such orientation should appoint compulsory treatment.

  Prof. Dr. Bidzina Savanelli

 7. Bidzina ამბობს:

  Bidzina Savaneli
  Dr., Ph. D.

  Professor-Researcher at the Tbilisi State University (Tbilisi, Georgia), Member of International Scientific Council of Mediterranean Center of Social and Educational Research, Scientific Coordinator and Editor in Chief of Mediterranean Journal of Social Sciences. (Rome, Italy)

  Creative Transformations of

  Synergy and Homeostasis of the

  Natural Space in the Peaceful

  Development of Mankind

  The work is ready for publication

  Annotation

  This book is the first scientific work at the intersection of natural, social and human sciences, the aim of which is to assure sustainable peace and to prevent global chaos on our Planet through the creative transformation of the concept of synergy and homeostasis of natural space in peaceful development of Humankind.
  The proposed theory offers a new mechanism to overcome existing disorders and to prevent further disorders, to push mankind moves from the closed circular position to the position of spiral development and “to teach mankind to comprehend the meaning of order of orders” ( Shota Rustaveli XII). Book is based on comparative analysis of doctrines of E. Kant, G. Hegel, E. Husserl, I. Newton, M. Planck, A. Einstein, N. Lobachevski, N. Bohr, W. Heisenberg, B. Russell, V. Lobovikov, and in Jurisprudence – A. Reinach, E. Ehrlich, H. Kelsen, and G. Naneishvili.
  The author pursues a noble goal to encourage colleagues of various specialties to participate in the building of bridges among the natural, social and human sciences for properly enable humanity in harmony of the natural order. In this sense, creation of synergistic model of mutual transformation of natural normative order into artificial normative order of human space is a condition of homeostasis of the Humankind. Concerning the legal space, creation of synergistic model of mutual transformation of the natural legal order and artificial positive law is a condition of homeostasis of the legal system at the regional, national, international and global levels under the aegis of the Bill of Rights.
  To this day, there is no fundamental ontological and epistemological distinction between science and the humanities. Therefore, I propose a model that will help to solve the fundamental question: how natural and human sciences together can be humanized mankind.
  The book serves as fruitful source of new ideas for researchers, professionals and successful students working in the area of physics, mathematics, biology, philosophy, anthropology, sociology and jurisprudence or connected areas.

  Keywords: Eternity of Space; Temporality of Time; Energetic Symmetry and Entropy; Mathematical Basics of Normative Order; Aggression of Human Males and Females; Applicability of Synergy and Homeostasis of the Nature to Human Systems; Natural Legal Order and Artificial Positive Law; Harmonization of Natural and Human Sciences; Just Law and Human Rights Law; Legal Prevention of Ecological Disorder.

  Contents

  Preface

  I. Principal Propositions

  II. Synergistic and Homeostatic Transformations of
  Energies in the Space

  III. Natural Order in the Living Space and Comparative
  Analysis of Animal and Human Aggressions
  IV. Mathematical Basics for Synergistic and Homeostasis
  Transformations in Normative Systems
  V. The Applicability of the Concept of Synergy and Homeostasis to Normative Transformations in Civil Society
  VI. The Applicability of the Concept of Synergy and Homeostasis to Normative Transformations in Legal System
  VII. The Applicability of the Concept of Synergy and Homeostasis to Normative Transformations in Legal Order
  VIII. The Applicability of Synergic and Homeostasis Concepts to
  Normative Transformations in State in the Light of Human Rights
  IX. Five Legal Ways to Prevent Ecological Catastrophe

 8. Bidzina ამბობს:

  გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 26 მარტი, 2014

  saqarTvelos prezidents
  baton giorgi margvelaSvils

  batono prezidento,

  prezidentad arCevis meore dRes Tqven ganacxadeT, rom post-sabWoTa epoqa damTavrda.
  damTavrda ki?!
  post-sabWoTa epoqis dasamTavreblad warumatebeli brZolis mTavari mizezi is aris, rom xelisufleba ZiriTadad dakavebulia cixeebidan ukanonod dapatimrebul pirTa ganTavisuflebiT da Zveli xelisuflebis kriminaluri bandis wevrebis dapatimrebiT mxolod, da es maSin, rodesac nekrofiliis elementebiT gajerebuli saakaSvilis sadisturi reJimis cixeebs gareT myofi politikuri devnis uTvalavi msxverpli Tavisi duxWiri mdgomareobis gamo faqtiurad Sina patimrobaSi imyofeba. maT Soris aris 2005 wlidan politikuri niSniT devnili aseulobiT Rvawlmosili mecnieri, leqtori da sazogado moRvawe.
  mecnierebisa da ganaTlebis dargSi xelisuflebis warumatebeli reformis klasikuri nimuSia politikuri niSniT mravalwliani devnis msverpli – gamoCenili mecnieri, leqtori da sazogado moRvawe batoni biZina savaneli, romlis darRveuli uflebebisaTvis brZolas gazeTi “saqarTvelos respublikis” redaqcia mxars sruliad uWers.
  yvelasaTvis cnobilia batoni biZinas mravalwliani akademiuri satelivizio gamosvlebi, rac, bevrisagan gansxvavebiT, yovelTvis dokumentur masalas eyrdnoba. swored es gaxda mizezi imisa, rom Tbilisis saxelmwifo univeritetSi da saqarTvelos teqnikur univesitetSi batoni biZinas pedagogiuri da samecniero saqmianobis saSualeba aRukveTes.
  mecnierebaSi batoni biZinas kidev erTi didi warmatebis dasturia germanuli gamomcemlobis “lambertis” mier a/w ianvarSi inglisur enaze or tomad gamoqveynebuli naSromi: “globaluri wesrigi Tu globaluri uwesrigoba”, romelSic ganxilulia Tanamedroveobis aqtualuri problemebi da SeTavazebulia maTi gadaWris sinergetikuli da maTematikuri modeli. (aRsaniSnavia, rom gamomcemeli dasavleTSi Tavisi saxsrebiT Zalze iSviaTad Tu dabeWdavs wigns. niSandoblivia, rom TviTeuli tomis Rirebuleba Sesabamisad 89 da 91 evroa).
  batoni biZina, rom saqarTvelos farglebs gareTac aRiarebuli mecnieria, amas adasturebs amonaridi niu-iorkis mecnierebaTa akademiis Jurnalidan, sadac SaviT TeTrze sweria: “Bidzina Savaneli is recognized as an Authority of the Philosophy of Law and founder of International Human Rights Education in Georgia. He was published the first Manual in the History of Georgia: Universal Human Rights Law.” (Excerpt from Update, New York Academy of Sciences Magazine, March, 2003, p.14).
  werils vurTavT batoni biZinas 2014 wlis 4 Tebervlis mimarTvas saqarTvelos premier-ministris baton irakli RaribaSvilis saxelze, romelic saqarTvelos Sinagan saqmeTa da saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrebs gadaegzavna, da rasac dRemde araviTari reagireba ar mohyolia. da es maSin, rodesac batoni biZina dRemde pensiis amaradaa darCenili. . .
  ufro sagangaSo isaa, rom batoni biZina sავანელის jer kidev 2012 wlis 8 noembris gancxadebaze Tqven mas sruliad miuRebeli Semdegi pasuxi gaugzavneT: “saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro gamoxatavs ra Tqvendami Rrma pativiscemas rogorc aRiarebuli mecnierisa da sazogado moRvawisadmi, mogiwodebT arsebuli SesaZleblobis farglebSi gamonaxoT yovelnairi saSualeba, raTa SeZloT erTmaneTSi morigeba da Tavidan daiwyos umaRles saswavleblebsa da Tqvens Soris TanamSromloba.”
  ismis kiTxva: ras niSnavs “yovelnairi saSualeba”?! ismis meore kiTxva: ras niSnavs “morigeba”?
  batono giorgi, aSkarad saeWvo miniSnebania!!!

  guram gogiaSvili
  “saqarTvelos respublikis” pasuxismgebeli redaqtori

  saqarTvelos premier-ministrs
  baton irakli RaribaSvils

  meoTxe mimarTva

  politikuri motiviT mravalwliani devnis gamo
  mravalwliani umuSevrobis aRkveTis
  da axal garemoebaTa safuZvelze
  Tanamdebobis pirTa mimarT sisxlis
  samarTlis saqmis aRZvris Sesaxeb

  Sesavali

  2012 wlis noembris TveSi parlamentis tribunidan msoflio rangis mecnierma, deputatma, akademikosma ivane kiRuraZem saakaSvilis da misi yurmoWrili monebis mier saqarTvelos saxelmwifo universitetebis cnobil profesorTa da mecnierTa politikuri niSniT devna rogorc genocidi Seafasa.

  pirveli epizodi

  mokle istoria.
  1992 wlis bolos Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiul fakultetis saxelmwifosa da samarTlis Teoriis kaTedras warvudgine naSromi „leqciebi samarTlis TeoriaSi“ (tomi I), raTa kaTedras mis dasabeWdad rekomendacia gaewia. kaTedris gamgem naSromi daskvnisaTvis gadasca baton g. tyeSeliaZes. batonma g. tyeSeliaZem naSromi daskvniTurT kaTedris gamges daubruna. daskvnis sarezolucio nawilSi vkiTxulobT: „naSromis daxvewis Semdeg misi gamoqveyneba, gansakuTrebiT samarTlis TeoriaSi Seqmnili mdgomareobis gamo, usaTuod mizanSewonilia. pativiscemiT, prof. g. tyeSeliaZe. ianvari, 1993 weli“.
  prof. g. tyeSeliaZis SeniSvnebis gaTvaliswinebisTanave naSromi kaTedris gamges amave wlis TebervalSi gadaveci. kaTedris gamgem naSromi oTxi Tvis Semdeg daskvniTurT damibruna da mirCia gameTvaliswinebina misi SeniSvnebi. naSromisaTvis saxelmZRvanelos formis micemisa da kaTedris gamgis Svidi SeniSvnidan xuTis gaTvaliswinebiT, naSromi kaTedris gamges gadaveci, romelic man sam dReSi damibruna da ganmicxada, rom misi gamocema ar aris mizanSewonili, radgan is ar Seesabameba saswavlo programiT gaTvaliswinebul sakiTxebs. (am droisaTvis saswavlo programa marqsistul-leninuri samarTlis Teoriis sabWouri programebisagan arafriT gansxvavdeboda). kaTedris gamgis mier “dawunebuli” naSromi sponsoris daxmarebiT saxelmZRvanelo saxiT wlis bolos gamoica, ramac misi aRSfoTeba gamoiwvia.
  saqarTvelos daviT aRmaSenebelis universitetis sagamomcemlo sabWos dadgenilebis safuZvelze 1997 wlis agvistoSi gadamuSavebuli saxiT gamovida saxelmZRvanelos meore gamocema, romelmac studentobaSi avtoriteti swrafad moipova, da ramac urTierToba Cvens Soris ufro metad daZaba.
  samagiero imiT mimezRo, rom kaTedram kaTedris gamgis iniciativiT Cems dauswreblad 1998 wels ar momca rekomendacia monawileoba mimeRo axali vadiT Tanamdebobis dakavebaze. sakiTxma fakultetis sabWos sxdomaze gadainacvla, romelsac dekanis rangSi kaTedris gamge Tavmjdomareobda. “ganaCeni” ise gamoitanes, rom arc am sxdomaze mivuwvevivar. gansakuTrebuli aqtiurobiT l. aleqsiZe gamoirCeoda. universitetidan Cemi daTxovnis gadawyvetilebis winaaRmdegi profesorebi g. tyeSeliaZe da z. jinjolava wavidnen.
  sakiTxis did sabWoze ganxilva moviTxove, ramac kaTedris gamge da kompania Zalze SeaSfoTa, radgan, rogorc mogvianebiT didi sabWos ori wevrisgan Sevityve, didi sabWos wevrebis umravlesobam universitetidan Cemi daTxovna miuReblad miiCnia. amitom mzakvrul xerxs mimarTes: daZabulobis gansamuxtavad universitetis maSindelma reqtorma droebiT samarTlis sxva kaTedraze gadasvla SemomTavaza, rasac im pirobiT davTanxmdi, rom kaTedras ukan davubrundebodi. kaTedris gamgisa da dekanis gardacvalebis Semdeg kaTedras davubrundi, magram moxda uaresi.
  2000-2001 wlebSi gamoveci damxmare saxelmZRvanelo „saerTaSoriso samarTlis safuZvlebi“da saxelmZRvanelo „adamianis uflebaTa saerTaSoriso samarTali“. es ukanaskneli saxalxo damcvelis rekomendaciisa da prof. niniZis recenziis safuZvelze gamoica. levan aleqsiZe „mis dargSi“ saxelmZRvaneloebis gamoqveynebam aRaSfoTa, romelmac gazeT „24 saaTSi“ myisierad paskviluri formis werili gamoaqveyna, rasac ra Tqma unda pasuxi ar gaveci, radgan mecnierTa Soris davis presis furclebze gadatana mecnieruli eTikis normebis darRvevad miviCnie. Tumca dasabuTebuli pasuxi mas saqarTveloSi da mis farglebs gareT cnobilma profesorma gasca.
  2005 wels sakonkurso komisiam, romelic mxolod Tsu-s iuridiuli fakultetis profesor-maswavleblebiT iyo dakompleqtebuli, Cemi kandidatura Caagdo. faqtiurad komisiis wevrebma erTmaneTs misces xma. aqac levan aleqsiZem iaqtiura, Tumca rogorc mogvianebiT cxadi gaxda, am procesSi garkveuli roli xubuam iTamaSa. xubuasTan Sepaeqreba 2004 wels da manamdec mis mier kuTxuri separatizmis araerT gamovlenasTan dakavSirebiT mqonda. (mxedvelobaSi maqvs gansakuTrebiT misi pozicia saqarTvelos federalizaciasTan da saqarTvelos kuTxeebis saxelmwifo avtonomiebad gamocxadebasTan dakavSirebiT). Sedegi – umuSevroba.
  miuxedavaT amisa, far-xmali ar damiyria. CaverTe iuridiul fakultetze Tsu-s universitetis reqtoris mier amjerad 06. 05. 2011 gamocxadebul konkursSi. sakonkurso komisia upiratesobas me maniWebda, radgan universitetidan didi erovnuli Rirebulebisa da antikvaruli wignebis gatacebis, da premiebis ukanono daniSvnis faqtebze xubuas mimarT sisxlis samarTlis saqme jer kidev Ria rCeboda. amitom, aleqsiZis zewoliT gamosavali monaxes: universitetis sabWom gamarjvebulad “aravin” ar scno. mogvianebiT, sisxlis samarTlis saqme Sewyvites, xubua droebiT germaniaSi gadamales da ramdenime Tvis ukan saqarTvelos Sin da gareT myofi TanakuTxeli Tanamdebobis pirebis xelSewyobiT universitetSi Tanamdebobaze daabrunes. da es maSin, rodesac xubuas mier darbeuli samasze meti profesor-maswavlebeli 2005 wlidan dRemde umuSevaria.
  es is xubuaa, romelmac universitetis SenobaSi profesor-maswavlebelTa Caketil sivrceSi policiis mxridan mravaldRian wamebas xeli Seuwyo, riTac universitetebis istoriaSi uprecedento danaSauli Caidina. (rusis jars ara Tu SenobaSi, aramed universitetis ezoSi SeRwevac ki arasdros ucdia).

  meore epizodi

  2009 wels saqarTvelos teqnikur universitetis mier gamocxadebuli asocirebuli profesoris Tanamdebobis dasakaveblad konkursSi monawileobis mizniT saTanado sabuTebi warvadgine. sakonkurso komisiaze agvistos bolos mimiwvies. roca Sevedi sakonkurso komisiis Tavmjdomarem – batonma vaxtang sarTaniam dabrZaneba mTxova da miTxra: “batono biZina, Cven formalobas vicavT. Tqveni kandidatura komisiis mier erTxmad mxardaWerilia”.
  komisiis sxdomaze gansakuTrebuli aqtiurobiT prof. giorgi gaCeCilaZe (maSin saakaSvilis mxardamWeri) gamoirCeoda. man Cems Sesaxeb sistyva-sityviT komisiis wevrebs ase mimarTa: “batoni biZinas Sesaxeb mTeli masala gasacnobad Tavmjdomarem me gadmomca. Cemi azri calsaxaa: batoni biZina aris precedenti anu nimuSi imisa, Tu rogori unda iyos leqtori da mecnieri. rac Seexeba mis bolo satelevizio gamosvlebs, batoni biZina adgils tkepnis”. ris Semdeg man ruseTTan omis peripetiebis saakaSviliseuli interpretacia daiwyo.
  Tavmjdomarem daskvniT nawilSi komisiis wevrebs aseTi sityvebiT mimarTa: “baton biZinas sruli profesoris Tanamdebobis dasakaveblad gancxadeba rom Semoetana, mas konkurenti ar eyoleboda. vulacav mas gamarjvebas. batoni biZina imedia mTel Tavis niWsa da gamocdilebas studentobas moaxmars da naklebs satelevizio gamosvlebs”.
  amrigad, sakonkurso komisiam erTsulovnad mxari Cems kandidaturas dauWira.
  rogorc SemdgomSi gavarkvie, es rom saakaSvilisa da benduqiZis mxardamWerma, saeWvo reputaciis mqone kanclerma Seityo, zewola komisiaze daiwyes, magram komisias azri ver Seacvlevines. amitom moigones mzakvruli xerxi: dayares xma, rom komisia Cem kandidaturas agdebs, da nacnobis akademiuri sabWos wevris zumburiZis meSveobiT amaSi darwmunebas ecadnen. sabuTebis gamotanaze me uari ganvacxade.
  komisiis muSaobis dasrulebamde ori Tu sami dRiT adre teqnikuri universitetis reqtori frangiSvili Sexvedras miniSnavs da sabuTebis gamotanas mTxovs, da samagierod mpirdeba, rom dauyonebliv momiwvevs xelSekrulebiT, Tanac iseTi anazRaurebiT, romelic gansxvavebuli ar iqneba asocirebuli profesoris anazRaurebisagan. rogorc SemdgomSi gairkva masze zewola ufro “maRali” donidan moxda. reqtors mizeziMar daumalia. mizezi telekompania “kavkasiaze”ACemi kritikuli gamosvlebi iyo 2008 wlis 7-8 agvistos movlenebTan dakavSirebiT.
  arada, ara Cemi, aramed ruseT-saqarTvelos Soris SeiaraRebuli konfliqtis faqtebis damdgeni damoukidebeli saerTaSoriso misiis daskvnis Tanaxmad: „prezident saakaSvilis 2008 wlis 7 agvistos 23 saaTze da 35 wuTze cxinvalze samxedro Setevis Sesaxeb gacemulma brZanebam mcire intensiobis samxedro konfliqti farTo maStabian SeiaraRebul konfliqtad gadaaqcia. amitom saakaSvilis es qmedeba konfliqtis samarTlebrivi analizis amosavali wertilia.“ „Zalis gamoyeneba, rac gamoixata cxinvalis da mimdebare soflebis mimarT gradis da kaseturi bombebis gamoyenebaSi, SeiZleba Sefasdes rogorc agresia gaeros 3314 rezoluciis muxli 3(a)-s Tanaxmad. dadasturebis SemTxvevaSi aseTi qmedeba SeiZleba Sefasdes rogorc SeiaraRebuli Zalis gamoyeneba samoqalaqo obieqtebisa da mSvidobiani mosaxleobis winaaRmdeg anu omis danaSauli.” samSvidobo zoni gareT Cadenil qmedebaTa gamo analogiur danaSaulebSi rusuli mxarec iqna mxilebuli.
  telemayurebels aRniSnuli dokumentis mxolod Sinaarsi vacnobe, xolo Cemi azri ori wlis Semdeg gamovTqvi. saxeldobr is, rom ruseTTan oms win uZRoda Semdegi ori samarTlebrivi faqti da maTi samarTlebrivi Sedegi: erovnuli xelisuflebis mier gauqmebul samxreT oseTs saakaSvilma avtonomiiuri statusi ara marto de-iured aRudgina, aramed mas axalgori, xolo afxazeTs zemo kodori miuerTa, omi ruseTTan wamoiwyo, riTac ruseTs xeli gaumarTa mas afxazeTi da e. w. samxreT oseTi de-iured ecno.
  vagrZeleb.
  me reqtor frangiSvils vende da sabuTebi gamovitane.
  amis Semdeg iwyeba Cemi abuCad agdeba. Cems SekiTvaze rodis gadawydeba Cemi sakiTxi, akademiuri sabWos wevri zumburiZe 15 seqtembridan marwmunebda, rom sakiTxi dRe-dReze gadawydeba. Semdeg matyobinebda, rom sakiTxi erT kviraSi gadawydeba, da ase yovel kviras. ase miilia semestri, ris gamoc 2010 wels umuSevari davrCi. dResac umuSevari var. sxvaTa Soris, es is zumburiZea, romelic msxvili.safinanso afiorisaTvis cixeSi Casves da Semdeg Zalian didi Tanxis sanacvlod „saproceso“ garigebiT saxlSi gauSves. am periodis ganmavlobaSi orjer Sevxvdi reqtors romelic marwmunebda, rom yvelaferi kargad iqneboda, Tumca Sedegi ar Canda.
  Cemi ndoba reqtorma borotad gamoiyena, samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT danapirebi ar Seasrula, ris gamo umuSevari davrCi, riTac mniSvnelovani materialuri zarali da moraluri ziani ganvicade, radgan ara Tu saxelmwifo, aramed kerZo univesitetebsac Cemi miwveva, saaTobrivi anazRaurebiTac ki eSinodaT.
  Cemi, rogorc dazaralebulis, zemoaRniSnul braldebaTa damasabuTebel pirdapir mtkicebulebebad gamodgeba:
  1. sakonkurso komisiis oqmi, romlis ZaliT mtkicdeba, rom sakonkurso komisiam erTxmad amirCia, rasac komisiis mdivani da wevrebi daadastureben.
  2. teqnikuri universitetis departamenis xelmZRvanelis zaza ruxaZis imeiliT gamogzavnili werili:
  „mogesalmebiT batono biZina,
  teqnikuri universitetis samarTlis departamentma bevri (?) garemoebis gaTvaliswinebis gadawyvita TqvenTvis moeca saaTebi teqnikur universitetSi.… aqve minda giTxraT, rom am SemTxvevaSi komisiis rekomendacia ar (!) iqneba Cveni saxelmZRvanelo. detalebisaTvis, gTxovT daukavSirdeT departaments. konkretulad profesor qeTi jinWaraZes.
  pativiscemiT,
  teqnikuri universitetis samarTlis departamenis xelmZRvaneli,
  zaza ruxaZe.
  2009 wlis 13 seqtemberi”.
  aRniSnuli werili im faqts adasturebs, rom sakonkurso komisiis mier Cems sakiTxze dadebiTi gadawyvetilebis miRebis Semdeg, qveda doneze Tu rogor cdilobda “frangiSvili da kompania”, raTa Cemi iniciativiT gancxadeba da sabuTebi gamometana, raTa zeda doneze reqtori CaTreuli ar yofiliyo.
  sakonkurso komisiis oqmiT mtkicdeba, rom Cemi gancxadebis safuZvelze sabuTebi damibrunes, rasac komisiis wevrebi da mdivani daadastureben.
  amrigad, moq. arCil frangiSvilma samsaxurebrivi mdgomareobis borotad gamoyenebiT piradad da pirTa jgufTan SeTanxmebiT saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli samoxeleo danaSaulebi Caidina, ramac mniSvnelovani materialuri da moraluri ziani momayena.
  zemoaRniSnuli faqtebi da mtkicebulebani gancxadebaSi avRwere, romelic mTavari prokuroris saxelze Sevitane. Cemma gancxadebam da TandarTulma masalebma biurokratiuli vertikaliT mTavari prokuroridan vake-saburTalos Ss sammarTvelos ubnis inspeqtoramde (!) imoZrava. aSkaraa, rom aqac danaSaulis dafarvas qonda adgili.

  mesame epizodi

  2012 wlis 13 maiss, daaxloebiT 13 saaTsa da 45 wuTze, sacxovrebeli binis karze zari gaisma. kari gavaRe da or policiels vxedav. erTi uqudo, qeraTmiani policieli micxadebs, rom misamarTze SatberaSvili 2, bina 2-Si mcxovrebma moqalaqem gamoiZaxa policia im motiviT, rom mas Tavis manqanaSi darCa nivTi, romelic moipares, razec vupasuxe, rom manqana ar myavs da rom mas misamarTi SeeSala. am dros, saubarSi erTveba meore, qudiani Savgvremani, dabali, jmuxi policieli, romelic mommarTavs, rom mas Zalian ecnoba Cemi saxe televiziidan, razec vpasuxob, rom albaT telearxi “kavkasiaze” vyavar nanaxi. es policieli ar meSveba da mekiTxeba Tu sad vaswavli, razec vpasuxob, rom sasuliero akademiasa da seminariaSi vaswavli. es policieli “dakiTxvas” agrZelebs da mekiTxeba Tu ratom aRar vaswavli Tbilisis saxelmwifo universitetSi? rasac ar vpasuxob. es policieli isev ar meSveba da micxadebs, rom ramaz klimiaSvili aseve iyo aqubardias ukmayofilo da mas uCioda. me vpasuxob, rom es tyuilia. vemSvidobebi da kars demonstraciulad vxurav. yvelaferi es karis zRurblTan xdeboda. am periodis ganmavlobaSi kibeebze xelisuflebasTan moTanamSromle erTma mezobelma niSnis mogebiT Caiara, xolo meore dRes ezoSi rom Semxvda, niSnis mogebiT SemekiTxa: “me ratom ar makiTxavs policiao?”
  saeWvo garemoebebSi gardacvlil ramaz klimiaSvilze policielis miniSneba Cemi sicocxlis xelmyof safrTxeze araorazrovnad miuTiTebda.

  meoTxe epizodi

  1992 wlis 28 Tebervals ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi sadoqtoro disertacia davicavi da samecniero sabWom iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi momaniWa, ris gamoc iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis damadasturebeli diplomis gacema moviTxove, razedac uari meTqva. amis gamo daiwyo sasamarTlo dava. sabolood, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetilebiT Cemi sakasacio saCivari nawilobriv dakmayofilda da palatam ukve daculi disertaciis gamartivebuli proceduriT dacva daadgina, ris gamoc saaRsrulebo furceli gaica.
  ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis samecniero sabWo saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetilebis aRsrulebas Seudga, rac 2005 wlamde im motiviT gaWianurda, rom me iuridiul fakultets Cemi sadisertacio saqme ar warvudgine, maSin, rodesac sadisertacio saqme rogorc wesi universitetSi da ara disertantTan inaxeba. is, rom sadisertacio saqme 2003 wlamde ukve ganzrax ganadgurebulia, dasturdeba Tsu-s iuridiuli fakultetis samecniero sabWos mdivnis m. cacanaSvilis weriliT, romelic Cemi moTxovnis sapasuxod saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetilebis aRsrulebis mizniT 2003 wels Cemgan sadisertacio saqmis warmodgenas moiTxovs. am weriliT cacanaSvilma daadastura, rom Cemi sadisertacio saqme 2003 wlamde viRacis sityvieri brZanebiT gaanadgures.
  1910 wlis 9 ivliss saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis samarTlebrivi uzrunvelyofis departamentis ufrosi saqarTvelos iusticiis saministros aRsrulebis erovnuli biuros Tbilisis saaRsrulebo biuros Semdegs ganumartavs: “saqarTvelos mTavrobis 2004 wlis 21 maisis n 37 dagenilebiT damtkicebuli saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros debulebis gaTvaliswinebiT, doqtoris samecniero xarisxi miniWeba saministros kompetenciaSi ar Sedis. “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” kanonis meore muxlis h-7 punqtis Tanaxmad, aRniSnul funqcias axorcielebs universitetis fakultetze an universitetSi arsebuli organo – sadisertacio sabWo”. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis samarTlebrivi uzrunvelyofis departamentis ufrosis es werili Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekans gaegzavna, romelmac “saqarTvelos mTavrobis 2004 wlis 21 maisis n 37 dagenilebiT damtkicebuli saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros debulebis moTxovna ganzrax ar Seasrula, riTac man sadisertacio dokumentaciis ganadgureba danaSaulebrivad dafara.
  saakaSvilisa da misi kriminaluri reJimis pirobebSi sisxlis samarTlis saqmis aRZvris uperspeqtivobis gamo me Tavi droebiT Sevikave.
  brZola axali xelisuflebis Semdeg ganvaaxle, da pirveli visac mivmarTe ganaTlebisa da mecnierebis imJamindeli ministri batoni giorgi margvelaSvili iyo. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrisagan 2012 wlis 25 noembers pasuxi miviRe. Cems saxelze gamogzavnili misi pasuxis sarezolucio nawilSi SaviT TeTrze sweria:
  “saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro gamoxatavs ra Tqvendami Rrma pativiscemas rogorc aRiarebuli mecnierisa da sazogado moRvawisadmi, mogiwodebT arsebuli SesaZleblobis farglebSi gamonaxoT yovelnairi saSualeba, raTa SeZloT erTmaneTSi morigeba da Tavidan daiwyos umaRles saswavleblebsa da Tqvens Soris TanamSromloba.”
  ismis kiTxva: ras niSnavs “yovelnairi saSualeba”?! ismis meore kiTxva: “morigeba” visTan?
  brZola droebiT SevaCere. brZola ganvaaxle ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtorad sanimuSo pirovnebis – akademikos lado papavas arCevisTanave.
  kerZod, 2013 wlis 5 oqtombers ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtors – akademikos lado papavas – gancxadebiT mivmarTe, romelSic sxva sakiTxebTan erTad 1992 wlis 28 Tebervals Cems mier daculi sadoqtoro disertaciis dokumentaciis ganadgurebis faqtis gamo administraciuli mokvlevis Catareba moviTxove.
  gancxadeba reagirebisaTvis iuridiuli fakultetis dekans daeqvemdebara, romelmac mipasuxa, rom “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” kanonis Tanaxmad, Cemi samecniero xarisxi gaTanabrebulia doqtoris samecniero xarisxTan.
  is, rom ssrk iusticiis saministrosTan arsebuli sakavSiro kanonmdeblobis samecniero-kvleviTi institutis samecniero sabWos mier jer kidev 1989 wlis 17 Tebervals miniWebuli iuridiul mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxi doqtoris akademiur xarisxs saqarTvelos “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” kanonma gauTanabra, araxalia – Zvelia. da es maSin, rodesac saCivriT Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals daculi sadoqtoro disertaciis dokumentaciis ganadgurebis faqtis gamo administraciuli mokvlevis Catareba reqtors 2013 wlis 29 oqtombers ganmeorebiT movTxove. aSkaraa, rom Zveli kriminaluri xelisuflebis gadmonaSTi – iuridiuli fakultetis dekani – sisxlis samarTlis wesiT dasjadi qmedebis – sajaro dokumentaciis ganzrax danaSaulebrivi ganadgurebis kvalis danaSaulebriv dafarvas agrZelebs.
  amis gamo reqtors ganmeorebiTi saCivriT mivmarTe. amjerad, saCivari sauniversiteto departamentis ufross, xubuas TanamebrZol – kukulavas – daeqvemdebara, romelic samsaxurebrivi mokvlevis Catarebis magivrad sapasuxo werilSi iuridiuli fakultetis dekanis ganmarteba muTiTa.
  Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekanisa da departamentis ufrosis ganmartebas iuridiuli Zala ar aqvs, radgan maT axal kanons ukumoqmedebis Zala mianiWes, riTac iuridiuli Zala daukarges saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 2003 wlis 18 martis gadawyvetilebas da, rac mTavaria, arsebiTad gaauareses mosarCelis mdgomareoba.
  sxvas ra unda movTxovo, rodesac iuridiuli fakultetis amJamindeli dekans da iurist kukulavas iZulebuli var Sevaxseno iuridiuli fakultetis pirvelkurselTaTvis sayovelTaod cnobili principi, rom “kanons ukuqceviTi Zala ar aqvs”, da rom saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2003 wlis 18 martis n 3g/ad-365 gadawyvetileba aravis gauuqmebia, ris gamoc is unda aRsruldes.
  iuridiuli fakultetis amJamindeli dekanis da kukulavas garda, unda daikiTxos sadisertacio sabWos mdivani – m. cacanaSvili, romlis drosac Cemi sadisertacio dokumentacia ganadgurda da ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis amJamindeli proreqtori – levan aleqsiZe, romelmac presaSi anu sajarod ivane javaxiSvili saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals sadoqtoro disertaciis dacva da iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis CemTvis miniWeba gazeT “24 saaTSi” sadao gaxada, rac danaSaulSi mis arapirdapir Tanamonawileobas adasturebs.
  faqts imis Sesaxeb, rom 1992 wlis 28 Tebervals Cems mier daculi iqna sadoqtoro disertacia da iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi momeniWa, adasturebs sadisertacio sabWos Tavmjdomaris, iuridiuli fakultetis dekanis – baton givi inwkirvelis mier gacemuli Semdegi oficialuri cnoba.

  cnoba
  eZleva iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis docents biZina (gurji) savanels maszed, rom Tsu iuridiuli fakultetis n d 057031 specializirebuli samecniero sabWos 1992 wlis 28 Tebervlis gadawyvetilebiT mas mieniWa iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi.
  cnoba ZalaSia diplomis gacemamde.
  specializirebuli samecniero sabWos Tavmjdomare,
  profesori givi inwkirveli.
  faqts imis Sesaxeb, rom Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals daculi iqna sadoqtoro disertacia da iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi momeniWa, aseve adasturebs amonaweri Tsu iuridiuli fakultetis n d 057031 specializirebuli samecniero sabWos 1992 wlis 28 Tebervlis gadawyvetilebis oqmidan, romlis sarezolucio nawilSi sweria:
  “specializirebuli samecniero sabWo xmis micemis Sedegebis safuZvelze adgens:
  mieniWos iuridiul mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi
  biZina (gurji) savanels”.
  swored amis gamoc moviTxove da moviTxov, raTa aRiZras sisxlis samarTlis saqme, daiwyos gamoZieba Cems mier 1992 wlis 28 Tebervals daculi sadoqtoro disertaciis dokumentaciis ganadgurebis faqtis gamo, raTa gamovlindes danaSaulis Camdeni da danaSaulis damfaravi pirebi.

  mexuTe epizodi

  saqarTvelos teqnikur universitetSi Cadenili danaSaulis gamo saqarTvelos iusticiis ministrs gancxadebiT mivmarTe. gancxadeba Sss q. Tbilisis mTavari sammarTvelos daeqvemdebara. 27. 08. 2013 w. sammarTvelos SenobaSi Sedga oqmi gasaubrebis Sesaxeb. es iyo da es. pasuxi dRemde ar mimiRia.
  zemoaRniSnuli oTxi epizodis gamo sisxlis samarTlis saqmis aRZvris moTxovniT saqarTvelos generalur prokurors orjer mivmarTe. identuri, erT winadadebiani pasuxi erTxel vake-saburTalos sammarTvelos ubnis inspeqtoridan da meorejer misi ufrosis moadgilidan miviRe. “gacnobebT, rom gancxadebaSi miTiTebuli faqtebi ar Seicaven sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebul danaSaulis niSnebs”.
  ai rogori samarTaldamrRvevi iuridiuli kadrebiT aris dRemde dakompleqtebuli samarTal damcveli organoebi!

  yvela zemoaRniSnulis gamo moviTxov:

  1. bolo moeRos mravalwliani devnis gamo Cems mravalwlian umuSevrobas.

  2. Ss Tbilisis vake-saburTalos sammarTvelodan da Ss Tbilisis sammarTvelodan gamoTxovili iqnas yvela masala, aRiZras sisxlis samarTlis saqmeebi da Catardes miukerZoebeli gamoZieba saCivarSi aRweril danaSaulebriv qmedebaTa gamo Tanamdebobis im pirTa da maTi Tanamonawile yvela im piris mimarT, romelTac brali miuZRviT saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli samoxeleo danaSaulTa politikuri motiviT CadenaSi anda amave motiviT dafarvaSi, ramac gansakuTrebiT mniSvnelovani materialuri da moraluri ziani momayena.

  pativiscemiT,
  samarTlis doqtori,
  biZina savaneli

  ______________________________________________________________________

  Technical State University of Georgia

  Copy to Tbilisi State University

  To Mr. Levan Klimiashvili

  Deputy Rector for Education of Technical University of Georgia

  Doctor of Technical Sciences, Full Professor

  Address: Kostava st. N77, Administrative Building, III Floor

  My Salutations to You:

  I wish I had some facility for communication in Georgian, but I am an American [1]. My aspiration is to someday lecture in Tbilisi and to experience your rich culture on my lecture circuit.

  I am writing in my capacity as President of the Global Commission on Academic Freedom [“Commission”] in which I, also a member of the American Association of University Professors, am involved {I also serve as President of Scholars and Scientists without Borders [affiliated with the World Federation of Scientific Workers and with affiliates like the US Federation of Scholars and Scientists (founded in 1937, affiliated with the AAAS, Linus Pauling, late Honorary Chair) and the Southern California Federation of Scientists]}.

  Scholars and Scientists without Borders are fortunate to have a substantial number of prominent members in Georgia.

  1. Global Standards of Academic Freedom, Tenure, and Governance.

  It is the Commission’s considered position that societies can better progress, and enhancements of the human condition can best be achieved, by recognizing that the proper function of an academic is to responsibly speak the dictates of his conscience and intellect, founded upon serious research guided by the ethics of the profession, regardless of current political fashions.

  Academic privilege, overall, functioning properly, can well be deserved due to its social contributions to critical thinking. Politically correct, fashionable thinking needs no protection. In fact, it is generally overly protected and rewarded, at the expense of dissent and critical thinking. It is an old adage that the best of ideas starts as a minority of one.

  Academic freedom and governance principles are enunciated in the 1940 AAUP statement of principles of academic freedom, tenure, and governance have been modified, and, hopefully, improved.

  Since these Principles were formulated in the U.S., they may be somewhat parochial. The Commission invites the participation of the Georgian Ministry of Education and Science in reviewing these Principles and suggesting changes that could lead to consensus and to their universal adoption through UNESCO, the World Federation of Scientific Workers, and other relevant national, international, and supranational organizations. The Commission welcomes your participation.

  2. A Georgian Case-in-Point

  That said allow me to turn to one of the cases of interest to the Commission, viz., that of Dr. Ph. Dr. Bizina Savaneli. We are concerned that there may have been inappropriate influence on higher education, viz., on the Ministry of Education and Science, by outside agencies, viz., the Ministry of the Interior. As an ancillary concern, there may be an abuse of senior faculty whose research and teaching is no longer considered to be “politically correct”, as was the case with “Berufsverbot” in Germany [the object of an investigation by the Russell commission headed by Vladimir Dedijer (a noble eminence whom I met in Potoroz, where a language is spoken in which I can function)].

  It would be best if a satisfactory resolution to this matter could be achieved internally, in Georgia. If not, it would be greatly appreciated if, in order to fairly address this matter, you would copy me, as President of the Commission, any documents relevant to this case. Professor Savaneli is also invited to present his case to the Commission.

  Sincerely,

  Roger Dittmann, Ph.D.

  Professor of Physics Emeritus

  California State University

  Fullerton, CA 92831-6866

  President, Global Commission on Academic Freedom

  [1] Those who know three languages are called, “trilingual”; if only two, “bilingual”; and if they only know one they are called, “American I apologize for the attempt at levity in addressing a serious situation. I do try to develop facility in other languages, but I am overwhelmed by their proliferation.

  Roger Dittmann, Ph.D.
  Scientists without Borders
  Professor of Physics, Emeritus
  California State University, Fullerton
  (657) 278-3421 voicemail; (657) 278-5810 fax; (657) 278-2199 office
  http://www.fullerton.edu/rdittmann

  Roger Dittmann, Ph.D. Scientists without Borders, Professor of Physics, Emeritus, California State University, Fullerton, (657) 278-3421 voicemail; (657) 278-5810 fax; (657) 278-2199 office

  An Active Member of the New York Academy of Sciences Prof. Ph. Dr. B. Savaneli is an authority of the Philosophy of Law and founder of the International Human Rights Education in Georgia. He published Universal Human Rights Law, the first Manual in the history of Georgia.
  Excerpt from Update, New York Academy of Sciences Magazine, March 2003.

 9. Отзыв на Монографию Др. Бидзина В. Саванели:
  «Параметры Трансформации
  Пространства и Времени в
  Человеческом Бытие в Свете Теорий
  Синергетики и Гомеостаза».

  Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять о том, что в настоящее время процесс саморазрушения человеческой цивилизации принимает необратимый характер, поскольку агрессивное антропогенное воздействие на экосферу планеты с его стороны стало слишком велико. Очевидно, что такой острый цивилизационный кризис возник вследствие нарушения гармонии между процессами жизнедеятельности человечества с эволюционным вектором парадигмы жизни как таковой во взаимодействии ее аспектов с общими законами Мироздания.
  В связи с вышесказанным, представляется очень важным предложенная к вниманию читателей монография Др. Бидзина В. Саванели, где затрагиваются фундаментальные вопросы философии по определению места Человечества в жизненном пространстве Мироздания, как социального сообщества, пытающегося познать пути своего гармоничного развития, исходя из взаимодействия общих физических законов мироустройства с общественными законами и гуманитарными аспектами эволюции человеческой цивилизации.
  При этом автор, осознавая глубины затрагиваемой темы, заявляет, что он «Придерживается благородной цели: провоцировать своих коллег из разных областей науки плотнее заняться строительством мостов между естественными и гуманитарными науками, дабы адекватно «вписать» Человечество в гармонию Природы».
  Автор в своем труде дает общий анализ современного состояния философских воззрений физической науки в понимании понятия Пространства и Времени. Он приходит к весьма оригинальному выводу о том, что Пространство представляется им как изогнутая пружина, внутри которой энергия протекает и циркулирует спирально, а ведущая энергия в качестве иницируемого ядра аккумулировано в оси, вокруг которой спирально «завихрививаются» частицы. Далее он утверждает, что пространство суть непрерывный и спиральный процесс взаимного перехода энергий, у которого нет ни начала ни конца, и к нему ничего не прибавляется и от него ничего не убавляется. Без изменения коэффициента, оно пульсируя постоянно и бесповоротно сжимается и расширяется. Как рабочая гипотеза им предлагается тезис: «В центре Вселенной находится самоуправляемая спиральная галактика».
  Автором дан также анализ факторов и специфики проявления Времени в зависимости от состояния Пространства, механизмы проявления времени в биосистемах и т.д., которые приводят его к убеждению применимости «Пространства и Времени» к Живой Природе, Человеческому Бытию и к общественным отношениям. Кроме того, из анализа соотношения Синергетики и Энтропии, он приводит механизмы Применимости также и Теории Синергетики к Живой Природе и Человеческому Бытию, а также к взамодействию Правового Порядка и Позитивного Права, ведущей третьей силой которого являются Основные Права и Свободы Человека. Одним словом, предложенная Автором модель применения синергетики Человеческому Бытию я считаю прорывным.
  Несмотря на то, что отдельные точки зрения Автора спорны, однако вышеупомянутые и другие пионерские направления его исследований делает представленный на суд учёных вне границ оригинальный труд, ключом в совершенно Новый Мир на стыке наук, в частности – Физики, Законов Неживой Природы и Физики Души Человека, его эмоциональной и ментальной сферы жизни, а также и в его общественных отношениях.
  Я благодарен Автору в том, что он открыл мне – автору монографии «Концепция динамической структуры атома в пространстве потенциальных сфер» – общность и глубину распространения действия законов природы, кроме микромира, и в сфере жизни Человечества.
  Др. Бидзина В. Саванели указал путь не в линейном устройстве Мира, предполагая его единую ось, имеющую центр, а на сакральную геометрию, где центром служить спиральная конфигурация линейных сил, образующих центры вне этих линейных образований.
  Рахимиян С. Галиев, Гранд-Фил.Доктор МАИТ (Международной Академии Информационных Технологий).
  Основное Научное Направление
  Физика: Космология, Квантовая Механика, Атомная Физика
  Структура и Геометрия пространства
  23/05/2015
  atom-gal@yandex.by

  ОБЗОР
  Научного Труда
  Доктора Бидзинв Саванели
  “Параметры Преобразования
  Пространства и Времени в Гуманитарных Науках с
  Точка Зрения Второго Закона Термодинамики ”

  “Of the more highly educated sections of the
  Community, the happiest in the present day are the
  Men of science.” Bertrand Russell, The Conquest of
  Happiness (1930)

  Научно-философский труд доктора Бидзины Саванели представляет исследование явлений пространства и времени с антропологической точки зрения. Научное исследование охватывает историю физики. Философская интерпретация пространственно-временного преобразования физических и сознательных событий относится к античной философии Демокрита, Аристотельа, философии Канта, Гегеля, Лейбница.
  Автор отвергает классические формы абсолютного пространства и времени, которое представляет неизменный объем, обволакивающий всю реальность пространственно-временных явлений. Он также не разделяет позицию Канта относительно относительного характера пространства и времени. Тем не менее, мы хотели бы отметить, что согласно Канту априорные формы пространства и времени по отношению к человеческому сознанию, но в то же время они выходят за пределы человеческой субъективности и приложимы к физическим событиям объективного характера.
  Автор глубоко вникает в понимание теории относительности и косвенно приходит к выводу, что скорость света, кажется, не предел космических событий. Мы согласны с этой позицией, так как ни один из физической величины не подходит, чтобы быть абсолютным пределом реальных явлений.
  Мы очень рады с обзором проблем квантовой физики, которая повышает оригинальность этой работы. Исследователь считает “странным” квантово-физические ситуации, принцип дополнительности Бора, корпускулярно-волновой дуализм квантовых событий. Особенно мы хотели бы подчеркнуть свое понимание принципа неопределенности Вернера Гейзенберга. Автор справедливо считает, что ситуация неопределенности в квантовой области служит основой квантовой “открытости” по отношению к человеческому миру, к антропологии. Мы посвятили специальную работу по этой аналогии, и поэтому мы разделяем позицию д-ра Бидзины Саванели, который использует принцип Гейзенберга для переосмысления проблемы времени для интерпретции понятия «порядок» в философии и физике. Вместо русских и английских слов, он придаёт преимущество грузинскому слову “Cesrigi”. Слово является комплексным, включаающее синтез правила и ряда (“Ces-rigi”). “Ряд” указывает последовательность событий, в то время как правило относится к идеальной сфере, к человеческому сознанию. Грузинское слово указывает на то, что “ряд” – как последовательность физических событий – не является достаточным, и требует правила должного поведения субъекта, т.е. последовательности событий которому должен следоватьсубъект. Это – идеальная форма последовательности физических событий. Идеальная последовательность физических событий направляет познавательный деятельность человека, и представляет собой саморефлексивную систему будущих реальных событий. Таким образом, порядок относится к сознавательному акту и без человеческого раума бессмысленнен.
  Не случайно, что автор рассматривает феномен того, как идеальный преемственности с принципом неопределенности Гейзенберга. Хотя неопределенность представляет беспорядок в квантовом состоянии, это расстройство имеет положительное значение, так как он показывает квантовое состояние как когнитивный ситуации, когда инструмент измерения играет роль сознания. Так что это заболевание имеет скрытую связь с высоким качеством идеального порядка, превращая квантовое состояние частиц в познавательной ситуации по смыслу грузинского слова “Ces – Rigi”.
  Не случайно, что автор рассматривает феномен порядка как идеальную последованность, которая сосуществует с принципом неопределенности Гейзенберга. Хотя неопределенность производит беспорядок в квантовом состоянии, однако в конечном счёте это расстройство имеет положительное значение, поскольку она показывает, квантовое состояние как когнитивную ситуацию, когда средство измерения играет берёт на себя сознание. Так что данный беспорядок имеет скрытую связь с высоким качеством идеального порядка, превращая квантовое состояние частиц в познавательную ситуацию в смысле грузинского слова “Cesrigi”.
  Доктор Бидзина Саванели посвящает свое исследование к проблемам современной физики: развитие квантовой теории, космологических моделей Вселенной. Он также сосредочичивает свои философские идеи в свете истории философии. Важно, что эта философская концепция развивается в контексте антропологии. Человеческое сознание, как представляется, одим из центров волна-частиц картины мироздания.
  Он рассматривает коллективное и индивидуальное сознание и приходит к тому выводу, что индивидуальное сознание относится к эмпирической реальности и выражает человеческое существование в соответствии с состоянием «Я хочу», в то время как коллективная психическая деятельность относится к трансцендентной-идеальной сфере ответственности – “Я должен”. Идея автора в том, что, хотя человеческий разум, как представляется, быть независимым от эксперимента и благодаря его чисто логической структуре «вещь в себе», он вероятно учитывает экспериментальные данные.
  Скрытый, невидимый мост между чистым теоретическим разумом и практическим разумом объединяет эмпирическую реальность с трансцендентно-идеальной сферой, и предоставляет возможность провести аналогию между физикой (квантовая механика) и антропологией.
  Идеи, вытекающие из этого научного опуса раскрывают жгучее желание автора философски переосмыслить все важные достижения современной физики и, что существенно, в контексте антропологии.
  Исследователь считает, что существует глубокая связь между объективной реальностью физических событий и субъективного мира человека. Широкая гамма человеческих проблем (в том числе этики и юриспрудеции) рассматриваются в гармонии с научной картины физического мира.
  Философский фон помогает ему интерпретировать физические проблемы пространства и времени в свете человеческого мира, и человеческое измерение помогает ему интерпретировать загадку времени с новой точки зрения. В самом деле, господство времени на пространстве означает, что время, в отличие от пространства имеет внутреннее, субъективное измерение, что делает возможность подключения через категорию времени картину физической реальности с антропологической точки зрения.
  Мы высоко ценим научную работу, представленную д-ром Бидзины Саванели. Кажется, что это верхняя точка айсберга, которая указывает на большую творческую потенцию автора, которая исследователем напрвлена на переосмысление философских проблем современной физики в контексте гуманитарных наук.

  Мамука Долидзе,
  Доктор Философии,
  Профессор Тбилисского государственного университета,
  Отделение гуманитарных наук,
  Институт философии
  05. 01. 2016
  2 99 82 15

 10. Review

  On the Monograph of Dr. PhD. Professor Bidzina Savaneli:
  “The Parameters of Transformation of Space and Time in
  Human Being in the Light of the Theory of
  Synergetic and Homeostasis”

  Not necessary to be seven spans in a forehead to understand that at the present time, the process of self-destruction of human civilization becomes irreversible, because of the aggressive human impact on the ecosphere of the planet from his side became too great. It is obvious that such acute civilizational crisis arose as a result of disharmony between the processes of human life with the evolutionary vector paradigm of life itself in the interaction of the aspects with the General laws of the Universe.
  In connection with the foregoing, it is very important offered to attention of readers the monograph Dr. Prof. Bidzina Savaneli, which addresses fundamental problems of philosophy, by definition of the place of Humanity in the life space of the Universe, as well as the social community, trying to understand the way of its harmonious development, based on the interaction of the General physical laws of the world order. and social laws and humanitarian aspects of the evolution of human civilization.
  The author, aware of the depth of the affected themes, declares, that he “Adheres to the noble objectives: to provoke their colleagues from different fields of science to learn more about the building of bridges between natural and human Sciences in order to adequately “fit” the Humanity in the harmony of Nature.
  The author in his work gives a general analysis of the current state of the philosophical views of physical science in understanding the concepts of space and time. It comes in a very original conclusion that “space seems like a curved spring, in which energy flows and circulates helically, and initiated core leading energy is accumulated in the axis, around which particles are spirally turbulence”. He further argues that the essence of space is a continuous and spiral process of mutual transformation of energies that has no beginning and no end, and to it nothing is added and nothing from it is unbroken. Without changing the coefficient, it pulsing constantly and irreversibly shrinks and expands. As a working hypothesis Author is proposed thesis: “In the center of the universe is located a self-governing and initial spiral galaxy.”
  The author has also given an analysis of the factors and specific manifestations of Time depending on the state of Space, the mechanisms of manifestation of time in biological systems, etc., which lead to the conviction of the applicability of the “Time and Space” to Wildlife, Human Being and Social relations. In addition, from the analysis of the correlation of Synergy and Entropy, he cites the mechanisms of Applicability of the Theory of Synergy and Homeostasis of Nature to Human Existence, as well as mutual transformation of Legal Order and Positive Law under the auspices of a third force which are Universal Human Rights and Freedoms. In short, the Author’s proposed model for the application of synergy and homeostasis of natural space to Human Existence, I believe a breakthrough.
  Despite the fact that some suggestions of the author are controversial, but these and other innovative directions of the research presented to the scientists without borders and its work in General, is the key for the construction of the new world by the harmonization of all the Sciences, in particular physics of inanimate nature and the human soul, its emotional and mental spheres of life and social relations.
  I am grateful to the author that he has opened me – as the author of the monograph “The concept of the dynamic structure of the atom in the space of potential areas” – a space of common and depth extension of the laws of nature in macrocosm, not in microcosm but in the life of Humankind.
  Dr. Bidzina Savaneli showed us the way not in a linear World, assuming it’s a single axle having a center, but in sacred geometry where the center is the helical configuration of the linear forces, forming centers outside of these linear formations.
  Professor Bidzina Savaneli pointed us the way not in a linear arrangement of the world, assuming its single axis having a center, but on sacred geometry, which serve as the center of the linear configuration of forces forming centers outside these linear formations.
  Dr., Prof. Rahimyan S. Galiev.
  Grand Ph.D. IAIT
  (International Academy for Information Technologies)
  Senior researcher, “Mait”
  Main Scientific Area
  Physics:
  Cosmology
  Quantum Mechanics
  Atomic Physics
  The structure and Geometry of Space
  12/02/2016

  Review of the Scientific Work of
  Dr. Bidzina Savaneli

  “Transformation of Space and Time in the Human
  Science from the Viewpoint of Second Law of Thermodynamics”

  The scientific-philosophical work of Dr. Bidzina Savaneli presents the investigation of phenomena of space and time from the anthropologic point of view. The scientific inquiry encompasses the history of physics. The philosophical interpretation of spatial-temporal transformation of physical and conscious events refers to the antique philosophy (Democrit, Aristotle) and philosophies of Kant, Hegel, Leibnitz … The author rejects the classical forms of absolute space and time which presents the unchangeable volume, enveloping all the reality of spatial-temporal phenomena. He also doesn’t share the position of Kant concerning the relative character of space and time. However we would like to note that according to Kant a priori forms of space and time are relative to the human consciousness, but at the same time they go beyond human subjectivity and attach to the physical events objective nature.
  The author makes a deep insight in the theory of relativity and eventually comes to the point that velocity of light seems not to be the limit of cosmic events. We agree with this position since none of physical quantity is suitable to be the absolute limit of real phenomena.
  We are delighted with review of problems of quantum physics which increases the originality of this work. The researcher considers the “strange” quantum-physical situation, Bohr’s principle of complementarity, wave-particle duality of quantum events. Especially we would like to emphasize his understanding of principle of uncertainty by Werner Heisenberg. The author rightly believes that situation of uncertainty in quantum area serves as a basis of quantum “openness” toward the human world, toward the anthropology. We have devoted the special work to this analogy and therefore, we share the position of Dr. Bidzina Savaneli who uses the Heisenberg’s principle to rethink the problem of time and to interpret the concept of “order” in philosophy and physics. Instead of Russian and English words he introduces the Georgian word “Cesrigi”. The letter is complex, compound word denoting the synthesis of rule and row (Ces – rigi ). The row indicates the succession of events whereas the law refers to the ideal sphere, to the human consciousness. Georgian word indicates that the row as a succession of physical events is not sufficient for the order, and it needs the rule which gives to the row an ideal form. We should note here that ideal succession of physical events treats with human cognitive act and presents the self-reflective system of real events. So the order relates to the cognitive act and without human mind is senseless.
  It’s not accidental that the author considers the phenomenon of order as an ideal succession with principle of uncertainty by Heisenberg. Although the uncertainty unveils the disorder in quantum state, this disorder has positive value since it reveals the quantum state as a cognitive situation where the measurement tool plays a role of consciousness. So this disorder has a hidden connection with high-quality of ideal order, turning the quantum state of particles into cognitive situation according to the sense of Georgian word “Ces – rigi”.
  Dr. Bidzina Savaneli devotes his investigation to the problems of modern physics: development of quantum theory, cosmological models of the universe. He also reduces his ideas on the philosophical basis in the light of history of philosophy. It is important that this philosophical conception develops in the context of anthropology. Human consciousness appears to be the center of his wave-particle picture of the universe.
  He examines the collective and individual consciousness and comes to the point that the individual consciousness refers to the empirical reality and expresses the human existence according to the state “I wish”, whereas the collective mental activity relates to the transcendent-ideal sphere with responsibility “I must”. The author’s idea is that although the human mind appears to be independent from the experiment and thanks to its pure logical structure deals with “thing in itself”, it furtively takes into account the experimental data.
  The hidden, invisible bridge between pure theoretical mind and practical reason unites empirical reality with transcendent-ideal sphere and makes an opportunity to draw an analogy between physics (quantum mechanics) and anthropology.
  The ideas coming from this scientific opus reveal the burning desire of the author to rethink philosophically all the important achievements of modern physics and what are significant, in the context of anthropology.
  The researcher believes that there is a deep connection between objective reality of physical events and subjective world of human being. The wide scale of human problems (including Ethics and Jurisdiction) are considered in the harmony of scientific picture of physical world.
  Philosophical background helps him to interpret the physical problems of space and time in the light of human world, and Human dimension helps him to interpret the puzzle of time from the new point of view.
  Indeed, the domination of time upon the space means that the time, differently from the space has internal, subjective dimension which makes an opportunity to connect through the category of time the picture of physical reality with anthropological point of view.
  We highly appreciate the scientific work presented by Dr. Bidzina Savaneli. It seems to be the top point of an iceberg which alludes to the great creative work conducted by the researcher to rethink the philosophical problems of modern physics in the context of humanitarian sciences.

  Mamuka Dolidze,
  Doctor of philosophy, Professor of Tbilisi State University,
  Department of humanitarian sciences, Institute of philosophy
  03.09.2015

 11. “1. 2008 წელს პატრიარქი იყო ერთადერთი, ვისაც ცხინვალიდან დაჭრილები და გარდაცვლილები გამოჰყავდა. 2. როდესაც რამდენიმე ეპისკოპოსმა უარი თქვა ჯიპის მიღებაზე, მაშინვე საპატრიარქოში გაისმა ხათუნა გოგორიშვილის ზარი, რომელიც კატეგორიულად მოითხოვდა, რომ ყველა ეპისკოპოსს გამოეყვანა მათთვის განპირობებული ჯიპი, თანაც დაუყოვნებლივ. ეს იყო კატეგორიული ტონი. მოკლედ, ეს ეპისკოპოსები აიძულეს, ხელისუფლების მიერ ნაჩუქარი ჯიპები აეღოთ. რატომ? ეს იყო მზაკვრული გეგმა, რათა შემდეგ ყველას ელაპარაკა, რომ აი, ხომ ხედავთ, ხალხს როგორ უჭირს და მეუფეები ჯიპებით დასეირნობენო. გარდა ამისა, ყველა ამ ნაჩუქარ ავტომობილში ჩააყენეს მოსასმენი აპარატურა და პრაქტიკულად ყველაფერს ისმენდნენ, შემდეგ კი ამას მათ წინააღმდეგ იყენებდნენ კომპრომატების სახით. ყოველივე აქედან გამომდინარე, როგორც კი გაჩნდა ინფორმაცია პატრიარქის შესაძლო ლიკვიდაციაზე, მაშინვე გამიჩნდა ეჭვი და შემდგომ უფრო გამიმყარდა, რომ ეს მზაკვრობა დაკავშირებული იქნებოდა სწორედ „ნაციონალურ მოძრაობასთან“. 3. ციანიდის საქმემდე ცოტა ხნით ადრე „ნაციონალურ მოძრაობას“ სურვილი ჰქონდა, ხალხი ქუჩაში გამოეყვანა, მაგრამ ვერ მოახერხა. შემდეგ „რუსთავი 2“-ის ეთერში დაიწყო უცნაური საუბრები, თითქოს არსებობდა რაღაც ჩანაწერები, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ლანძღავს პატრიარქს. და აი, ამ ფონზე იგეგმება მკვლელობა. ჩემი აზრით, წინასწარ მზადდებოდა საზოგადოებრივი განწყობა, რომ პატრიარქის მკვლელობა დაჰბრალებოდა ხელისუფლებას, კონკრეტულად კი ბიძინა ივანიშვილს და ამ მიზნით „ნაციონალურ მოძრაობას“ ხალხი ქუჩაში გამოეყვანა. საკუთარი რესურსით მათ ეს არეულობა ვერ შეძლეს და ამიტომაც გადაწყვიტეს ამ გაუგონარ ნაბიჯზე წასვლა. 4. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ გიორგი მამალაძე არის დაუცველი, დაცულია მეუფე პეტრე და მისნაირები, ვინც მის გვერდით დგას ამ საქმეში.”
  “ჩვენი უბედურება ამჟამადაც ეგაა: ჩვენში მოღალატენი სჭარბობენ ერთგულებს, თავის ხალხის მოღალატენი. კარგად ვიცი თვით ჩემს მსტოვარებში ნახევარი ბიზანტიელებსა ჰყავდათ შესყიდული, ნახევარი – სარკინოზებს. როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინა ჰყავს, მაკედონელიც ვერ გაამარჯვებინებს მას, პიპა. ბასიანთან აზნაურებს რომ არ ეღალატნათ, იქაც ვძლევდი ბასილი კეისარს, იცოდე.” ”ჩვენი უბედურება ეგაა: სხვის ფანდურზე ბუქნაობა გვიყვარს, ამიტომაც მუსრს ავლებდა საქართველოს სხვა ქვეყნებში ატეხილი ჭირი.” ”ჩვენში ყოველ ნაბიჭვარს აზნაურობა სწყურია, ყოველ ნაცარქექიას – სარდლობა.” “ოდითგანვე ასე მოგვდგამს ქართველებს: მუდამ ჩვენს სიმცირეს მივსტიროდით, რადგან მტერი აურაცხელი გვყავდა მუდამ, მაგრამ დიდ-კაცი თუ გამოგვერია, მას ისე დავკორტნით, როგორც დაკოდილ ძერას ყვავები”.
  და გამახსენდა კონსტანტინე ბატონის მიერ სეპარატიზმში ისაკ ჟვანიას მხილება…
  სანამ სამეგრელოსა და აფხაზეთში ისაკ ჟვანიას მიმდევრები სჭარბობენ კონსტანტინე ბატონისა და ზვიადის მიმდევრებს, საქართველოს, მათ შორის სამეგრელოსა და აფხაზეთის მომავალს ბედი არ უწერია! ძირს სეპარატიზმი!!! ზვიადის და მერაბის თანაკლასელი, ქართული ზღაპრების არმოძულე – იეთიმ-გურჯი -2.

 12. ქალბატონებო და ბატონებო, თუ დაუკვრდებით მე არ ვარ ჩემი თავის წარმოჩენით დაკავებული, არამედ როგორც მეცნიერი ყოველთვის წყაროებზე მითითებით ვოპერირებ. ჩემი, როგორც ერის ერთგული მკვლევარის, მისიაა ქართველების ინფორმირებულობა, ვიმეორებ, წყაროებზე მითითებით, იმათგან განსხვავებით, რომელნიც კონსტანტინე ბატონმა ამხილა. “ოდითგანვე ასე მოგვდგამს ქართველებს: მუდამ ჩვენს სიმცირეს მივსტიროდით, რადგან მტერი აურაცხელი გვყავდა მუდამ, მაგრამ დიდ-კაცი თუ გამოგვერია, მას ისე დავკორტნით, როგორც დაკოდილ ძერას ყვავები”. განა იმას, რასაც მე ვამზეურებ, ჩემი ნააზრევია? ზვიადის და მერაბის თანაკლასელი, ქართული ზღაპრების არმოძულე – 78 წლის იეთიმ-გურჯი -2.

 13. ამხანაგო ჯეჯელავა, ხომ არ დაგავიწყდათ, რომ თქვენ მეცნიერების მინისტრიც ბრძანდებით?! ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ განაცხადეთ: “მეცნიერება-ც(!) ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ(!) ჩვენ გვჭირდება ახლებურად მოაზროვნე ახალგაზრდა მოქალქეები, რომლებიც შეძლებენ ახალ რეალობაში გახდნენ წამყვანი ძალა”. მეცნიერება განა “ც”-უა დღეს 21-ე საუკუნეში ანუ მეცნიერებისა და ახალი ტექნოლოგიების ზეობის პირობებეში?! დღეს 21-ე საუკუნეში ყველაზე წარმატებულია ის სახელმწიფო, რომელიც მეცნიერებასა და ახალი ტექნოლოგიებზეა ორიენტირებული. სწორედ ეს არის “ახალი რეალობა”!!! და სწორედ ამ რეალობაზე უნდა იყვნენ ორიენტირებული მოაზროვნე ახალგაზრდა მოქალაქეები. საწინააღმეგო შემთხვევაში მოაზროვნე ახალგაზრდა მოქალაქეები ქვეყანაში დაკნინდებიან და დევნილნი გახდებიან. თქვენ მეცნიერებას დაუპირისპირეთ რა ახლებურად მოაზროვნე ახალგაზრდა მოქალაქეები, ამით მეცნიერება დააკნინეთ. და ეს პროცესი თქვენს ხელში უკვე დაიწყო. 2013 წელს აკადემიკოს ლადო პაპავას მიერ აღდგენილი მკვლევარები, 2016 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ისევ დაითხოვეს და კვლავ პენსიის ამარად დატოვეს. ამ დროს, თსუ-ს ახალმა რექტორმა განაცხადა: „ჩემი ამბიციაა თსუ – კვლევით უნივერსიტეტად ვაქციო“, და ეს მაშინ, როდესაც თსუ-ს აკადემიური საბჭოს ინიციატივით სენატმა 2017 წლის დასაწყისში უნივერსიტეტში სამეცნიერო კვლევების წარმოება 2021 წლამდე გადაავადა; ანუ, უნივერსიტეტს სამეცნიერო სტანდარტი 2021 წლამდე არ ექნება. ბუმბერაზი მკვლევარის ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი – მკვლევართა გარეშე?! “ოდითგანვე ასე მოგვდგამს ქართველებს: მუდამ ჩვენს სიმცირეს მივსტიროდით, რადგან მტერი აურაცხელი გვყავდა მუდამ, მაგრამ დიდ-კაცნი თუ გამოგვერია, მათ ისე დავკორტნით, როგორც დაკოდილ ძერას ყვავები”. და გამახსენდა კონსტანტინე ბატონის მიერ სეპარატიზმში ისაკ ჟვანიას მხილება… ამიტომ, სანამ საქართველოში, მათ შორის სამეგრელოსა და აფხაზეთში ისაკ ჟვანიას მიმდევრები სჭარბობენ კონსტანტინე ბატონისა და ზვიადის მიმდევრებს, საქართველოს, მათ შორის სამეგრელოსა და აფხაზეთის მომავალს ბედი არ უწერია! ამ დროს, თქვენ ხშირად ხუმრობთ. სახუმაროდ აქვს საქმე მეცნიერებას საქართველოში?! ზვიადის და მერაბის თანაკლასელი, ქართული ზღაპრების არმოძულე – იეთიმ-გურჯი -2.

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s